Образование

Общинската образователна инфраструктура включва 10 училища, 5 детски заведения и 1 център за подкрепа за личностно развитие.

Специфичната местна политика цели осигуряване на равен достъп до ранна детска грижа и качествено предучилищно образование. Ранното детско развитие е приоритет в общинската образователна политика и в този контекст от учебната 2010/2011 г.

Община „Тунджа” въведе задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст. По този начин се осигури достъп до качествена предучилищна подготовка при целодневна организация на учебно-възпитателния процес и се подобри училищната готовност на децата.

От месец септември 2015 г., с решение на Общинския съвет, са отменени на таксите за всички деца, посещаващи детска градина, с което се цели премахване на бариерите пред достъпа до детска грижа и до образование на деца от най-уязвимите групи.

obrazovanie 1
DG Kabile4 2016
DG Kabile 2016
DG Kabile2 2016

След извършено преустройство на сградата на закритото начално училище в с. Хаджидимитрово се разкри филиал към ДГ „Изворче” с 2 целодневни групи за деца от 3 до 6 годишна възраст.

Извършено е саниране на сградата и подмяна на отоплителната инсталация на ДГ „Щурче” и ОУ „Христо Ботев” в с. Кукорево.

От 2005 г. ежегодно, през месец април, се провежда Общинския празник „Водим бъдещето за ръка” –  красива проява, в чийто фокус са децата на общината.

През 2008 г. по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа”, Община „Тунджа” инвестира 1 250 000 лв. в модернизиране на материално-техническата база. Извършени са ремонтни дейности по сградния фонд и училищните дворове, изградени са столови във всички 8 средищни училища. Учебните заведения са оборудвани с интерактивни дъски и озвучителна техника.

Отчитайки спецификата на училищата в малките населени места, Община „Тунджа” постави акцента в образователната си политика върху осигуряването на условия за целодневна организация на учебния ден като пълен цикъл от дейности – образователна подготовка, самоподготовка, отдих, занимания по интереси  и здравословно хранене. Полуинтернатните групи в 10-те  общински училища вече са 41, като в тях са обхванати повече от 90 %  от учениците.

От месец януари 2009 г. е въведено безплатно столово хранене за всички ученици от 8-те основни средищни училища, като най-важна предпоставка за осигуряването на целодневна организация на образователния процес.

От учебната 2014-2015 г., с решение на Общински съвет „Тунджа”, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица, е преобразувано в  средно училище, с което се възстановява средното образование на територията на общината и е осигурен достъп до професионално обучение по професията „лозаро-винар”.

DG Kabile3 2016
2013 Roza sgrada uchilishte 1 scaled
SU Skalitsa3 2015
OU Roza 2016
Detska asambleya2 2016

През 2009 г. е разкрит център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“ – с. Кабиле.

Екипът на Центъра организира извънкласната и извънучилищна дейност на учениците от всички общински училища в направленията изобразително изкуство, художествено слово и спорт. В центъра е разкрита и постоянна експозиция на скулптора Иван Колев, почетен гражданин на общината.

Инвестициите в общинската образователна инфраструктура се реализират както със средства от общинския бюджет, а така също и с външно финансиране по проекти.        

Включвайки се в инициативата на УНИЦЕФ – България, през месец ноември 2011 г.  Община „Тунджа”  получи престижния статут „Община – приятел на детето”.

През 2009 г. са утвърдени Правила за стимулиране на ученици и студенти от община „Тунджа” с висок успех и изявени дарби в областта на образованието, изкуствата и спорта и в неравностойно социално положение. Средствата се набират от благотворителни акции, инициирани от младежките неправителствени организации и общината.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени