Други документи

bg single team 3

Други документи

Общински план за защита при бедствия – публикуван на 03.06.2024 г.

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия – публикувана на 03.06.2024 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Тунджа за 2021-2027 г. за 2023 г.; Приложение 1 – Програма за реализация 2023; Приложение 2 – Индикативна финансова таблица 2023; Приложение 3 – Матрица на индикаторите 2023

Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2024 г. приет с Решение № 90 от 19.02.2024 г.

Отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма 2023 г.

Приложение № 1 – Годишен план за паша към Решение № 88 от 19.02.2024 г.

Приложение № 1 – Списък свободни ПМЛ -приложение към № 87 от 19.02.2024 г.

Приложение № 2 – Задължения на общината и ползвателите за поддържане на ПМЛ към Решение № 88 от 19.02.2024 г.

Приложение № 2 – Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община „Тунджа“ към Решение № 87 от 19.02.2024 г.

Програма за развитие на туризма за 2024 г.

Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в община Тунджа за периода 2022 -2024 г. приет с Решение № 90 от 19.02.2024 г.

Приложение 1 Споразумение за партньорство

Мониторингов доклад на община Тунджа за 2023 г. за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2021-2030 на област Ямбол

Общински годишен план за младежта за 2024 г. – Таблица – План за младежта 2024

Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии за периода м. ноември 2023 г. – м. декември 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2023 г. – приет с Решение 103 от 27.03.2024 г.

Програма за управление на кмета на община Тунджа за мандат 2023 – 2027 г.

Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2024 г.

Културен календар на община Тунджа за 2024 г.

Приложение №1 към Решение № 32 от 28.12.2023 г.

Декларация към т. 24 от Протокол N 61 от 27.09.2023 г.

Приложение към Решение № 1200 от 30.08.2023 г.

Приложение към Решение № 1158 от 31.07.2023 г.

Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии за периода м. януари 2023 г.- м. юни 2023 г.

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община „Тунджа“ за 2023 г.

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тунджа 2023 -2024

Програма за детето 2023 приета с Решение № 1100 от 27.04.2023 г.

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Мониторингов доклад 2022 г.

Младежки план 2023

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“.

Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на кмета на община Тунджа за периода януари 2022-декември 2022 г.

Отчет на председателя на ОБС Тунджа за дейността на ОБС Тунджа и неговите комисии за периода м.юли 2022 г.-м. декември 2022 г.

План на заседанията на Общински съвет – Тунджа 2023 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Тунджа за 2023-2026 г. – приета с Решение 945 от 29.11.2022 г.

Единен календар на община „Тунджа” за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2023 година.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” за 2023 година.

Решение № 9116 от 18.10.2022 г. на ВАС

Решение № 58 от 04.04.2022 г. на ЯАС

Механизъм за предоставяне и разпределение на средства, предвидени като допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджета на Община „Тунджа“ за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, част от областната транспортна мрежа от квотата на община „Тунджа“

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии през периода м.януари 2022 г.-м. Юни 2022 г.

Общински план за младежта за 2022 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа, област Ямбол през 2022 г.

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет – Тунджа и неговите комисии през периода м.юли 2021 г.-декеммври 2021 г.

Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на кмета на община „Тунджа“ за периода януари 2021 – декември 2021 година приет с Реш. № 625 от 27.01.2022 г.

План на заседанията на Общински съвет – Тунджа 2022 г.

План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Тунджа

План за действие на община Тунджа в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за периода 2021 – 2030 г.

Годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на община Тунджа 2018-2020 г. и концесионни договори за 2020 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Tунджа за периода 2021-2031 година

Дългосрочна програма за енергийна ефективност на община Тунджа за периода 2021-2031 година

Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тунджа 2021-2024 г.

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии през периода 01.2021 – 06.2021 г.

Общинска програма за закрила на детето – 2021 година приета с Решение № 433 от 27.04.2021 г.

Последваща оценка ОПР Тунджа 2014-2020 приета с Решение №422 от 27.04.2021 г.

Анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община Тунджа

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. за 2020 г.

Общински план за младежта 2021 г.

План за действие за общинските концесии на община Тунджа 2021-2027 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа, област Ямбол през 2021 г.

Отчет на председателя на ОбС Тунджа и неговите комисии през периода м. юли 2020-м. декември 2020 г.

Годишен отчет за изпълнение програмата за управление на кмета на община Тунджа за периода 01.2020-12.2020 година приет с решение №329 от 28.01.2021 г.

План за заседанията на Общински съвет Тунджа за 2021 г.

Единен календар на община Тунджа за проявите в областта на културата, образованието и спорта 2021 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Тунджа за 2021 година

Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Тунджа, период на действие 2016-2020г.

Отчет на председателя на ОБС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисия за периода м. януари – м. юни 2020 година

Отчет за дейността на МКБППМН – община Тунджа – 2019 г.

Общинска програма за закрила на детето – 2020 година

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Тунджа за 2021 год.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Тунджа за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

Програма за управление на Кмета на Община Тунджа за мандат 2019 – 2023

Програма за развитие на туризма в община Тунджа за 2020 г.

Отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в община Тунджа за 2019 г.

Мониторингов доклад на община Тунджа за 2019 г. за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 на област Ямбол

Годишен план за паша за 2020 година на територията на община Тунджа

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода ноември-декември 2019 година

Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2020 г.

Годишен отчет за изпълнение програмата за управление на кмета на община Тунджа за периода 01.2020-12.2020 година приет с решение №329 от 28.01.2021 г.

Общински план за младежта 2021 г.

План за действие за общинските концесии на община Тунджа 2021-2027 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа, област Ямбол през 2021 г.

Общински план за младежта 2020 г.

Единен календар за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2020 г.

Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Tунджа – 2018-2020

Годишна програма за развитие на на читалищната дейност в община Тунджа за 2020 г.

Краткосрочна програма за насърчаването използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2019-2022 г.

План на заседанията на Общински съвет за 2020 година

Годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии и концесионните договори за 2018 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2019 г.

Мониторингов доклад за изпълнението на областна стратегия за интегриране на ромите за 2018 г.

Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма за 2018 г.

Програма за развитие на туризма за 2019 г.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Тунджа

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Тунджа през 2018 г.

Отчет за дейността на МКБППМН – община Тунджа през 2018 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Тунджа за 2019 г.

Общинска програма за закрила на детето – 2019 г.

Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Тунджа – 2019-2020 г.

Отчет на председателя на ОБС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии за периода 01-06.2019

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Tунджа

Общинска програма за закрила на детето- 2018 година

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и нетовите комисии за периода януари-юни 2018 г.

План за действие за общинските концесии 2018-2020

Вътрешни правила за организация и реда на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Тунджа

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Tунджа за 2019 г.

Единен календар за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2019 г.

План за заседанията на Общински съвет Тунджа за 2019 г.

Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Тунджа 2018-2020

Годишен отчет за изпълнение програмата за управление на община Tунджа за периода 01.2018-12.2018 г.

Общински план за младежта 2019 г.

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии през периода юли – декември 2018 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2019 г.

Мониторингов доклад за изпълнението на областна стратегия за интегриране на ромите за 2018 г.

Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма за 2018 г.

Програма за развитие на туризма за 2019 г.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Тунджа

Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма за 2018 г.

Единен календар за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2019 г.

План за заседанията на Общински съвет Тунджа за 2019 г.

Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Тунджа 2018-2020

Годишен отчет за изпълнение програмата за управление на община Tунджа за периода 01.2018-12.2018 г.

Общински план за младежта 2019 г.

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии през периода юли – декември 2018 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2019 г.

Мониторингов доклад за изпълнението на областна стратегия за интегриране на ромите за 2018 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Tунджа за 2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Tунджа през 2018 г.

Отчет на Председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии за периода юли – декември 2017 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Тунджа за 2019 година

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Tунджа

Общинска програма за закрила на детето- 2018 година

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и нетовите комисии за периода януари-юни 2018 г.

План за действие за общинските концесии 2018-2020

Вътрешни правила за организация и реда на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Тунджа

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Тунджа за 2019 година

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии през периода януари-юни 2017 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС и отчет за работата на на кметове и наместници по събиране на местни такси за 01.2017-06.2017

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.

Доклад за резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. за периода 01.2014 – 12.2016

План за заседанията на Oбщински съвет Tунджа за 2018 година

Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на община Тунджа за периода януари – декемри 2017 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Tунджа през 2018 г.

Отчет на Председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии за периода юли – декември 2017 г.

Общински план за младежта – 2018

Отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма в община Тунджа за 2017 г.

Програма за развитие на туризма в община Тунджа за 2018 г.

Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит за периода 2016 – 2018 г.

Програма за управление на кмета на община Тунджа за мандат 2015 – 2019 г.

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Тунджа за 2015 г.

Програма за развитие на туризма в община Тунджа за 2016 г.

Годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на Община Тунджа в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите за 2015-2020

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии за периода м. януари – м. юни 2016

План за заседанията на Общински съвет Тунджа за 2017 г.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата в община Тунджа

Годишен отчет за изпълнение програмата за управление на община Тунджа за периода януари – декември 2016 г.

Общински годишен план за младежта община Тунджа 2017 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2017 г.

Програма за развитие на туризма в община Тунджа 2017 г.

Отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма в община Тунджа за 2016 г.

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Ощински съвет Тунджа и неговите комисии през периода м. юли – м. декември 2016 г.

Годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на Община Тунджа в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол 2015-2020

Доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Тунджа за 2016 година

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Тунджа за периода 2017 – 2018 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2016 г.

Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2015 г.

Отчет на Председателя на ОбС за периода м. юли-м. декември 2014 г.

План за действие по реализация на стратегията за развитие на образователната система през 2015 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите Общинска собственост в Община Тунджа през 2015 г.

Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2013-2015 актуализиран

Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги за периода 2015 – 2016 г.

Етичен кодекс за поведение и морал на лицата на изборна длъжност в община Тунджа

Отчет на председателя на ОбС -Тунджа за работата на Общински съвет през периода м. януари-м.юни 2015 г.

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г.

Годишен план за работа на Звено за вътрешен одит за 2016 г.

Общински годишен план за младежта за 2016 г.

Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет Тунджа и неговите комисии през 2015 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община „Тунджа” през 2014 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община „Тунджа” през 2013 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа за 2012 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011 г.

Предишна Правилници

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени