Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – пран за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77030.29.54 с площ 3688 кв.м, с трайно предназначение – земеделска, НТП – пасище в местност „Язмашка могила“ с отреждане на урегулиран поземлен имот I 29.54 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение за захранване на УПИ I 31, представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31 по КККР в землището на с. Дражево, област Ямбол. Трасето на уличния водопровод […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия  от трафопост „Дражево 5 -5“, извод СрН „Дражево“, п/ст „Ямбол – Дражево“, находящ се в ПИ с идентификатор 23501.18.309 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ с НТП пасище, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I-1.98 за производствено предназначение и УПИ I-1.301 за складова база за селскостопанска продукция  по  КККР в землището на с.Кукорево, като се промени дворищно-регулационната линия между тях, съгласно приложената скица предложение, неразделна […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот I9 и II8 в кв. 7 по ПУП на с. Козарево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот. Проектът […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1209/05.09.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VI219, урегулиран поземлен имот VII225 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като УПИ V106  и УПИ VI 106  в кв. 13 по ПУП на с. Ботево се обединят в един УПИ с променено […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1 kV от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП-2 до ел.табло Т-ФЕЦ в УПИ IV 201 к кв. 37 по ПУП на с. Межда, област Ямбол. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1201/04.09.2023 г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план -План за регулация, като от общински терен между квартали №59, №60 и №66  /улици с о.т.144 – о.т.214 – о.т.146 – о.т. 147/ се обособи нов урегулиран […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация, застрояване и ел. схема на урегулиран поземлен имот I в кв. 34, като се промени отреждането за жилищно строителство и фотоволтаична централа, се определят ограничителни линии на застрояване […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени