Достъпност на сърдържанието

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на общинска администрация Тунджа

Администрацията на Община Тунджа се ангажира да осигури достъп до https://tundzha.bg в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу “Директивата” (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Настоящата декларация се отнася до осигуряване на горепосочения уебсайт на институционална идентичност и достъпност за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения.

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта WCAG 2.0 (ниво АА), поради частично наличие на: недостатъчен контраст между текста и фона; дълъг Alt текст.

Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на тази интернет страница. В тази си дейност се придържаме към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

В своята работа се ръководим от основната цел на интернет страницата на общинска администрация Тунджа – чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

– предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;

– предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Тунджа;

– осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;

– дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;

– осъществява връзка с други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Тунджа се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на 23.09.2020 година.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1)).

Декларацията бе последно преразгледана на 23.09.2020 година.

Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: [email protected]

 

Процедура по прилагане

Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в Общинска администрация Тунджа е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

– Сигнали, подадени по реда на ЗЕУ за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Тунджа, се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Тунджа всеки работен ден от 8.30 ч. до 18.00 ч. на адрес: гр. Ямбол, пл. “Освобождение” № 1 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път: на [email protected] или чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg.

– Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

– Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги, отговорът,  подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез този портал; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция “Електронно управление”, на адрес: ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000 или по електронен път на [email protected].

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция “Електронно управление”.

Политика за достъпност
Политика за достъпност на съдържанието на интернет страницата на общинска администрация Тунджа

Раздел I

Общи положения

1.Този документ дефинира политиката за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Тунджа https://tundzha.bg.

2.Политиката е предназначена да гарантира спазване на стандарти и технологии за осигуряване на достъпност на интернет страницата на Общинска администрация Тунджа за хората с увреждания.

3.Политиката е съобразена с Декларацията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Oбщинска администрация Тунджа.

4.Политиката следва изискванията към интернет страниците на администрациите формулирани в Закон за електронното управление, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация, утвърдени от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел II

Функции и задачи на интернет страницата

5.Интернет страницата на Общинска администрация Тунджа има следните основни функции и задачи:

(1) Информационна: представя услуги, разяснява политики и програми, съобщава новини, отговаря на често задавани въпроси, изпълнява изискванията на други нормативни актове.

(2) Административна: предоставя административни услуги по електронен път или хипервръзки към други интернет страници с електронни услуги; подпомага предоставянето на административни услуги чрез пряко взаимодействие на потребителя с организацията ("на гише" или друго).

(3) Представителна: формира и отразява организационната идентичност; отразява структурата, екипа и организационната логика на администрацията; отразява единството в прилаганите от публичните организации политики на откритост, прозрачност и достъпност.

(4) Комуникационна: предоставя информация и инструменти за дву- и многопосочна връзка с администрацията; насърчава общуването и разбирането между организацията и нейните публики; изгражда доверие; генерира подкрепа и участие.

Раздел III

Мерки за осигуряване на съответствие

6.Общи:

(1) При изграждането и развитието на интернет страницата общинската администрация отчита начините, по които потребителите, включително хората с увреждания, взаимодействат с нейното съдържание.

(2) Интернет страницата на общинската администрация е разработена така, че да осигурява равен достъп до цялата информация и до всички функционалности за всички потребители.

(3) Достъпността да се разбира като сбор от правила, принципи и техники, които се съблюдават при проектирането, създаването, поддържането и актуализирането на  интернет страници и мобилни приложения с цел повишаване на ползваемостта от потребителите.

(4) При създаване на собствени интернет страници, разработване на технически задания за интернет страници, поддръжката и развитието им, общинската администрация включва технически спецификации и изпълнява технически изисквания за осигуряване на достъпност на съдържанието им за хората с увреждания.

7.Специфични:

(1) Интернет страницата на Общинска администрация Тунджа се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) и Инициативата за уеб достъпност (Web Accesibility Initiative), като използва най-добрите практики и техники, за да отоговори на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия и нормативните документи на национално ниво. Изпълнението на насоките на стандарта WCAG 2.0 има за цел да помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

(2) Интернет страницата на Общинска администрация Тунджа се изгражда с код, съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

(3) Общинска администрация Тунджа непрекъснато развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

8.Изключения

(1) Интернет страницата на Общинска администрация Тунджа съдържа голямо количество архивни данни за дълъг период от време и въвеждани от различни лица, поради което допускаме възможността в нея да е налично съдържание, което не е оптимизирано за хора с увреждания.

(2) Бързото развитие на браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет могат да забавят осигуряването на съвместимост с наличните стандарти за достъпност във всеки един аспект.

9.Хипервръзка към Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Тунджа като част от процеса за доказване на съответствие на официалната интернет страница на Община Тунджа https://tundzha.bg с изискванията за институционална идентичност на интернет страници и портали на държавната администрация е публикувана на заглавната интернет страница на администрацията.

Раздел XI

Заключителни разпоредби

1. Прилагането на настоящата политика и разпределението на ролите и отговорностите във връзка с това се извършват чрез правила, процедури, заповеди, допълнение на длъжностни характеристики или по друг подходящ начин.

2. Процедурата по подаване на сигнали относно достъпността на официалната интернет страница на Общинска администрация Тунджа е неразделна част от Декларацията.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени