Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1676/15.12.2021г.  за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, като  се приведат регулационните линии на УПИ Х104 в съответствие със съществуващите  граници  на поземлени имоти № 104 и № 103,  в кв.17 по ПУП на с.Голям […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1709/30.12.2021г.  за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – – План за регулация на урегулиран поземлен имот I532 за база за селскостопанска техника,  по ПУП на с.Маломир, представляващ поземлен имот с идентификатор 46783.68.532 по КККР в землище с.Маломир, с който се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1654/13.12.2021 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ Х 245 и УПИ IХ 245 в кв. 36, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1649/13.12.2021 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ ХII 124 в кв. 22, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 125 и № 122 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0024/12.01.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XV 65, в кв.4 по ПУП на с. Кабиле, като се раздели на два урегулирани поземлени имота […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 617 от Протокол № 33/21.12.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за Одобрява задание и разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа” за поземлен имот с идентификатор 46783.68.532 по КККР в землището на с. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ХV  и ХVI  в кв. 50 по ПУП на с. Голям Манастир, като се обединят Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за  застрояване на урегулиран поземлен имот ХII 223 в кв.21 по ПУП на с. Кабиле, като се определят линии на застрояване за урегулирания поземлен имот. Проекта за подробен устройствен план е на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 618 от Протокол № 33/21.12.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план  –- план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 80217.33.61 с площ 0,200 дка […]

Обяви и съобщения

Съобщение

Уведомяваме Ви, че е изработен проект комплексен проект за инвестиционна инициатива както следва: 1.Парцеларен план на водопровод ф 50 за захранване на  на УПИ IV 445 за административна складова, търговска дейност и обслужваща дейност  в местност Манаф чаир по ПУП на с.Кукорево, обл.Ямбол.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени