Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 04 август 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 04 август 2022 г.: 1.Крумово – селото е без вода, има авария, ВиК работят с общ. багер; 2.Миладиновци – селото е без вода, има авария, ВиК работят с общ. багер; 3.Симеоново – селото е без вода, има авария, ВиК работят; 4.Могила – селото […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1048/29.07.2022г. за изработване на – План за регулация на  УПИ VI186 и УПИ VII189  в кв. 21, като се приведат регулационите им линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 186 и № 189 и УПИ VI186 и се преотреди за фотоволтаична […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77030.24.48 по КККР на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот IХ 24.48 с отреждане за фотоволтаична централа. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77030.24.50 и 77030.24.51 по КККР на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот Х 24.923 с […]

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1020/26.07.2022г. за изработване на – План за регулация, на УПИ XIII131, УПИ XV130, УПИ ХXII132, УПИ ХX132  и УПИ IX142 в кв.22 като се приведат регулационните им линии  в съответствие със съществуващите  на място граници  на поземлени имоти № 496, № 482, № 483, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1021/27.07.2022г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V 162 в кв. 28 по ПУП на с. Златари, община „Тунджа”, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1018/26.07.2022г. за изработване на – План за застрояване на УПИ ХIII 120, УПИ I 111  и УПИ II 112, в кв. 15 по ПУП на с. Веселиново,  община „Тунджа”, област Ямбол, като отреждането не се променя и се определят ограничителни линии на застрояване.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1017/26.07.2022г. за изработване на – План за регулация и застрояване на УПИ II 249 в кв.36, по ПУП на с. Завой, община „Тунджа”, област Ямбол, от който да се образува УПИ II 249 за фотоволтаична централа и складова дейност и се определят ограничителни линии […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти III 287, IV 287, V 287 и VI 287 в кв.28а по ПУП на с. Кабиле, като се разделят на три урегулирани поземлени имота. […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени