Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0692/11.06.2024 г. за  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40484.42.111 по КККР в землището на с.Кукорево, като  се образува УПИ  За производствена, складова дейност, търговия и услуги и се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0693/11.06.2024 г. за  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план в следния обхват: – План за регулация на УПИ ХIII59  в кв.12, като се приведат вътрешните му регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени  имоти № 59, № 53, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива който съдържа следните самостоятелни части: проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот Х за еко център за подкрепа на деца и семейства в риск […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I 027001 за еднофамилни жилищни сгради, представляващ ПИ с идентификатор 35028.27.1 и урегулиран поземлен имот II 027004 за еднофамилни жилищни сгради, представляващ ПИ с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I 18.22 за еднофамилни жилищни сгради, представляващ ПИ с идентификатор 35028.18.22 по КККР в землището на с. Кабиле, като се промени отреждането на урегулирания […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0686/10.06.2024 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХII 256 и урегулиран поземлен […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0657/04.06.2024 г. за  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XXI42021, 42022, 42023, 42028, 42033, 42341  за мебелно производство и складове , УПИ XXII42021  за цех за производство на дървесни пелети  по ПУП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на урегулиран поземлен имот XVIII 258 в кв.35 по ПУП на с. Кабиле, област Ямбол, като се определят линии на застрояване на УПИ. Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и схеми Ел и ВиК на поземлен имот с идентификатор 35028.19.67 с площ 18998 кв.м, с трайно предназначение – земеделска, с НТП – нива в местност „Кос тепе“ в землището […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХI 217 и урегулиран поземлен имот VII 210 в кв. 29 по ПУП на с. Безмер, като се приведе регулационната линия със съществуващата на […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени