Архив документи

bg single team 3

Архив документи

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управление на общинския дълг. – архивирана на 07.08.2023 г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. – архивирана на 05.07.2023

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа. – архивирана на 05.07.2023

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Tунджа  – 19.12.2022

Наредба за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общински дълг – 05.12.2012

Наредба № 1 – 05.01.2016

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Тунджа гр. Ямбол -10.10.2016

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти елементи – 09.12.2016

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 05.10.2022 г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 27.03.2020

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии – 03.04.2017

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 02.05.2017

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 06,06.2017

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги – 07.07.2017

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги -03.08.2017

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии – 06.03.2018

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии – 23.03.2018

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии -03.05.2018

Наредба №1 на община Тунджа – 05.06.2018

Наредба №1 на община Тунджа-05.07.2018

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии (2)

Наредба №1 на община Тунджа

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Тунджа – гр. Ямбол

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии

Наредба за определяне на местните данъци

Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Тунджа (2)

Наредба за определяне размера на местните данъци

Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Тунджа

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – архивиран 04.03.2021 г.

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисиии взаимодействието му с общинска администрация – архивиран на 19.10.2022 г.

 

Предишна Наредби

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени