Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Общински съвет Тунджа

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 -1131/14.08.2023 г. за изработване на проект за  Подробен устройствен план: План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ ХII119 и УПИ ХI116  в кв.25 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 119 и 116 в кв.25 по ПУП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План  схема за трасе на ел. кабел НН 29,925 kWp от ГРТ /ново/ в УПИ III 89 ,  кв.6  по ПУП на с. Завой,  Община   „Тунджа”, Област Ямбол, преминаващо през улична […]

Търг

Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Районен съд Ямбол

Общински съвет „Тунджа“ информира, че удължава срока за подаване на документи по открита процедура за определяне на 15 броя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол. Срокът за подаване на документи е 25.06.2023 г. 17:00 часа Повече информация относно процедурата може да намерите от следната връзка: https://tundzha.bg/obshtinski-savet/sadebni-zasedateli

Търг

Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Окръжен съд Ямбол

Общински съвет „Тунджа“ информира, че удължава срока за подаване на документи по открита процедура за определяне на 10 броя кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ямбол. Срокът за подаване на документи е 25.06.2023 г. 17:00 часа Повече информация относно процедурата може да намерите от следната връзка: https://tundzha.bg/obshtinski-savet/sadebni-zasedateli

bg single team 3

Други документи

Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2024 г. приет с Решение № 90 от 19.02.2024 г. Отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма 2023 г. Приложение № 1 – Годишен план за паша към Решение № 88 от 19.02.2024 г. Приложение № 1 – Списък свободни ПМЛ -приложение към № 87 […]

bg single team 1

Правилници

Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – публикуван на 19.10.2022 г. Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност Тунджа, с. Кабиле Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за обществено хранене – […]

bg single team 3

Архив документи

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управление на общинския дълг. – архивирана на 07.08.2023 г. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. – архивирана на 05.07.2023 […]

bg single team 3

Наредби

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тунджа Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Тунджа. Наредба за реда и условията […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени