Обяви и съобщения

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Обявление по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Обяви и съобщения

Уведомление протоколи първо разпределение ПМЛ

Уведомяваме заинтересованите лица, че е извършено разпределение на земеделските земи от общински поземлен фонд с начин на трайно ползване: пасище, мера, определени за индивидуално ползване с решение на ОбС „Тунджа“. Протоколите за разпределението са обявени по реда на чл.37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ и  могат да се обжалват по отношение на площта на разпределените имоти […]

Търг

Обявление за откиване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Ямбол

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели в Районен съд- Ямбол и на основание писмо с Изх. № 419/09.02.2023 година на Председателя на Окръжен съд – Ямбол, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, Общински съвет „Тунджа“ обявява  открита процедура за определяне на 15 броя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол.

Търг

Обявление за откиване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Ямбол

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели в Окръжен съд- Ямбол и на основание писмо с Изх. № АД-13-373/14.02.2023 година на Председателя на Апелативен съд Бургас, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, Общински съвет „Тунджа“ обявява  открита процедура за определяне на 10 броя кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ямбол.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени