Заповеди, обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обявление по по реда на чл. 26 от ЗНА относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

Обявление по по реда на чл. 26 от ЗНА относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет Проект ПОДОСНКВОА

Обяви и съобщения

Протокол за изменение и допълнение на Протокол за разпределение на свободните имоти от ОПФ с. Скалица

Протокол за изменение и допълнение на Протокол за разпределение на свободните имоти от ОПФ с. Скалица

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0539/09.05.2024 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0531/09.05.2024 г. за  изработване на проект на План схема  на външно електро захранване с кабел 1 кV „Фотоволтаична инсталация Коневец – Джоди Енерджи“ инсталация за производство на ел.енергия и отдаване в електроразпределителната мрежа в  УПИ I52 в кв.15 по ПУП на с.Коневец, област […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0536/09.05.2024 г. за  изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план  – План за регулация и застрояване на УПИ ХII74, УПИ ХIII74, УПИ ХIV74 и УПИ  ХV74 в кв.1 по ПУП на с. Тенево, като се обединят горепосочените урегулирани поземлени имоти в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 141 от протокол № 9/25.04.2024 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол за одобряване задание и разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел с дължина 2679.20 м. Трасето минава […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадено Решение № 140/25.04.2024 г. за одобряване на задание за проектиране и разрешава не за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелна линия за външно ел. захранване на „Автосервиз“, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ I 32.469 за автосервиз, съответстващ на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.419 и поземлен имот с идентификатор 40484.32.420  в местност Манаф чаир по КККР в землището  на с. Кукорево, с който проект се обособяват два урегулирани поземлени имота- УПИ II-32.495 за […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени