bg single team 3

Сесии

Онлайн заседания на Общински съвет Тунджа

Записите на вече преминалите заседания на Общински съвет Тунджа може да намерите в YouTube от следната връзка – Общински съвет Тунджа

Покани за заседания на Общински съвет Тунджа

Мандат 2023-2027

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 25.04.2024 г.

Публикувана на 18.04.2024 г.

П О К А Н А

№ 9/ 18.04.2024 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на девето редовно заседание, което ще се проведе на 25.04.2024 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за I -вото тримесечие на 2024г.Приложения №1 и №2 към т. 1
 2. Бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода 2025-2027 г.Приложение №1 към т.2; Приложение №1А към т.2
 3. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Държавен фонд „Земеделие “(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2023 година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 4. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на територията на община „Тунджа“ за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и за стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора.
 8. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023/2024 г.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Одобряване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 16. Съгласуване на позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.
 17. Определяне на нов представител на Община „Тунджа“ в колективния орган /Управителен съвет/ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Сливен-Долината на Тунджа“.
 18. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община „Тунджа“ за 2024 г.
 19. Даване на съгласие за партньорство при подготовката и реализацията на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“, Програма „Образование“ 2021-2027, с кандидат- Сдружение „Местна инициативна група Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа“ и партньор – Община „Тунджа“.
 20. Кандидатстване на община „Тунджа“ по процедура за подбор на проектни предложения BG 05SFPR001-1.004  „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез, култура, наука и спорт“  по Програма „Образование“ 2021-2027.
 21. Приемане на общинска програма за закрила на детето.Програма за детето 2024
 22. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ през 2023 година и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа“ читалища за 2023 година.
 23. Награждаване по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
 24. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

АТАНАС ХРИСТОВ       /П./

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителни точки 1 и 2

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Христо Михов

– Председател

23.04.2024г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Димитър Колев – Председател

23.04.2024г.

      11.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Мартин Петков – Председател

23.04.2024г.

    10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Пейо Пеев – Председател

23.04.2024г.

    14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.03.2024 г.

Публикувана на 20.03.2024 г.

П О К А Н А

№ 8/ 20.03.2024 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на осмо редовно заседание, което ще се проведе на 27.03.2024 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2023 г.Open XML: Отчет за управлението на общинската собственост през 2023 год.Open XML
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2024 г.Open XML
 3. Продажба на общински недвижим имот.Open XML
 4. Продажба на общински недвижим имот.Open XML
 5. Продажба на общински недвижим имот.Open XML
 6. Продажба на общински недвижим имот.Open XML
 7. Продажба на общински недвижим имот.Open XML
 8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.Open XML
 9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.Open XML
 10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.Open XML
 11. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.Open XML
 12. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир – публична общинска собственост.Open XML
 13. Отдаване под наем , стопанисване, поддръжка и експлоатация на рибарник – публична общинска собственост.Open XML
 14. Изменение и допълнение на Решение № 87 от Протокол №6 от 19.02.2024 г. в частта на т. 1.Open XML
 15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.Open XML
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.Open XML
 17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.Open XML
 18. Продължаване срока за работа на временната комисия за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023г. – 2027г. за Районен съд – Ямбол и за провеждане на процедура по избора им. – Open XML
 19. Продължаване срока за работа на временната комисия за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023г. – 2027г. за Окръжен съд – Ямбол и за провеждане на процедура по избора им. – Open XML
 20. Избор на Временна комисия за изработването на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.Open XML
 21. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа“ за 2023 година.Open XML: Приложение 1 – Отчет 2023 – Open XML
 22. Удължаване срока по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.Open XML
 23. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.Open XML
 24. Увеличаване щата на служителите в специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община „Тунджа“.Open XML
 25. Одобряване на годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община „Тунджа“ за периода 2021-2027 година, за 2023 г. – Open XML: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Тунджа за 2021-2027 г. за 2023 г., Приложение 1 – Програма за реализация 2023, Приложение 2 – Индикативна финансова таблица 2023, Приложение 3 – Матрица на индикаторите 2023
 26. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на община „Тунджа“.
 27. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 28. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ  

Председател на ОбС „Тунджа

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Христо Михов

– Председател

25.03.2024г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Димитър Колев – Председател

25.03.2024г.

      11.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Мартин Петков – Председател

25.03.2024г.

    10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Пейо Пеев – Председател

25.03.2024г.

    14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 13.03.2024 г.

Публикувана на 11.03.2024 г.

П О К А Н А

№ 7/ 08.03.2024 г. 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА,  чл.68, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 66, ал.2, т. 2 от ПОДОСНКВОА,СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на седмо извънредно заседание, което ще се проведе на 13.03.2024 година от  10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение „Ремонт на сградата на НЧ „Пробуда 1930“, втори етап: подмяна на дограма и вътрешен ремонт на помещения, с.Болярско, Община „Тунджа“ по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по проект „Красива България“(ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.
 2. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение „Ремонт на сградата на детската градина „Кольо Тенев“, находяща се в УПИ XVII-206, кв.26 по ПУП на с.Тенево, Община „Тунджа“ по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” по проект „Красива България“(ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.
 3. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 4. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023/2024 г.
 5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Христо Михов

– Председател

   

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Димитър Колев – Председател

13.03.2024г.

      9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Мартин Петков – Председател

   

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Пейо Пеев – Председател

   

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 19.02.2024 г.

Публикувана на 12.02.2024 г.

П О К А Н А

№ 5/ 12.02.2024 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шесто редовно заседание, което ще се проведе на 19.02.2024 година от  09:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на БЮДЖЕТ на Община „ТУНДЖА“ за 2024 година.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект: „Бъдеще за всяко дете от Община „Тунджа“, ДБФП  №BG05SFPR002-2.003-0076-C01.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на собствено участие от бюджета на Община „Тунджа“ по проект „Младежка заетост +“
 4. Предоставяне за безвъзмездно използване на спортен обект-общинска собственост.
 5. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.Приложение № 1 – Списък свободни ПМЛ; Приложение № 2
 6. Предоставяне ползването на общински пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.Приложение № 1 -Годишен план за паша; Приложение № 2 -Задължения на общината и ползвателите за поддържане на ПМЛ
 7. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023-2024 г.
 8. Актуализиран Стратегически план на Звеното за вътрешен одит за периода 2022-2024г. и Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2024 г.Годишен план 2024; СП 2022-2024 актуализиран 2024
 9. Изпълнение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“ и одобряване на частично изменение на ОУП за периода февруари 2023 година до януари 2024 година.
 10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедура по избора им.Приложение към т. 11
 12. Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедура по избора им.Приложение към т. 12
 13. Определяне състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет „Тунджа“-Ямбол.
 14. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2023 г.Отчет туризъм 2023 проект
 15. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2024 г.Програма за развитие на туризма 2024 година
 16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 АТАНАС ХРИСТОВ  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Христо Михов

– Председател

16.02.2024г.

9.00 ч.

 

В залата на ОбС

 

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Димитър Колев – Председател

 

 

16.02.2024г.

 

 

      11.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

 

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Мартин Петков – Председател

 

 

16.02.2024г.

 

 

    10.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

 

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Пейо Пеев – Председател

 

 

16.02.2024г.

 

 

    14.30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Писаров

Председател

 

 

16.02.2024г.

 

    14.00 ч.

 

В залата на ОбС

 

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 30.01.2024 г.

Публикувана на 22.01.2024 г.

П О К А Н А

№ 4/ 22.01.2024 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на пето редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2024 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.
 2. Участие на община „Тунджа“ в местно партньорство за кандидатстване и реализиране на проект по процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана  от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.Приложение 1 Споразумение за партньорство
 3. Приемане за информация „Програма за управление на кмета на община „Тунджа“ за мандат 2023-2027 година.Програма за управление 2023 – 2027
 4. Приемане на Мониторингов доклад за реализацията на План за действие на община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за 2023 година.Мониторингов доклад 2023 г.
 5. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 на Общински съвет „Тунджа“- Ямбол.Стратегия 2023-2027
 6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.Годишна Програма 2024
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект – общинска собственост.
 9. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023-2024 г.
 10. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 12. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 13. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 17. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и  неговите комисии през периода м. ноември 2023 г.- м. декември 2023 г.Отчет на председателя на Общински съвет
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1План 2024; Таблица План 2024

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Христо Михов

– Председател

26.01.2024г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Димитър Колев – Председател

26.01.2024г.

      10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Мартин Петков – Председател

26.01.2024г.

    11.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Пейо Пеев – Председател

26.01.2024г.

    14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.12.2023 г.

Публикувана на 19.12.2023 г.

П О К А Н А

№ 3/ 19.12.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четвърто редовно заседание, което ще се проведе на 28.12.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Отмяна на Решение № 903, взето по т. 15, Решение № 906, взето по т. 18, Решение № 907, взето по т. 19 и Решение № 908, взето по т. 20, от дневния ред по Протокол № 46/28.10.2022 г. на заседание на Общински съвет „Тунджа“.
 2. Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община „Тунджа“ за 2023 г.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, Малка грантова схема по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм, Договор № BGJUSTICE-4.002-0009.
 4. Даване на съгласие за партньорство при реализацията на Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси„ 2021-2027 г.
 5. Удължаване срока по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 г.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Отдаване под наем на имущество – общинска собственост за осъществяване на здравна дейност.
 10. Продажба на общински движими вещи.
 11. Дарение на движима вещ – общинска собственост на Областна дирекция на МВР –Ямбол за нуждите на РУ „Полиция“ – Тунджа.
 12. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.
 13. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и даване на съгласие за сключване на предварителен договор.
 14. Предложение за одобрение и приемане на инвестиция на територията на Община „Тунджа“, извършена от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол през 2023 г.
 15. Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на територията на община „Тунджа“ за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и за стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора.
 16. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023/2024 г.
 17. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 18. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 19. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 25. Определяне на представител на Общински съвет „Тунджа“ в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.
 26. Определяне на представител на Общински съвет „Тунджа“ в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
 27. Попълване състава на ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие. ”
 28. Определяне на представител на Общински съвет в Областен съвет за развитие на област Ямбол.
 29. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа“ за 2024 г.
 30. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” за 2024 година.НЧ Програма 2024 г. проект
 31. Приемане на Единен календар на община „Тунджа” за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2024 година.Културен календар 2024 г. община Тунджа – проект
 32. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ   /п./

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1  – Приложение №1

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Христо Михов

– Председател

22.12.2023г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Димитър Колев – Председател

22.12.2023г.

      10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Мартин Петков – Председател

22.12.2023г.

    11.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Пейо Пеев – Председател

22.12.2023г.

    13.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Писаров

Председател

22.12.2023г.

   13.00 ч.

В залата на ОбС

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.11.2023 г.

Публикувана на 21.11.2023 г.

П О К А Н А

№ 2/ 21.11.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на трето редовно заседание, което ще се проведе на 27.11.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Определяне на индивидуална основна месечна заплата на Кмета на Община „Тунджа“.
 2. Определяне на обща численост на кметове и кметски наместници в Община „Тунджа“ и трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община „Тунджа“.
 3. Предоставена възмездна финансова помощ на Народно Читалище „Йордан Андонов – 1927 г.“ с. Веселиново.
 4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 5. Продажба на общински недвижими имоти.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 13. Незаявено и незакупено действително добито количество иглолистни дърва за горене, съгласно Годишен план за ползване на дървесина в общински горски територии на община „Тунджа“ за 2023 г. в поземлен имот 73657.42.1, отдел/подотдел:160/а, земище на с. Търнава, община „Тунджа“.
 14. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 15. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване, схеми ел. и В и К.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Избиране на представител на община „Тунджа“ в Общото събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ АД-ЯМБОЛ.
 24. Определяне на представител на общината в общото събрание на Асоциация по „В иК“ – Ямбол.
 25. Даване съгласие за членство на председателя на Общински съвет „Тунджа“ в Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.
 26. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
 27. Даване на съгласие за партньорство при подготовката и реализацията на проект „Топъл обяд” по Програма „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност с водеща организация Областен съвет на Българския червен кръст – гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа” през учебната 2023-2024 година.
 1. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Христо Михов

– Председател

24.11.2023г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Димитър Колев – Председател

24.11.2023г.

      10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Мартин Петков – Председател

24.11.2023г.

    11.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Пейо Пеев – Председател

24.11.2023г.

    14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Писаров

Председател

24.11.2023г.

   13.00 ч.

В залата на ОбС

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 17.11.2023 г.

Публикувана на 15.11.2023 г.

П О К А Н А

№ 1/ 15.11.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 66, ал.2, т. 2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на второ /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 17.11.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Избор на заместник – председатели на Общински съвет „Тунджа”.
 2. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет „Тунджа“.
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”

Мандат 2019-2023

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 18.10.2023 г.

Публикувана на 16.10.2023 г.

П О К А Н А

№ 62/16.10.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 66, ал.2, т. 1 и т. 2 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шестдесет и второ/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 18.10.2023 година от 10:00 часа в   КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА на Община „Тунджа“ / II – ри етаж/ при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство с. Маломир и с. Роза.
 2. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 3. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 4. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктураМатериал към т. 4
 5. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп.
 6. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

18.10.2023г.

9.00 ч.

 

В залата на ОбС

 

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

 

 

18.10.2023г.

 

 

    9.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

 

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

 

 

18.10.2023г.

 

 

   9.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

 

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

 

 

18.10.2023г.

 

 

   9.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.09.2023 г.

Публикувана на 22.08.2023 г.

П О К А Н А

№ 61/20.09.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шестдесет и първо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.09.2023 година от 10:00 часа в   зала „Проф. Иван Попов“, НТС- Ямбол при следния проект за                                                                             

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:         

 1. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 2. Продажба на общински недвижим имот.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Продажба на общински недвижим имот.
 5. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 6. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост.
 7. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
 8. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Крумово до с. Миладиновци и до с. Генерал Тошево, Община „Тунджа“ в полза на ET “Георг-Георги Георгиев“.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект  за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект  за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Даване на съгласие за партньорство при кандидатстване с Концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.
 15. Даване на съгласие за партньорство при кандидатстване с Концепция „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.
 16. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол.
 17. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ямбол.
 18. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Победа, община „Тунджа”.
 19. Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.
 20. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община „Тунджа”.
 21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

25.09.2023г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

25.09.2023г.

      13.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

25.09.2023г.

    10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

25.09.2023г.

    14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 30.08.2023 г.

Публикувана на 22.08.2023 г.

П О К А Н А

№ 60/22.08.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шестдесето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.08.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа“ за 2022 година.Приложение към т. 1
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Утвърждаване ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад за лична употреба на физически лица.
 6. Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община „Тунджа“ с период на действие 2021-2028 година.Програма за управление на отпадъците 2021-2028
 7. Искане за ползване на част от натрупаните по партидата на Община „Тунджа“ суми от отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО за извършване на инженеринг на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци, с. Хаджидимитрово, Община „Тунджа“.
 8. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 9. Одобряване на задание  за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване.
 10. Одобряване на задание  за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване.
 11. Одобряване на задание  за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване.
 12. Одобряване на задание  за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект  за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 16. Именуване на площад в село Безмер, община „Тунджа“ с наименование „Косьо Георгиев Косев“.
 17. Изменение на Решение № 928 от Протокол № 47/29.11.2022 година на ОбС „Тунджа“ по точка трета от дневния ред.
 18. Предложение за провеждане на местен референдум на територията на община „Тунджа“.
 19. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2023-2024 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 20. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелки по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2023-2024 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 21. Разрешаване формирането на паралелките по чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2023-2024 година.
 22. Определяне на броя на групите и броя на децата в група в детските градини на територията на община „Тунджа“ за учебната 2023-2024 годинаПриложение към т. 22
 23. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община „Тунджа“, област Ямбол в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023- 2024 г.
 24. Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ за учебната 2023-2024 година.
 25. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.Приложение към т. 25
 26. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждан

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Допълнителна точка 3 – БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА 2023 Г.; ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 1А; ПРИЛОЖЕНИЕ 2; ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 8

Допълнителна точка 4 –  ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА СЧИТАНО ОТ 01 АВГУСТ 2023 Г.ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2

Допълнителна точка 5 – Приложение 1 – Споразумение за партньорство

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

28.08.2023г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

28.08.2023г.

      9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

28.08.2023г.

    10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

28.08.2023г.

    11.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

28.08.2023г10.00 ч.В залата на ОбС

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 31.07.2023 г.

Публикувана на 24.07.2023 г.

П О К А Н А

№ 59/24.07.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и девето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 31.07.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:           

 1. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 2. Продажба на общински недвижим имот.
 3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 4. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 5. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 6. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прехвърляне на собственост чрез замяна.
 7. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2023/2024 г.Материал към т. 7
 8. Поправка на  допусната  техническа  грешка  в  РЕШЕНИЕ  № 996  от  Протокол  №50 / 30.01.2023г.  по  точка  десета  от  дневния  ред  във  връзка  с  начина  на  ползване  на  дървесина  по  Годишен  план  за  ползване  на  дървесина  в    общински  горски  територии  на  община  „ Тунджа “  за  2023г.
 9. Безвъзмездно предоставяне  на  дърва  за  горене  на  лица,  организации  и  звена   на  бюджетна  издръжка  на  община  „Тунджа“.
 10. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 16. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии за периода м. януари 2023 г.- м. юни 2023 г.Материал към т.16
 17. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

28.07.2023 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

28.07.2023 г.

10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

28.07.2023 г.

10.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

28.07.2023 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 21.07.2023 г.

Публикувана на 20.07.2023 г.

П О К А Н А

№ 58/ 20.07.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 66, ал.2, т. 2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и осмо /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 21.07.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за                                                                                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Даване на съгласие за подаване от Община „Тунджа“ на проектна идея като водещ партньор по обявената Първа покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПА България – Турция 2021-2027 г. (Call for Project Ideas under the Territorial Strategy of the Bulgaria-Türkiye Programme 2021-2027)
 2. Даване на съгласие на Община „Тунджа“ да участва като партньор на Община Енез, Република Турция, по обявената Първа покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПА България – Турция 2021-2027 г. (Call for Project Ideas under the Territorial Strategy of the Bulgaria-Türkiye Programme 2021-2027)
 3. Даване на съгласие за кандидатстване на община „Тунджа“, област Ямбол с проектно предложение по Конкурсна процедура 33.22-2023 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

21.07.2023 г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

21.07.2023 г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

   

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

   

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.06.2023 г.

Публикувана на 22.06.2023 г.

П О К А Н А

№ 57/22.06.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и седмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.06.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:           

 1. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект „ Укрепване на общинския капацитет“ в Община „ Тунджа“, ДБФП № BG 05SFPR002-2.002-0042.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект ДБФП „ BG05SFPR002-2.001-0054 „ Грижа в дома в Община „Тунджа“.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Предложение за даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на общински ПИ с идентификатор 32740.16.196 (стар номер 000213) по КККР на с. Генерал Инзово от „язовир“ в „рибарник“.
 11. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 12. Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда “, Модул 2:„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, Дейност 1. Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в детските градини за 2023 г. с партньор Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“.
 13. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.Проект
 14. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 17. Одобряване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 
 18. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.
 21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

27.06.2023 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

27.06.2023 г.

13.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

27.06.2023 г.

13.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

27.06.2023 г.

14.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

27.06.2023 г.

10.00 ч.

В залата на ОбС


Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 14.06.2023 г.

Публикувана на 09.06.2023 г.

П О К А Н А

№ 56/ 09.06.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и шесто /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 14.06.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на промени в разчета на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2023 г.
 2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.249-0005-С01 от 30.12.2020г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ XI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево,  Община „Тунджа“.
 3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор №BG06RDNP001-19.249-0005-С01 от 30.12.2020г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ по Проект „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ XI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево,  Община „Тунджа“.
 4. Участие на Община „Тунджа“ като Водещ кандидат и Бенефициент в изпълнението на проектно предложение с Референтен номер и име на проекта  TTGS-II/166 – “Green Future for our Children” (Зелено бъдеще за нашите деца) по Грантова схема „Побратимяване на градове между Турция и ЕС-И (Побратимяване за зелено бъдеще)” (Town Twinning between Turkey and EU-II (Twinning for a Green Future) Grant Scheme (TTGS-II)), финансирана от Европейски съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II)).
 5. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

14.06.2023 г.

9.00 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

 

 

14.06.2023 г.

09.15 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

 

 

 

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

 

 

 

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.05.2023 г.

Публикувана на 19.05.2023 г.

П О К А Н А

№ 55/19.05.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.05.2023 година от 9:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                            

 1. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 2. Учредяване възмездно право на ползване върху част от недвижим имот – общинска собственост.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Изменение на Решение № 996 от Протокол № 50/30.01.2023 година на Общински съвет „Тунджа“ за определяне начина на ползване на дървесина.
 6. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 7. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 9. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община „Тунджа“ за 2023 г.Годишен план ЛР- 2023 – проект
 16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

22.05.2023 г.

9.30 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

 

 

22.05.2023 г.

13.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

 

 

22.05.2023 г.

13.30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

 

 

 

22.05.2023 г.

 

14.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.04.2023 г.

Публикувана на 20.04.2023 г.

П О К А Н А

№ 54/20.04.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и четвърто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.04.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

                                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                            

 1. Бюджетна прогноза на Община „Тунджа“ за периода 2024-2026 г.Материал към т. 1
 2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.249-0004-С01 от 30.03.2022г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“  за Проект „Реконструкция и ремонт на обекти, свързани с културния живот – Ремонт на сграда на народно читалище в УПИ VI, кв.9 по ПУП на с. Търнава и Ремонт на сграда на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа“.
 3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор №BG06RDNP001-19.249-0004-С01 от 30.03.2022г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Реконструкция и ремонт на обекти, свързани с културния живот – Ремонт на сграда на народно читалище в УПИ VI, кв.9 по ПУП на с. Търнава и Ремонт на сграда на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа“.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежката заетост“.
 5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средствата от ЕС за извършване на разходи по проект ДБФП „BG05SFPR002-2.001-0054 „Грижа в дома в Община „Тунджа“.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 10. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез замяна.
 11. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 12. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 15. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” през 2022 година и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа” читалища за 2022 година.
 16. Приемане на Общинска програма за закрила на детето да 2023 година.Материал към т. 16
 17. Награждаване по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
 18. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1 – Материал към Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

25.04.2023 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

25.04.2023 г.

13.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

25.04.2023 г.

13.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

25.04.2023 г.

14.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.03.2023 г.

Публикувана на 21.03.2023 г.

П О К А Н А

№ 53/21.03.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.03.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                            

 1. Приемане на промени в разчета на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2023 г.
 2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.249-0002-С01 от 30.12.2020г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“  за Проект „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение – Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ ХIV, кв.16 по ПУП на с. Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ „Васил Левски“, находящо се в УПИ I, кв. 50 по ПУП на с. Тенево, Община „Тунджа“.
 3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор №BG06RDNP001-19.249-0002-С01 от 30.12.2020г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение – Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ ХIV, кв.16 по ПУП на с. Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ „Васил Левски“, находящо се в УПИ I, кв. 50 по ПУП на с. Тенево, Община „Тунджа“.
 4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 11. Учредяване възмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост.
 12. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир – публична общинска собственост.
 13. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 14. Предложение за изменение и допълнение на Решение № 1027 от Протокол № 52 от 28.02.2023 г. в частта на т. 1.  
 15. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 16. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 17. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застройване.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на проект за Подобрен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 23. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 24. Именуване на улица в с. Видинци, община „Тунджа“ с наименование „Джон Попов“.
 25. Избор на Временна комисия във връзка с провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол мандат 2023-2027 година.
 26. Избор на Временна комисия във връзка с провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Ямбол мандат 2024-2027 година.
 27. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ /ПИРО/ за 2021-2027 година, за 2022г. Отчет ПИРО 2022; Приложение 1 – Програма за реализация 2022; Приложение 2 – Индикативна финансова таблица2022; Приложение 3 – Матрица на индикаторите 2022
 28. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа“ за 2022 година.Материал към т. 28
 29. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Началника на Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка, съгласно чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 30. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на община „Тунджа“.
 31. Одобрение на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.Материал към т. 31
 32. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ЖИВКО ЖЕЛЕВ  /п./

За Председател на ОбС „Тунджа”

Съгласно Разпореждане №16/20.02.2023 г.

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

24.03.2023 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

24.03.2023 г.

13.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

24.03.2023 г.

13.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

24.03.2023 г.

14.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.02.2023 г.

Публикувана на 21.02.2023 г.

П О К А Н А

№ 52/21.02.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и второ /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.02.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Одобряване на разчети на Община „Тунджа“ през 2023 г. до приемане на бюджета на общината за 2023 г.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 4. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“
 5. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2022 г.Отчет за управлението на общинската собственост 2022 г.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Учредяване възмездно право на ползване върху част от недвижим имот – общинска собственост.
 9. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект – общинска собственост.
 10. Даване на съгласие за извеждане от експлоатация на язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 80217.9.128 (с номер по предходен план 000017) по КККР на с. Чарган , община Тунджа.
 11. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Ханово до с. Тенево, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ГЕОРГ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“.
 12. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади, собственост на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.Списък общо и индивидуално ползване; Приложение 2
 13. Предоставяне ползването на общински пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.Приложение 1 и 2
 14. Продължаване срока на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична общинска собственост.
 15. Промяна в годишния план за ползване на дървесина в общински горски територии на община „Тунджа“ за 2023 г.
 16. Начин на ползване на дървесина във връзка с промяна в годишния план за ползване на дървесина в общински горски територии на община „Тунджа“ за 2023 г.
 17. Изпълнение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“ за периода юли 2022 година до януари 2023 година и одобряване на частично изменение на ОУП.
 18. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 25. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 26. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 27. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 28. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 29. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 30. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2022 г.Отчет туризъм 2022
 31. Приемане на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2023 г.Материал към т. 31
 32. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ЖИВКО ЖЕЛЕВ  /п. /

За Председател на ОбС „Тунджа”

Съгласно Разпореждане №16/20.02.2023 г.

Допълнителна точка 1

План за реформиране на ДСХ Болярско

Допълнителна точка 2

Допълнителна точка 3

Допълнителна точка 4

Допълнителна точка 5

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

24.02.2023 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

24.02.2023 г.

13.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

24.02.2023 г.

13.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

24.02.2023 г.

14.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 09.02.2023 г.

Публикувана на 07.02.2023 г.

П О К А Н А

№ 51/ 07.02.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и първо /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 09.02.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Осъществяване на общинско сътрудничество със Столична община за изпълнение на споделена услуга при административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език.Материал към т. 1
 2. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 30.01.2023 г.

Публикувана на 20.01.2023 г.

П О К А Н А

№ 50/20.01.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.01.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Държавен фонд „Земеделие “(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа за одобрени  дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2023 година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 2. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение  във връзка с отворена процедура от Министерство на енергетиката, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/, покана за набиране на проектни предложения, номер BGENERGY-2.001.
 3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.Програма 2023
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Оптичен кабел от с. Генерал Инзово до с. Крумово, Община „Тунджа“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
 8. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 9. Одобряване на Годишния план за ползване на дървесина в общински горски територии на община „Тунджа“ за 2023 г.Годишен план дървесина
 10. Начин на ползване на дървесина по Годишния план за ползване на дървесина в общински горски територии на община „Тунджа“ за 2023 г.
 11. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 19. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на План за действие на Община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за 2022 година.Мониторингов доклад 2022
 20. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община „Тунджа“ за периода януари 2022- декември 2022 година.Отчет на кмета за 2022 г.
 21. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и неговите комисии през периода м. юли 2022 г. – м. декември 2022 г.Отчет II – ро шестмесечие на 2022 г.
 22. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“. Анализ на потребностите за ЛР -Тунджа
 23. Приемане на Общински план за младежта за 2023 година.Младежки план 2023
 24. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

25.01.2023 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

25.01.2023 г.

13.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

25.01.2023 г.

14.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

25.01.2023 г.

15.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 30.12.2022 г.

Публикувана на 21.12.2022 г.

П О К А Н А

№ 49/21.12.2022 г.

Открито е производство по издаване на общ административен акт, относно определяне на годишния размер на Такса битови отпадъци за 2023 година и приложена план-сметка за всяко населено място и в цялост за Общината, като   на основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ,  на сайта на Община „Тунджа“ е публикувано Уведомление на 23.11.2022г. 

Предвид обстоятелството, че срокът по чл.69, ал.2 от АПК изтича на 23.12.2022г., на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл.68, във връзка с чл.66, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа“, Ямбол на четиридесет и девето – извънредно заседание, което ще се проведе на 30.12.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа“ при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Определяне размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2023 г.Материал към т. 1
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА    /П./

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

29.12.2022 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

29.12.2022 г.

14.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

29.12.2022 г.

13.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

29.12.2022 г.

15.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 21.12.2022 г.

Публикувана на 14.12.2022 г.

П О К А Н А

№ 48/14.12.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и осмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 21.12.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община Тунджа за 2022 г.Материал към т. 1
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект: „Топъл обяд в Община „Тунджа“ № BG05SFPR003-1.001-0054 по процедура „Топъл обяд“.
 3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  предложение: „Ремонт на сградата на НЧ „Зора 1928“, находяща се в УПИ VI-282, кв.36 по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“ – II етап“, по мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.657 – МИГ – Тунджа.
 4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 9. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила, Община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа, с. Търнава до с. Иречеково“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
 10. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023 г.
 11. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа“ за 2023 г.План на заседанията на Общински съвет – Тунджа 2022 г.
 21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

16.12.2022 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

16.12.2022 г.

14.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

16.12.2022 г.

13.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

16.12.2022 г.

15.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.11.2022 г.

Публикувана на 22.11.2022 г.

П О К А Н А

№ 47/22.11.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и седмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.11.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на актуализирано разпределение на променените бюджети за III – то тримесечие на 2022 г.
 2. Извършване на застраховка  „Имущество“ за недвижими имоти – частна общинска собственост.
 3. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Интернешънъл Асет Банк  АД за обезпечаване на Сдружение „Местна инициативна група-Тунджа“ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община „Тунджа“, изпълнявана по Споразумение № РД 50-39 от 23.04.2018 година.
 4. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа“ в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижими имоти.
 11. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 12. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 13. Предложение за одобрение и приемане на инвестиции на територията на Община „Тунджа“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол през 2022 г.
 14. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Генерал Инзово до с. Крумово и до с. Маломир, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ГЕОРГ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“
 15. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Оптичен кабел от с. Маломир до с. Дряново, Община „Тунджа“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД
 16. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 17. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
 18. Даване на съгласие за кандидатстване с конкретно предложение за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“, Компонент 4 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“.
 19. Осигуряване на необходимите средства по проект „Ремонт на сградата на Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, в случай на разходи, които не се финансират по Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, Компонент 4 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“.
 20. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община  „Тунджа“ за 2023-2026 г.Материал към т.20
 21. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 22. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 23. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, ел. и В и К схеми за присъединяване и комуникационно – транспортна схема.
 24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 25. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 26. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 27. Приемане на отчет за начина на ползване на кредит овърдрафт с максимално допустим размер до BGN 200 000.00(двеста хиляди лева) за периода 03.12.2018 г. до 31.10.2022 г.
 28. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.
 29. Споразумение за сътрудничество между Община „Тунджа“, Република България и Община Къркларели, Република Турция.
 30. Промяна на броя на групите и броя на децата в групите в детските градини на територията на община „Тунджа“ за учебната 2022-2023 година.Материал към т.30
 31. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.
 32. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ за 2023 година.Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Тунджа за 2023 година 
 33. Приемане на Единен календар на община „Тунджа“ за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2023 година. – Културен календар 2023 г. община Тунджа
 34. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 35. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

25.11.2022 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

25.11.2022 г.

13.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

25.11.2022 г.

11.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

25.11.2022 г.

15.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.10.2022 г.

Публикувана на 20.10.2022 г.

П О К А Н А

№ 46/20.10.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.10.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община Тунджа за 2022г.Материал към т. 1
 2. Приемане на информация за изпълнението на бюджета на община Тунджа и на програми и проекти със средства от ЕС за I-то полугодие на 2022г.Материал към т. 2
 3. Одобряване на актуализирана прогноза на община Тунджа за периода 2022 – 2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.Материал към т. 3
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи по договор № BG05SFOP001-2.025-0044-CO1 от 24.08.2022 г., сключен между Сдружение „Евроклуб Жена“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, по който община „Тунджа“ е партньор.
 5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
 6. Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране на проект „Топъл обяд“ по Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на Български червен кръст, с водеща организация Областен съвет на Български червен кръст -гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа“ през учебната 2022-2023 година.
 7. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“.
 8. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”.
 9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение по  Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.
 10. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR0003-1.001 „Топъл обяд“.
 11. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  предложение  “Основен ремонт за въвеждане на енергийно ефективни мерки на сградата на ДГ „Дечка Сюлемезова“, находяща се в УПИ II, кв.24 по ПУП на с.Веселиново” по мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор – № BG06RDNP001-7.020 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“
 12. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  предложение  “Път JAM 2089 / I – 7, Окоп – Елхово / Коневец – Маломир / JAM  1096 в участъка от км 2 + 000 до км 7 + 127.66 – основен ремонт, Втори етап от км 2 + 000 до км 3 + 650; км 3 + 840 до км 4 + 110; км 4 + 300 до км 4 + 850; км 6 + 320 до км 7 + 127” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“.
 13. Участие на Община „Тунджа“ като Водещ кандидат и Бенефициент в изпълнението на проектно предложение „Зелено бъдеще за нашите деца“ („Green future for our children“) по Грантова схема „Побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)“ (Town Twinning between Turkey and EU-II (Twinning for a Green Future) Grant Scheme (TTGS-II)), финансирана от Европейски съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II)).
 14. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите  общинска собственост за 2022 г.
 15. Продажба на общински недвижим имот.
 16. Продажба на общински недвижим имот.
 17. Продажба на общински недвижим имот.
 18. Продажба на общински недвижим имот.
 19. Продажба на общински недвижим имот.
 20. Продажба на общински недвижим имот.
 21. Продажба на общински недвижим имот.
 22. Продажба на общински недвижим имот.
 23. Продажба на общински недвижим имот.
 24. Продажба на общински недвижим имот.
 25. Продажба на общински недвижим имот.
 26. Продажба на общински недвижим имот.
 27. Продажба на общински недвижим имот.
 28. Продажба на общински недвижим имот.
 29. Продажба на общински недвижим имот.
 30. Продажба на общински недвижим имот.
 31. Продажба на общински недвижим имот.
 32. Продажба на общински недвижим имот.
 33. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 34. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 35. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 36. Безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на читалища от Община „Тунджа“.
 37. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 38. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.Задание към т. 38
 39. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 40. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 41. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 42. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

26.10.2022 г.

09.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

26.10.2022 г.

13.30 ч.

  В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

26.10.2022 г.

14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

26.10.2022 г.

15.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.09.2022 г.

Публикувана на 21.09.2022 г.

П О К А Н А

№ 45/21.09.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.09.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа“ за 2021 година.Допълнение към т.1   Материал към т.1
 2. Приемане Механизъм за предоставяне и разпределение на средства, предвидени като допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджета на Община „Тунджа“ за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, част от областната транспортна схема от квотата на Община „Тунджа“.Материал към т.2
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи по Договор № BG06RDNP001-19.218-0003-C01 от 17.11.2021 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ – Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища – потенциал за ревитализация на селските общности“ сключен между Община „Тунджа“, „Местна инициативна група – Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за средства от ЕС и одобряване на финансиране  от бюджета на община „Тунджа“ за собствено участие за извършване на разходи  по Договор № BG06RDNP001-19.218-0004-C01 от 17.11.2021г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Създаване, развитие и популяризиране  на регионална колективна марка на територията на МИГ – Тунджа, основана на местната идентичност“ сключен между Община „Тунджа“, „Местна инициативна група- Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общинска вещ.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Сливенска митрополия на имот – частна общинска собственост.
 10. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
 11. Одобряване на годишен отчет за изпълнението на общински концесии на Община „Тунджа”  и концесионни договори за 2021 г.
 12. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 13. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 14. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

26.09.2022 г.

09.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

26.09.2022 г.

13.30 ч.

  В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

26.09.2022 г.

14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

26.09.2022 г.

15.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 30.08.2022 г.

Публикувана на 23.08.2022 г.

П О К А Н А

№ 44/23.08.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и четвърто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.08.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за     

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на общината за 2022г.Материал към т. 1
 2. Приемане на актуализирано разпределение на променените бюджети за II-ро тримесечие на 2022 г.Материал към т. 2
 3. Поемане на дългосрочен общински дълг, при условията на финансов лизинг, за реализиране на проект за рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в 33 населени места на Община „Тунджа“.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи  по проект: „Център Домашни грижи-интегриран модел на патронажни медико- социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община Тунджа“, ДБФП № BG05M9OP001-6.004-0127- по процедура „Патронажна грижа + Компонент 2“.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 11. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 12. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез замяна.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План а регулация и застрояване.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 20. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелки по чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното  и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2022-2023 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 21. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното  и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2022-2023 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 22. Разрешаване формирането на паралелките по чл.68, ал.1, т. 2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2022-2023 година.
 23. Разрешаване на формирането на целодневна детска група „Усмивка“, с. Окоп, община „Тунджа“, област Ямбол – част от Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол, по реда на чл.59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 – 2023 година.
 24. Определяне на броя на групите и броя на децата в група в детските градини на територията на община „Тунджа“ за учебната 2022-2023 година.Материал към т. 24
 25. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.
 26. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на целодневна детска група „Звънче”, с. Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол – част от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол, в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022- 2023 г.
 27. Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ за учебната 2022-2023 година.Материал към т. 27
 28. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 29. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

26.08.2022 г.

09.00 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

 

 

26.08.2022 г.

09.30 ч.

 

 

  В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

 

 

26.08.2022 г.

10.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

 

 

 

26.08.2022 г.

 

14.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.07.2022 г.

Публикувана на 20.07.2022 г.

П О К А Н А

№ 43/20.07.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.07.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа“ за 2022 г.
 2. Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете считано от 1 юли 2022 г.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи  по Договор № BG06RDNP001-19.218-0004-C01 от 10.05.2021г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Творческа резиденция „Тунджа“- маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“, сключен между Община „Тунджа“, „Местна инициативна група- Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие  по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 5. Предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем на Народно читалище „Светлина – 1929“, с. Роза.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общинска вещ.
 12. Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост.
 13. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост.
 14. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
 15. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  предложение „Доставка и монтаж на улични принадлежности (улични табели и пилони) в 44 населени места на територията на Община „Тунджа“, мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.657 – Дейност 1. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“.
 16. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  предложение  „Благоустрояване на УПИ III, в кв.36 по ПУП на с.Победа“, втори етап: изграждане на тротоар, детска площадка и част „Ел мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.657 – Дейност 2 Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначено за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение.
 17. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 18. Изпълнение на Общия устройствен план на Община „Тунджа” за периода септември 2021 година до юли 2022 година и одобряване на частично изменение на ОУП.
 19. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, ел. и В и К схеми за присъединяване и комуникационно – транспортна схема.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и неговите комисии през периода м. януари 2022 г. – м. юни 2022 г.Материал към т. 23
 24. Разкриване на „Детска млечна кухня“ в община „Тунджа“ като местна дейност.
 25. Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ с партньор детски градини на територията на община „Тунджа“.
 26. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 27. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 28. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

25.07.2022 г.

09.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

25.07.2022 г.

15.00 ч.

  В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

25.07.2022 г.

11.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

25.07.2022 г.

14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.06.2022 г.

Публикувана на 21.06.2022 г.

П О К А Н А

№ 42/21.06.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и второ /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.06.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа“ за 2022 г.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Продажба на общински недвижим имот.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 16. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 17. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 18. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 19. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2022/2023 г.Приложение №1 към т. 19Приложение № 1-1 към т. 19
 20. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.
 21. Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община „Тунджа“.
 22. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“, област Ямбол.
 23. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“, област Ямбол.
 24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 25. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 26. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 27. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 28. Приемане на План за действие на община „Тунджа“ за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за периода 2021-2030.Материал към т. 28
 29. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
 30. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 31. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

24.06.2022 г.

09.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

24.06.2022 г.

09.30 ч.

  В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

24.06.2022 г.

10.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

24.06.2022 г.

14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

24.06.2022 г.

11.30 ч.

В залата на ОбС

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 31.05.2022 г.

Публикувана на 23.05.2022 г.

П О К А Н А

№ 41/23.05.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и първо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 31.05.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Пъстра палитра- иновации за приобщаване“.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 3. Вземане на решение за разходването на средствата предоставени за хуманитарна помощ за бежанци.
 4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Продажба на общински недвижим имот.
 16. Продажба на общински недвижим имот.
 17. Продажба на общински недвижим имот.
 18. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022г.
 19. Учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост.
 20. Удължаване срока на възлагане управлението на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект „Патронажна грижа + в Община Тунджа“.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен  устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. Материал към т. 21
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен  устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.Материал към т. 22
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 25. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 26. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване. Материал към т. 26
 27. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. Материал към т. 27
 28. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.Материал към т. 28
 29. Определяне на представител на община „Тунджа“ в комисия за изработване на здравна карта на област Ямбол.
 30. Определяне на представител на община „Тунджа“ в комисия за изработване на аптечна карта на област Ямбол.
 31. Приемане на декларация относно членство на Република Северна Македония в Европейския съюз.
 32. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 33. Предоставяне на дърва за огрев на семейства със среден доход под линията на бедност за 2022 г., които не са получавали целева помощ за отоплителен сезон 2021-2022 г. по реда на Закона за социално подпомагане.
 34. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 35. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

26.05.2022 г.

09.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

26.05.2022 г.

16.00 ч.

залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

26.05.2022 г.

11.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

26.05.2022 г.

14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.04.2022 г.

Публикувана на 19.04.2022 г.

П О К А Н А

№ 40/19.04.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.04.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 2. Продажба на общински недвижим имот.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел от с. Асеново до с. Челник, Община „Тунджа“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
 13. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.
 14. Изменение и допълнение на т.1 от Решение № 665 от Протокол № 36 от 24.02.2022 г.
 15. Изменение и допълнение на Приложение 1. Потенциални имоти, в които ще се осъществяват консервационни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“ към Решение № 270 от Протокол № 17 от 28.10.2020 г.
 16. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022г.
 17. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 18. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Працеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 25. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 26. Одобряване на проект за Подробен устройстен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 27. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.
 28. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община „Тунджа“ за 2022 г.Годишен план ЛР- 2022 – проект
 29. Награждаване по повод 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
 30. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година.Програма за детето 2022
 31. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ през 2021 година и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа“ читалища за 2021 година.
 32. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

26.04.2022 г.

09.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

26.04.2022 г.

10.30 ч.

залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

26.04.2022 г.

11.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

26.04.2022 г.

14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 13.04.2022 г.

Публикувана на 06.04.2022 г.

П О К А Н А

№ 39/ 06.04.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и девето /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 13.04.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на БЮДЖЕТ на Община „Тунджа“ за 2022 година. – Приложения
 2. Предложение за одобрение и приемане на инвестиции на територията на Община „Тунджа“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол през 2021 г.
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА   /п./

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

08.04.2022 г.

09.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

08.04.2022 г.

10.30 ч.

     В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

08.04.2022 г.

11.30 ч.

    В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

08.04.2022 г.

14.30 ч.

   В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

08.04.2022 г.

13.00 ч.

   В залата на ОбС

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.03.2022 г.

Публикувана на 22.03.2022 г.

П О К А Н А

№ 38/22.03.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и осмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.03.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Държавен фонд „Земеделие “(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа за одобрени  дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2022 година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 3. Продажба на общинска движимa вещ.
 4. Предложение за продажба на общински недвижим имот.
 5. Предложение за продажба на общински недвижим имот.
 6. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Ханово до с. Генерал Инзово и до с. Роза, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ГЕОРГ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“.
 10. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелна“ мрежа от с. Кукорево до с. Окоп, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „Георг – Георги Георгиев“.
 11. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Окоп до с. Ханово, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „Георг – Георги Георгиев“.
 12. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 13. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Оптичен кабел от с. Тенево до с. Маломир, Община „Тунджа“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
 14. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 16. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 17. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Генерал Инзово до с. Крумово, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Крумово до с. Миладиновци и до с. Генерал Тошево, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 25. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 26. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 27. Избор на Временна комисия за изработването на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 28. Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ /ПИРО/ за 2021-2027 година, за 2021 г. Приложение 1 – Програма за реализация 2021 Приложение 2 – Индикативна финансова таблица Приложение 3 – Матрица на индикаторите 2021
 29. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на Община „Тунджа“.
 30. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 31. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

25.03.2022 г.

17.00 ч.

присъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

25.03.2022 г.

17.00 ч.

присъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

25.03.2022 г.

17.40 ч.

присъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

25.03.2022 г.

17.00 ч.

присъствено

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се проведе, като не се препоръчва присъствие на граждани, медии, кметове на кметства и кметски наместници с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 04.03.2022 г.

Публикувана на 04.03.2022 г.

П О К А Н А

№ 37/ 04.03.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и седмо /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 04.03.2022 година от 16:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Предоставяне на хуманитарна помощ за граждани от Република Украйна.
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА   /п./    

Председател на ОбС „Тунджа”

Заседанието ще се проведе, като не се препоръчва присъствие на граждани, медии, кметове на кметства и кметски наместници с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 24.02.2022 г.

Публикувана на 17.02.2022 г.

П О К А Н А

№ 36/17.02.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 24.02.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Предоставяне на финансови средства под формата на собствено участие, от бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи по Договор № 28/07/2/0/00828 от 29.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“, сключен между Община „Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
 3. Предоставяне на допълнителни финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект: „ Патронажна грижа + в Община „Тунджа“, ДБФП № BG 05M9OP001-6.002-0148 по процедура „Патронажна грижа +“.
 4. Утвърждаване ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад за лична употреба на физически лица с адрес в Община „Тунджа“ от общинските горски територии по План за ползване на дървесина за 2021 г.
 5. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2021 г.Материал към т. 5
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 16. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 17. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 19. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 20. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.Материал към т. 20
 21. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.Материал към т. 21
 22. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелно-тръбна мрежа от с. Асеново, с. Сламино, до с. Каравелово, Община „Тунджа“ в полза на „Диана Кабел ТВ“ ООД.
 23. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г.
 24. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 25. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 26. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 27. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 28. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 29. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 30. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 31. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 32. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2021 г.Материал към т. 32
 33. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2022 г.Материал към т. 33
 34. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на План за действие на община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за 2021 година.Материал към т. 34
 35. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 36. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

22.02.2022 г.

9.30 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

22.02.2022 г.

9.30 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

22.02.2022 г.

10.30 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

22.02.2022 г.

15.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   


Заседанието ще се проведе, като не се препоръчва присъствие на граждани, медии, кметове на кметства и кметски наместници с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.01.2022 г.

Публикувана на 20.01.2022 г.

П О К А Н А

№ 35/20.01.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и пето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.01.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община „Тунджа“ за периода януари 2021– декември 2021 година.Материал към т. 1
 2. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии през периода м. юли 2021 г. – м. декември 2021 г.Материал към т. 2
 3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.Материал към т. 3
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г.
 16. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 20. Приемане на Общински план за младежта за 2022 година.Общински план за младежта 2022
 21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

25.01.2022 г.

9.00 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

25.01.2022 г.

9.30 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

25.01.2022 г.

10.30 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

24.01.2022 Г.

15.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   

Заседанието ще се проведе, като не се препоръчва присъствие на граждани, медии, кметове на кметства и кметски наместници с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 14.01.2022 г.

Публикувана на 12.01.2022 г.

П О К А Н А

№ 34 / 12.01.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и четвърто /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 14.01.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Допълнение към Решение № 622 от Протокол № 33/ 21.12.2021 година по точка шестнадесета на Общински съвет „Тунджа“.
 2. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г.
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА   /п./

Председател на ОбС „Тунджа”

Насроченото заседание на Общински съвет „Тунджа“, на 14.01.2022 г. /ПЕТЪК/ от 10.00 ч. ще се проведе, като закрито и не се препоръчва присъствие на граждани, медии, кметове на кметства и кметски наместници с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 21.12.2021 г.

Публикувана на 14.12.2021 г.

П О К А Н А

№ 33/14.12.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и трето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 21.12.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи за 2021 г.
 2. Определяне размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2022 година.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Пъстра палитра- иновации за приобщаване“.
 4. Приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община „Тунджа“.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Предложение за одобрение и приемане на инвестиции на територията на Община „Тунджа“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол за 2021 г.
 10. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г.
 11. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване.
 13. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа“ за 2022 г.
 14. Обсъждане и одобряване на Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ през 2020 година и за изразходваните от бюджета средства за 2020 година на Народно читалище „Просвета – 1920“, с. Маломир.
 15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

17.12.2021 г.

9.30 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

17.12.2021 г.

10.30 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

17.12.2021 г.

11.30 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

17.12.2021 г.

14.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 24.11.2021 г.

Публикувана на 17.11.2021 г.

П О К А Н А

№ 32/17.11.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 24.11.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи за 2021 г.
 2. Приемане на актуализирано разпределение на променените бюджети III-тото тримесечие на 2021 г.
 3. Определяне на еднократна парична премия на кметовете на кметства и Кмета на Община „Тунджа“, във връзка с функционалната им компетентност за създаването на необходимата организация и контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община „Тунджа“.
 4. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа“ в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
 5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект „Център Домашни грижи – интегриран модел на патронажни медико- социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания  в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“, ДБФП №BG 05M9OP001-6.002-0148 – по процедура „Патронажна грижа+“.
 6. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 7. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“ за ОСПОХ „ДСП“ с. Победа.
 8. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 11. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 12. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 13. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелно-тръбна мрежа от с. Окоп, с. Ханово, с. Роза до с. Болярско, община Тунджа, в полза на „Диана Кабел ТВ“ООД.
 14. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г.
 15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 23. Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“.  – Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тунджа 
 24. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“ за 2021 г.
 25. Приемане на Единен календар на Община „Тунджа“ за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2022 г.
 26. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ за 2022 г.
 27. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 28. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

22.11.2021 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

 

 

22.11.2021 г.

10.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

 

 

22.11.2021 г.

11.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

 

 

 

22.11.2021 г.

 

15.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

 

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.10.2021 г.

Публикувана на 20.10.2021 г.

П О К А Н А

№ 31/20.10.2021 г. 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и първо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.10.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на информация за изпълнение на бюджета на община „Тунджа“ и на програми и проекти със средства от ЕС за I-вото полугодие на 2021 г.
 2. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода 2021-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
 3. Извършване на застраховка „Имущество“ за недвижими имоти – частна общинска собственост.
 4. Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране на проект „Топъл обяд“ по програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на Български червен кръст, с водеща организация Областен съвет на Български червен кръст – гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа“ през учебната 2021-2022 година.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 15. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ газопровод от ГРП при административна сграда в поземлен имот с идентификатор 05308.25.29 по КККР, находящ се в землището на с. Болярско до поземлени имоти с идентификатори 03229.46.41, 03229.46.40, 03229.45.12, 03229.41.52 и 03229.41.53 по КККР, находящи се в землището с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Генерал Инзово, до с. Крумово и до с. Маломир, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 23. Приемане на План за действие на община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за периода 2021-2030 г.   / Материал към т. 23
 24. Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община „Тунджа“.
 25. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 26. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

Място на провеждане на заседанията

ПК „Бюджет и финанси”

Вилиян Стоянов Вълков– Председател

25.10.2021 г.

09:00 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие”

Йордан Николаев Колев – Председател

25.10.2021 г.

09:30 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

25.10.2021 г.

10:30 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

25.10.2021 г.

15:00

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“

Кирил Атанасов Писаров – Председател

   
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 30.09.2021 г.

Публикувана на 23.09.2021 г.

П О К А Н А

№ 30/23.09.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.09.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа” за 2020 г.

2. Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община „Тунджа” за 2021 г.

3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.

4. Продажба на общински недвижим имот.

5. Продажба на общински недвижим имот.

6. Продажба на общински недвижим имот.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелно-тръбна мрежа от с. Чарган, с. Козарево до с. Калчево, Община „Тунджа” в полза на ЕТ „ ГЕОРГ- ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ”

9. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.

10. Одобряване на годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община „Тунджа” (2018-2020 ).

Годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на община Тунджа

11. Изпълнението на Общия устройствен план на Община „Тунджа” за периода януари 2021 година до юли 2021 година и одобряване на частично изменение на ОУП.

12. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа”.

13. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа”, обл. Ямбол.

14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.

19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.

20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

21. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

23. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Насроченото заседание на Общински съвет „Тунджа“, на 30.09.2021 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 ч. ще се проведе, като закрито и не се препоръчва присъствие на граждани, медии, кметове на кметства и кметски наместници с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Сесии или директно в Youtube на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

28.09.2021 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

 

 

28.09.2021 г.

9.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

 

 

28.09.2021 г.

11.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

 

 

 

28.09.2021 г.

 

10.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

 

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.08.2021 г.

Публикувана на 19.08.2021 г.

П О К А Н А

№ 29/19.08.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и девето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.08.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на актуализирано разпределение на променените бюджети за II – рото тримесечие на 2021 г.

2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.

3. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

7. Продажба на общински недвижим имот.

8. Продажба на общински недвижим имот.

9. Продажба на общински недвижим имот.

10. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

11. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанката 2021/2022 г.

Приложение 1 към т. 11

12. Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община „Тунджа” за периода 2021-2031 година.

Материал към т. 12

13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.

14. Разрешаването на формирането на целодневна детска група „Усмивка”, с. Окоп, община „Тунджа”, област Ямбол- част от Детска градина „Щурче”, с. Кукорево, община „Тунджа”, обл. Ямбол, по реда на чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021-2022 година.

15. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на целодневна детска група „Звънче”, с. Маломир, община „Тунджа”, област Ямбол – част от Детска градина „Кольо Тенев”, с. Тенево, община „Тунджа”, област Ямбол в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021-2022 г.

16. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на целодневна детска група „Звънче”, с. Маломир, община „Тунджа”, област Ямбол – част от Детска градина „Кольо Тенев”, с. Тенево, община „Тунджа”, област Ямбол, в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021-2022 г.

17. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на целодневна детска група „ Мики Маус” и целодневна детска група „Калинки”, с. Бояджик, община „Тунджа”, област Ямбол – част от Детска градина „Звездица”, с. Скалица, община „Тунджа”, област Ямбол, в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021-2022 г.

18. Мотивирано искане от Община „Тунджа” до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в Основно училище „Христо Ботев” с. Кукорево, община „Тунджа”, област Ямбол за учебната 2021-2022 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.

19. Мотивирано искане от Община „Тунджа” до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелки по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев” с. Ботево, община „Тунджа”, област Ямбол за учебната 2021-2022 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.

20. Разрешаване формирането на паралелките чл.68, ал. 1, т.2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2021-2022 година.

21. Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле, община „Тунджа”, област Ямбол за учебната 2021-2022 година.

22. Даване на съгласие за кандидатстване на Детска градина „Изворче”, с. Кабиле, община „Тунджа”, област Ямбол, с проектно предложение по Конкурсна процедура 33.20-2021 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ).

23. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.

24. Определяне на броя на групите и броя на децата в група в детските градини на територията на община „Тунджа” за учебната 2021-2022 година.

Материал към т. 24

25. Одобряване на „Отворена концепция” за развитието на Община „Тунджа” за периода 2021-2040 г., за създаване на обща Свободна икономическа зона /СИкЗ/ и Свободна индустриална зона /СИнЗ/ с Община Сливен и община Ямбол.

26. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

24.08.2021 г.

9.00 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

24.08.2021 г.

9.30 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

24.08.2021 г.

10.00 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

24.08.2021 г.

9.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.07.2021 г.

П О К А Н А

№ 27/15.06.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и седмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 23.06.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа“ за 2021г.

2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.162-0001-C01 от 21.05.2020 г. по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „ Тунджа“, сключен между Община „Тунджа“, ДФ „Земеделие“ и Местна Инициативна Група /МИГ/ Тунджа.

3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.162-0001-C01 от 21.05.2020 г. по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „ Тунджа“, сключен между Община „Тунджа“, ДФ „Земеделие“ и Местна Инициативна Група /МИГ/ Тунджа.

4. Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа“ приета с Решение № 282 от Протокол №19 от 18.12.2012 г.

5. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.

6. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.

7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

9. Прехвърляне за разпореждане на Община „Тунджа“ на 1/един/ брой училищен автобус, предаден за ползване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик.

10. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Допълнителна точка 3

Допълнителна точка 4

Допълнителна точка 5

Допълнителна точка 6

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

21.06.2021 г.

9.00 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

21.06.2021 г.

14.30 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

21.06.2021 г.

10.30 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

21.06.2021 г.

11.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 23.06.2021 г.

П О К А Н А

№ 27/15.06.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и седмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 23.06.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа“ за 2021г.

2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.162-0001-C01 от 21.05.2020 г. по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „ Тунджа“, сключен между Община „Тунджа“, ДФ „Земеделие“ и Местна Инициативна Група /МИГ/ Тунджа.

3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.162-0001-C01 от 21.05.2020 г. по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „ Тунджа“, сключен между Община „Тунджа“, ДФ „Земеделие“ и Местна Инициативна Група /МИГ/ Тунджа.

4. Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа“ приета с Решение № 282 от Протокол №19 от 18.12.2012 г.

5. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.

6. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.

7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

9. Прехвърляне за разпореждане на Община „Тунджа“ на 1/един/ брой училищен автобус, предаден за ползване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик.

10. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Допълнителна точка 3

Допълнителна точка 4

Допълнителна точка 5

Допълнителна точка 6

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

21.06.2021 г.

9.00 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

21.06.2021 г.

14.30 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

21.06.2021 г.

10.30 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

21.06.2021 г.

11.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.05.2021 г.

П О К А Н А

№ 26/18.05.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и шесто/редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.05.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане актуализирано разпределение на променените бюджети за I-вото тримесечие на 2021 г.

2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Социална платформа „Тунджа” – възможности за активно включване в малките населени места от селски тип”.

3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа” за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост”.

4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.

5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.

9. Продажба на общински недвижим имот.

10. Продажба на общински недвижим имот.

11. Продажба на общински недвижими имоти.

12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

13. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

14. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

15. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

16. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

17. Изменение на Решение №390 от Протокол № 24/26.03.2021 г. за учредяване възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост.

18. Предоставяне на имоти, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г.

19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

20. Разглеждане на Доклад на Народно читалище „Добри Керанов-1969″, с. Стара река, за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” през 2020 година и за изразходваните от бюджета средства.

21. Промяна на членове в състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта в община „Тунджа”.

22. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

21.05.2021 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

 

 

21.05.2021 г.

9.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

 

 

21.05.2021 г.

10.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

 

 

 

21.05.2021 г.

 

09.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

21.05.2021 г.

14.00 ч.

 

В залата на ОбС

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.04.2021 г.

П О К А Н А

№ 24/18.03.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и четвърто/редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.03.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Бюджетна прогноза на Община „Тунджа“ за периода 2022-2024 г.

Материал към т. 1

2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.002-0011 от 20.03.2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик, Община „Тунджа, сключен между Община „Тунджа“ и ДФ „Земеделие”.

3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-7.002-0011 от 20.03.2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик, Община „Тунджа, сключен между Община „Тунджа“ и ДФ „Земеделие”.

4. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Държавен фонд „Земеделие “(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа  за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2021 година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост  за  2021 г.

6. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община „Тунджа“ 2014-2020 г. за 2020 година.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

11. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

12. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

13. Продажба на общински недвижим имот.

14. Продажба на общински недвижим имот.

15. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

16. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

17. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти – общинска собственост.

18. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел от с. Стара река до с. Козарево, общ. Тунджа“, обл. Ямбол.

19. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: Подземен оптичен кабел от с. Могила до с. Чарган, общ. Тунджа“ , обл. Ямбол.

20. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Оптичен кабел на ДИАНА КАБЕЛ – ТВ“ ООД от с. Роза до с. Ботево, общ. Тунджа“ , обл. Ямбол.

21. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти – публична общинска собственост за обект: „Оптичен кабел на  ДИАНА КАБЕЛ – ТВ“ ООД от с. Болярско  до с. Бояджик, общ. Тунджа“ , обл. Ямбол.

22. Учредяване възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост.

23. Изменение и допълнение към Решение № 350 от Протокол № 23/24.02.2021 г., в частта на т. 1, относно определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади, собственост на Община „Тунджа“ за общо ползване и индивидуално ползване.

24. Даване на съгласие за изпълнение на технологичен план за залесяване.

25. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

26. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа“ общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.

27. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

28. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

29. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

30. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

31. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

32. Определяне на представител на общината в Общото събрание на АСОЦИАЦИЯ по „В и К“– Ямбол.

33. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.

34. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

35. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на Община „Тунджа“.

36. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

37. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

24.03.2021 г.

9.00 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

24.03.2021 г.

9.30 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

24.03.2021 г.

10.30 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

24.03.2021 г.

10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.03.2021 г.

П О К А Н А

№ 24/18.03.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и четвърто/редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.03.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Бюджетна прогноза на Община „Тунджа“ за периода 2022-2024 г.

Материал към т. 1

2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.002-0011 от 20.03.2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик, Община „Тунджа, сключен между Община „Тунджа“ и ДФ „Земеделие”.

3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-7.002-0011 от 20.03.2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик, Община „Тунджа, сключен между Община „Тунджа“ и ДФ „Земеделие”.

4. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Държавен фонд „Земеделие “(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа  за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2021 година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост  за  2021 г.

6. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община „Тунджа“ 2014-2020 г. за 2020 година.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

11. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

12. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

13. Продажба на общински недвижим имот.

14. Продажба на общински недвижим имот.

15. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

16. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

17. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти – общинска собственост.

18. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел от с. Стара река до с. Козарево, общ. Тунджа“, обл. Ямбол.

19. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: Подземен оптичен кабел от с. Могила до с. Чарган, общ. Тунджа“ , обл. Ямбол.

20. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Оптичен кабел на ДИАНА КАБЕЛ – ТВ“ ООД от с. Роза до с. Ботево, общ. Тунджа“ , обл. Ямбол.

21. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти – публична общинска собственост за обект: „Оптичен кабел на  ДИАНА КАБЕЛ – ТВ“ ООД от с. Болярско  до с. Бояджик, общ. Тунджа“ , обл. Ямбол.

22. Учредяване възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост.

23. Изменение и допълнение към Решение № 350 от Протокол № 23/24.02.2021 г., в частта на т. 1, относно определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади, собственост на Община „Тунджа“ за общо ползване и индивидуално ползване.

24. Даване на съгласие за изпълнение на технологичен план за залесяване.

25. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

26. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа“ общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.

27. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

28. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

29. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

30. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

31. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

32. Определяне на представител на общината в Общото събрание на АСОЦИАЦИЯ по „В и К“– Ямбол.

33. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.

34. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

35. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на Община „Тунджа“.

36. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

37. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

24.03.2021 г.

9.00 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

24.03.2021 г.

9.30 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

24.03.2021 г.

10.30 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

24.03.2021 г.

10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

   
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 24.02.2021 г.

П О К А Н А

№ 23/17.02.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и трето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 24.02.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Приемане на БЮДЖЕТ на Община „Тунджа” за 2021 година.

към т. 1

 1. Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и Кмет на Община „Тунджа” считано от 1 януари 2021 г.

Към т. 2

 1. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”.
 2. Предоставяне на финансови средства по формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Социална платформа „Тунджа” – възможности за активно включване в малките населени места от селски тип”.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти – общинска собственост.
 9. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа” общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.
 10. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.
 11. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа” за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.

Към т.13

 1. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Към т. 14

 1. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 2. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 3. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 4. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 5. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 6. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 7. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 8. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 10. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на Община „Тунджа” в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за 2020 година.

Към т. 24-1

Към т. 24-2

 1. Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община „Тунджа” за 2020 г.

Към т. 25

 1. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа” за 2021 г.

Към т. 26

 1. Приемане на „План за интегрирано развитие на община „Тунджа” за периода 2021-2027″( ПИРО)

ПИРО Община Тунджа 2021-2027

Приложение 1 – Програма за реализация

Приложение 2 – Индикативна финансова таблица

Приложение 3 – Матрица на индикаторите

 1. Приемане на Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. Даване на съгласие да се проведе по реда на Закона за обществените поръчки процедура с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии, част от Областна транспортна схема от квотата на Община „Тунджа”, съгласно утвърдени маршрутни разписания”.
 3. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час на провеждане

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

– Председател

22.02.2021 г.

9.00 ч.

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев – Председател

22.02.2021 г.

10.00 ч.

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов – Председател

22.02.2021 г.

11.00 ч.

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова – Председател

22.02.2021 г.

10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

22.02.2021 г.

12.00 ч.

В залата на ОбС

 

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.01.2021 г.

П О К А Н А

№ 22/21.01.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект: „Център Домашни грижи-интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа”, ДБФП № BG05M90P001-2.103-0067 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 4.
 2. Даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”
 3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.

Програма

 1. Приемане на план за действие за общинските концесии на Община „Тунджа” (2021-2027).

План за действие 2021-2027

Предложение за включване на проекти 2021-2027

 1. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 2. Продажба на общински недвижим имот.
 3. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землища на села в община „Тунджа” общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.
 4. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община „Тунджа” за периода януари 2020 – декември 2020 година.

Материал към т. 8

 1. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и неговите комисии през периода м. юли 2020 г.- м. декември 2020 г.

Материал към т. 9

 1. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 2. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.
 3. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 4. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 5. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 6. Приемане на общински план на младежта за 2021 година.
 7. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 30.12.2020 г.

П О К А Н А

№ 21/23.12.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и първо/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 30.12.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землища на села в община „Тунджа” общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.
 2. Допълнение към Решение № 270 от Протокол 17/28.10.2020 г. на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол за даване на съгласие за извършване на дейности в имоти общинска собственост във връзка с проектно предложение „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територия на МИГ Тунджа” на Фондация „Екология, комуникации и общество” по процедура чрез подбор на проекти BG16M1OP002-3.018 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез Подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа”, финансирана по ОП “Околна среда”2014-2020.
 3. Създаване на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно – делегирана дейност.
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”

Определяне размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2021 година.

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 14.12.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 17.12.2020 г.
Accordion Content
Покана за зеседание на Общински съвет на 24. 02. 2021 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.11.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.10.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 25.09.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.08.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 24.07.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.06.2020 г.
Accordion Content
Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 16.06.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.05.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.04.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 23.03.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 24.02.2020 г.
Accordion Content
Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 11.02.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.01.2020 г.
Accordion Content
окана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 08.01.2020 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 18.12.2019 г.
Accordion Content
Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 10.12.2019 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.11.2019 г.
Accordion Content

Мандат 2015 - 2019

Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 25.09.2019 г.
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.08.2019 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.07.2019 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.06.2019 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.05.2019 г.
Accordion Content
Покана за извънредно заседание на Общински съвет на 25 април 2019 г.
Accordion Content
Покана за извънредно заседание на Общински съвет на 19 април 2019 г.
Accordion Content
Покана за тържествена сесия на Общински съвет Тунджа на 22 април 2019 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.03.2019 г.
Accordion Content
Покана за извънредно заседание на Общински съвет на 28 февруари 2019 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 08.02.2019 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.01.2019 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 17.12.2018 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.11.2018 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 25.10.2018 г.
Accordion Content
Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.09.2018 г.
Accordion Content
Предишна Протоколи и решения

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени