Общински съвет

bg single team 3

Съдебни заседатели

Районен съд Мандат 2023 – 2027 Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол и Окръжен съд – Ямбол ще се състои на 19.04.2024 г.  от  14.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол. Списък на кандидатите за съдебни заседатели РС-Ямбол Атанас Овчаров, Атанаска Димитрова, Желка Трънкова, Стоян Бурлаков, Таня […]

bg single team 3

Други документи

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Тунджа за 2021-2027 г. за 2023 г.; Приложение 1 – Програма за реализация 2023; Приложение 2 – Индикативна финансова таблица 2023; Приложение 3 – Матрица на индикаторите 2023 Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2024 г. приет с Решение № 90 […]

bg single team 1

Правилници

Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици, студенти и младежи от община „Тунджа” Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – публикуван на 19.10.2022 г. Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие […]

bg single team 3

Архив документи

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управление на общинския дълг. – архивирана на 07.08.2023 г. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. – архивирана на 05.07.2023 […]

bg single team 3

Наредби

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тунджа Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Тунджа. Наредба за реда и условията […]

bg single team 3

Сесии

Онлайн заседания на Общински съвет Тунджа Записите на вече преминалите заседания на Общински съвет Тунджа може да намерите в YouTube от следната връзка – Общински съвет Тунджа Покани за заседания на Общински съвет Тунджа Мандат 2023-2027 Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 25.04.2024 г. Публикувана на 18.04.2024 г. П О К А Н […]

bg single team 3

Протоколи и решения

Решения на Общински съвет Мандат 2023 – 2027 Решения по Протокол №1 от 10.11.2023 г. – публикувани на 17.11.2023 г. Решения по Протокол №2 от 17.11.2023 г. – публикувани на 20.11.2023 г. Решения по Протокол №3 от 27.11.2023 г. – публикувани на 04.12.2023 г. Решения по Протокол №4 от 28.12.2023 г. – публикувани на 04.01.2024 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени