Наредби

bg single team 3

Наредби

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тунджа
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Тунджа.
Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Тунджа.
Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община Тунджа.
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Тунджа.
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди,управление и разпореждане с общински жилища.
Наредба за символиката на община Тунджа.
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.
Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Тунджа.
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификат клас В.
Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Тунджа.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Тунджа.
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи и обекти на територията община Тунджа.
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управление на общинския дълг.
Наредба за регистрацията и изискванията, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга.
Наредба за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тунджа.
Наредба за управлението и поддържането на гробищните паркове на територията на община Тунджа.
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Тунджа.
Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд.
Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги в община Тунджа.
Наредба за управление на общинската пътна мрежа.

Наредба № 6 за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Tунджа

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Тунджа – Ямбол

Предишна Сесии

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени