Социални услуги

Община „Тунджа” се стреми да развива услуги в общността с цел превенция на социалното изключване и изолация. Усилията на местната власт са последователно насочени към създаване на условия за подобряване качеството на живот и благосъстоянието на рискови групи и хора в неравностойно социално положение.

Дом за стари хора „Христо Ботев” – с. Болярско, е модерна и адекватна на потребностите на населението специализирана социална институция. Капацитетът на социалното заведение е 30 места. Специализираната институция за социални услуги разполага с функционална  материална база и предлага отлични условия за битуване и социален живот на потребителите – самотно живеещи стари хора от община „Тунджа” в над трудоспособна възраст.

1bolqrsko dsh
DSPzh Bolyarsko scaled
t.4 dom.soc . patronaj Pobeda

Форма на дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността е Домашен социален патронаж – с. Болярско, който функционира като общинско звено от януари 2006 г. Услугата е с капацитет 90 места и се предоставя на потребители от селата Безмер, Болярско, Бояджик, Гълъбинци и Златаре.

През 2010 г. е разкрит „Домашен социален патронаж „Тунджа” с капацитет 35 места и териториален обхват селата Миладиновци, Межда, Меден кладенец и Савино.

Услугата „Домашен социален патронаж” се предоставя и от „Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж”- с. Победа, разкрито по схемата „Нови възможности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Капацитетът на услугата е 100 потребители от 11 населени места – Победа, Козарево, Челник, Стара река, Търнава, Асеново, Каравелово, Робово, Сламино, Стара река и Чарган.

В общината са разкрити като дейности, делегирани от държавата, четири социални услуги:

– Дневен център за стари хора в с. Генерал Инзово, разкрит през 2009 г.;

– Дневен център за стари хора в с. Скалица, разкрит през 2014 г.

Двата центъра предлагат комплекс от социални услуги, включващ предоставяне на храна, организиране на занимания по интереси и на индивидуални и групови консултации с различни специалисти, провеждане на здравна профилактика, дейности за свободното време и личните контакти. Капацитета на двата центъра общо е за 60 потребители;

– Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Калчево, разкрит през 2013 г. с капацитет 25 ползватели. С помощта на екип от специалисти, включващ социален работник, трудотерапевт, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор, се предлагат почасови услуги чрез които се цели съхраняване на двигателната активност, подобряване на психо-емоционалния статус и повишаване социалната адаптивност на потребителите. 

– Дневен център за възсрастни хора с увреждания  в с. Веселиново, разкрит през 2014 г. 

Социалната услуга е с капацитет 20 места за лица с увреждания над 18 годишна възраст. Центърът предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастни лица през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.

Skalitsa DTSVH scaled
s. Pobeda 8
DSP Bolyarsko
s. Pobeda 6

От 2009 г. община „Тунджа” предоставя краткосрочно и дългосрочно социалната услуга „Обществена трапезария” като местна дейност, която се финансира от общинския бюджет.  Услугата е с капацитет 200 места и се предоставя в 22  населени места на територията на община „Тунджа” на лица в неравностойно социално положение – самотни възрастни хора и хора с увреждания, лица, които не могат да си осигурят топла храна сами,  поради материални, финансови и здравословни причини.

Безплатно социалната услуга „Обществена трапезария” се предоставя чрез проектно финансиране по Национална програма „Обществени трапезарии”, финансирана от Фонд „Социална закрила” за над 600 потребители в 28 населени места.

От 01.07.2015 г. и до момента община „Тунджа” изпълнява  услуги по проект “Осигуряване на топъл обяд в малките населени места от селски тип в община Тунджа” финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. В социалната услуга са обхванати 460 потребители от всички населени места в състава на общината.

По проекти с европейско финансиране община „Тунджа” предоставя социални услуги в домашна среда от типа на „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник”. Услугите са насочени към хора, които са в невъзможност да се обслужват сами.

Инвестициите в ранното детско развитие, чрез проекта “Желани пространства” – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”, са насочени към превенция на рискови фактори, водещи до социално изключване и изолация, както и прилагане на  алтернативни програми за социализиране на детето в семейството, които са в контекста на европейския модел за позитивно родителство и родителството в най-добрия интерес на детето.

ZHelani prostranstva2 2016
2013 25.10.13 Veselinovo otkr. DTSHU 1 scaled

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени