Общински съвет Тунджа

bg single team 3

Заседания комисии

Мандат 2023-2027 Протоколи от заседания на постоянни комисии от 28.05.2024 г. Протоколи от заседания на постоянни комисии от 23.04.2024 г. Протоколи от заседания на постоянни комисии от 25.03.2024 г. Протокол от заседание на ПК ОСЕПСПСППР от 13.03.2024 г.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 -1131/14.08.2023 г. за изработване на проект за  Подробен устройствен план: План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ ХII119 и УПИ ХI116  в кв.25 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 119 и 116 в кв.25 по ПУП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План  схема за трасе на ел. кабел НН 29,925 kWp от ГРТ /ново/ в УПИ III 89 ,  кв.6  по ПУП на с. Завой,  Община   „Тунджа”, Област Ямбол, преминаващо през улична […]

Търг

Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Районен съд Ямбол

Общински съвет „Тунджа“ информира, че удължава срока за подаване на документи по открита процедура за определяне на 15 броя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол. Срокът за подаване на документи е 25.06.2023 г. 17:00 часа Повече информация относно процедурата може да намерите от следната връзка: https://tundzha.bg/obshtinski-savet/sadebni-zasedateli

Търг

Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Окръжен съд Ямбол

Общински съвет „Тунджа“ информира, че удължава срока за подаване на документи по открита процедура за определяне на 10 броя кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ямбол. Срокът за подаване на документи е 25.06.2023 г. 17:00 часа Повече информация относно процедурата може да намерите от следната връзка: https://tundzha.bg/obshtinski-savet/sadebni-zasedateli

bg single team 3

Други документи

Общински план за защита при бедствия – публикуван на 03.06.2024 г. Общинска програма за намаляване на риска от бедствия – публикувана на 03.06.2024 г. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Тунджа за 2021-2027 г. за 2023 г.; Приложение 1 – Програма за реализация 2023; Приложение 2 – Индикативна финансова […]

bg single team 1

Правилници

Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – публикуван на 03.07.2024 г. Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици, студенти и младежи от община „Тунджа” Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие […]

bg single team 3

Архив документи

Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – архивиран на 03.07.2024 г. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управление на общинския дълг. – архивирана […]

bg single team 3

Наредби

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тунджа Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Тунджа. Наредба за реда и условията […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени