Услуги и информация

Услуги за граждани и фирми
и информация, предоставяни от общината

Тук лесно ще намерите търсената от вас услуга или информация.

Харта на клиента

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Община “Тунджа”. Този документ не е закон или наредба, той не създава права и задължения.

Предназначението на хартата е гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява кмета на общината; с видовете услуги, които се извършват от общинската администрация; основните права, които различните закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност; пътя, по който могат да защитят тези права, както и залагането на съвременни по-високи стандарти в административното обслужване.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в община “Тунджа”. Той провежда регионалната политика в съответствие с националните и местните интереси. В тази дейност кметът на общината се подпомага от заместник кметове и общинска администрация.

Кметът на общината:

ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

отговаря за опазването на обществения ред;

организира изпълнението на обществения бюджет;

организира изпълнението на дългосрочните програми;

организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства и кметски наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

поддържа връзки с политическите партии, обществените

организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната;

осъществява международни контакти на общинско ниво;

организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;

възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;

представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и Специализирана администрация, които се ръководят от ресорни заместник кметове и административен секретар.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Община “Тунджа” е администрация на местното самоуправление и провежда политиката на държавата на територията на общината. Осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

законност;

откритост и достъпност;

отговорност и отчетност;

ефективност и ефикасност;

субординация и координация;

предвидимост.

Прилагайки тези принципи, предлагаме Харта за правата на клиента на административни услуги.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

на административното обслужване

Предоставяне на цялата необходима своевременна и актуална информация за услугите, извършвани от общинската администрация;

Осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите при получаване на услуги;

Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги;

Използване на различни способи и средства за определяне степента на удовлетвореност на потребителите;

Системно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при обслужване на потребителите на услуги.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

за постигане на стратегическите цели:

Подобряване достъпа до услуги и предоставяне на пълна информация чрез различни комуникационни средства и канали-личен контакт, информационно табло, брошури, интернет страница;

Постигане високо качество на административните услуги чрез създаване на по-добра организация;

Осигуряване на етичност, уважение, лоялност, безпристрастност в работата на служителите към гражданите;

Извършване на административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно като стриктно се спазват нормативно регламентираните и установени от администрацията срокове;

Получаване на обратна връзка от потребителите на услуги чрез анкети, телефонна връзка, пощенска кутия и др.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЕМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Да работи професионално, с уважение и отговорност към всеки потребител;

Да предоставя своевременно, лесноразбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства, удовлетворяващи потребностите на клиента;

Административните услуги да се предоставят съобразно установените с нормативни актове на общината стандарти;

Да осигури бързо , икономично по време и с необходимото удобство за гражданите обслужване;

Да осигури леснодостъпен начин за изразяване на мнения относно качеството на обслужването – сигнали, предложения, анкета за отчитане удовлетвореността на гражданите и др.;

Да осигури гаранции, че гражданите няма да бъдат преследвани и дискриминирани за подадени сигнали, свързани с неудовлетвореност от административното обслужване.

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ СЕ ОЧАКВА:

Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват; Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на съответната услуга;

Да правят предложения за подобряване качеството на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали;

Да изразяват неудовлетвореността си от качеството на извършената услуга / устно или писмено / до кмета на общината или населеното място.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ “ТУНДЖА”

Административните услуги, предоставяни от общинската администрация като наименования, срок за извършване на дейността и необходими документи са подробно описани в брошури, които може да намерите в Центъра за административни услуги или на сайта на общината;

Запитвания относно предоставяните услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи за тях могат да бъдат отправяни устно и писмено.

Задаването на въпрос, независимо от формата /устно или писмено/, ангажира и задължава администрацията да отговори в предвидените от законите срокове;

Начини за връзка и получаване на информация:

Посещение в общината или в писмен вид на следните адреси:

гр. Ямбол

пл. “Освобождение“ № 1

Деловодство

e -mail: [email protected], [email protected]

Кметства и населени места, съгласно приложената справка;

Телефони за връзка с общината:

684 / 209 Деловодство

684 / 303 Дирекция “Стопанска политика и общинска собственост”

684 / 206 Дирекция “Административно-правно и информоционно обслужване”

684 / 210 Дирекция “Териториално и селищно устройство”

телефоните в населените места, отразени в приложението.

Информация можете да получавате всеки работен ден, както следва:

сутрин – 8.00ч. до 12.00ч.

след обяд – 13.00ч. до 17.00ч.

Приемни дни на кмета на Община “Тунджа” :

всеки понеделник от 13,00ч.;

изнесени приемни дни съобразно разработен график.

Приемни дни на заместник кметове:

заместник кмет “Социална политика и култура” – всеки четвъртък;

заместник кмет “Икономическа политика и общинска собственост- всяка срядa

Подадените в писмен вид предложения и сигнали във връзка с административното обслужване от служителите на Община “Тунджа” се разглеждат по реда и в сроковете, определени в Административно – процесуалния кодекс.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ:

Административно – процесуален кодекс;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за административните нарушения и наказания;

Закон за администрацията;

Закон за държавния служител;

Закон за достъп до обществена информация;

Закон за защита на класифицираната информация;

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

Закон за общинската собственост;

Закон за устройство на територията;

Закон за защита на личните данни;

Закон за собствеността и ползването на земеделската земя;

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;

Закон за опазване на селскостопанското имущество;

Закон за подпомагане на земеделските производители;

Закон за гражданската регистрация;

Закон за местните данъци и такси.

Информация относно средства за електронна идентификация

На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), Община „Тунджа” уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за електронна идентификация за предоставяните електронни услуги и справки достъпни чрез портала на Община „Тунджа” са както следва:

  1. За централизирано заявяване на електронни административни услуги за Община „Тунджа” чрез „Единен портал за достъп до електронни административни услуги”:

– Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)

– Квалифициран електронен подпис (КЕП)

  1. За справки „Местни данъци и такси” чрез платформата на ИМЕОН:

– ЕГН/ЕИК/ЛЧН и КИН*

*КИН – Контролен идентификационен номер, който се получава лично срещу предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място в Община „Тунджа “, дирекция „МДТ “.

Електронни услуги

Услуги, предоставяни чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Виж още

Административни услуги

Административни услуги за граждани и фирми, предоставяни от община Тунджа:

Виж още

Местни данъци и такси

Вижте своите задължения към община Тунджа

Виж още

Профил на купувача

Актуални обществени поръчки, обявени от община Тунджа

Виж още

Публични регистри

Публични регистри, порддържани от община Тунджа

Виж още

Бюджет

Бюджетът на община Тунджа

Виж още

Достъп до информация

Вижте как да получите достъп до информацията, която търсите

Виж още

Планове и стратегии

Планове за развитие на община Тунджа

Виж още

Програми

Програми, свързани с политиките, които провежда община Тунджа

Виж още

Отчети

Отчети за изпълнени на планове и програми на община Тунджа

Виж още

Защита лични данни

Политика за защита на личните данни на община Тунджа

Виж още

Нередности и корупция

Подаване на сигнали за нередности и корупция

Виж още

ПИРО 2021 – 2027

План за интегрирано развитие на община Тунджа

Виж още

Избори

Информация относно избори, провеждани в Република България

Виж още

Проекти

Проекти, изпълнявани от община Тунджа

Виж още

Транспорт

Областна транспортна схема  – Маршрутни разписания от Квотата на Община „ Тунджа“

Виж още
Имате нужда от информация, услуга или помощ?

Ако имате въпроси или нужда от помощ

Посетете нашия Център за услуги и информация в община Тунджа или позвънете на нашите телефони за връзка.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени