Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Общински съвет

bg single team 3

Съдебни заседатели

Районен съд Мандат 2023 – 2027 Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол ще се състои на 15.09.2023 г.  от  10.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол. Списък на допуснатите до събеседване кандидати […]

bg single team 3

Други документи

Декларация към т. 24 от Протокол N 61 от 27.09.2023 г. Приложение към Решение № 1200 от 30.08.2023 г. Приложение към Решение № 1158 от 31.07.2023 г. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии за периода м. януари 2023 г.- м. юни 2023 г. Годишен план на […]

bg single team 1

Правилници

Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – публикуван на 19.10.2022 г. Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност Тунджа, с. Кабиле Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за обществено хранене – […]

bg single team 3

Архив документи

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управление на общинския дълг. – архивирана на 07.08.2023 г. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. – архивирана на 05.07.2023 […]

bg single team 3

Наредби

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тунджа Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Тунджа. Наредба за реда и условията […]

bg single team 3

Сесии

Онлайн заседания на Общински съвет Тунджа Записите на вече преминалите заседания на Общински съвет Тунджа може да намерите в YouTube от следната връзка – Общински съвет Тунджа Покани за заседания на Общински съвет Тунджа Мандат 2023-2027 Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.11.2023 г. Публикувана на 21.11.2023 г. П О К А Н […]

bg single team 3

Протоколи и решения

Решения на Общински съвет Мандат 2023 – 2027 Решения по Протокол №2 от 17.11.2023 г. – публикувани на 20.11.2023 г. Мандат 2019 – 2023 Решения по Протокол № 01 от 11.11.2019 Решения по Протокол № 02 от 27.11.2019 Решения по Протокол № 03 от 10.12.2019 Решения по Протокол № 04 от 18.12.2019 Решения по Протокол […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени