bg single team 3

Други документи

Мониторингов доклад 2022 г. Младежки план 2023 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“. Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на кмета на община Тунджа за периода януари 2022-декември 2022 […]

bg single team 1

Правилници

Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – публикуван на 19.10.2022 г. Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност Тунджа, с. Кабиле Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за обществено хранене – […]

bg single team 3

Архив документи

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Tунджа  – 19.12.2022 Наредба за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общински дълг – 05.12.2012 Наредба № 1 – 05.01.2016 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Тунджа гр. Ямбол […]

bg single team 3

Наредби

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тунджа Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Тунджа. Наредба за реда и условията […]

bg single team 3

Сесии

Онлайн заседания на Общински съвет Тунджа Записите на вече преминалите заседания на Общински съвет Тунджа може да намерите в YouTube от следната връзка – Общински съвет Тунджа Покани за заседания на Общински съвет Тунджа Мандат 2019-2023 Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.03.2023 г. Публикувана на 21.03.2023 г. П О К А Н […]

bg single team 3

Протоколи и решения

Решения на Общински съвет Мандат 2019 – 2023 Решения по Протокол № 01 от 11.11.2019 Решения по Протокол № 02 от 27.11.2019 Решения по Протокол № 03 от 10.12.2019 Решения по Протокол № 04 от 18.12.2019 Решения по Протокол № 05 от 08.01.2020 Решения по Протокол № 06 от 29.01.2020 Решения по Протокол № 07 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени