bg single team 3

Други документи

Общински план за младежта за 2022 г. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа, област Ямбол през 2022 г. Отчет на председателя на ОбС Тунджа за дейността на Общински съвет – Тунджа и неговите комисии през периода м.юли 2021 г.-декеммври 2021 г. Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на […]

bg single team 1

Правилници

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност Тунджа, с. Кабиле Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за обществено хранене – Домашен социален патронаж, с. Победа […]

bg single team 3

Архив документи

Наредба за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общински дълг – 05.12.2012 Наредба № 1 – 05.01.2016 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Тунджа гр. Ямбол -10.10.2016 Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти елементи – 09.12.2016 Наредба […]

bg single team 3

Наредби

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – приета с Решение 464 от 23.06.2021 г. Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Тунджа. Наредба за […]

bg single team 3

Сесии

Онлайн заседания на Общински съвет Тунджа Записите на вече преминалите заседания на Общински съвет Тунджа може да намерите в YouTube от следната връзка – Общински съвет Тунджа Покани за заседания на Общински съвет Тунджа Мандат 2019-2023 Мандат 2015 – 2019 Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.04.2022 г. Публикувана на 19.04.2022 г. П […]

bg single team 3

Протоколи и решения

Решения на Общински съвет Мандат 2019 – 2023 Решения по Протокол № 01 от 11.11.2019 Решения по Протокол № 02 от 27.11.2019 Решения по Протокол № 03 от 10.12.2019 Решения по Протокол № 04 от 18.12.2019 Решения по Протокол № 05 от 08.01.2020 Решения по Протокол № 06 от 29.01.2020 Решения по Протокол № 07 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени