Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обяви и съобщения

Търг

Изслушване на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол и Окръжен съд – Ямбол

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол и Окръжен съд – Ямбол ще се състои на 15.09.2023 г.  от  10.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол.

logo mig tun

Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа  съвместно   с местно партньорство […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – пран за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77030.29.54 с площ 3688 кв.м, с трайно предназначение – земеделска, НТП – пасище в местност „Язмашка могила“ с отреждане на урегулиран поземлен имот I 29.54 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение за захранване на УПИ I 31, представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31 по КККР в землището на с. Дражево, област Ямбол. Трасето на уличния водопровод […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия  от трафопост „Дражево 5 -5“, извод СрН „Дражево“, п/ст „Ямбол – Дражево“, находящ се в ПИ с идентификатор 23501.18.309 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ с НТП пасище, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I-1.98 за производствено предназначение и УПИ I-1.301 за складова база за селскостопанска продукция  по  КККР в землището на с.Кукорево, като се промени дворищно-регулационната линия между тях, съгласно приложената скица предложение, неразделна […]

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, Обект: Ракиен казан, с.Роза, Община “Тунджа”

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, Обект: Ракиен казан, с.Роза, Община “Тунджа”

logo mig tun

Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа съвместно с местно […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени