Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Актуално

1

Работна среща със секретарите при Народните читалища в община Тунджа

На 23.11.2023 г., в залата на Община „Тунджа“ се проведе работна среща със секретарите при Народните читалища на територията й, която бе и първата такава след проведените местни избори през м. ноември. Срещата започна с много емоции, защото новият кмет на общината – Станчо Ставрев и  част от екипа му бяха посрещнати с пита, китка […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия 1 kV от границите на с. Дражево до трафопост в поземлен имот с идентификатор 23501.18.309 по КККР, находящ се в землището на с. Дражево, община „Тунджа“, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1555/14.11.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII 97 в кв. 16 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1554/14.11.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за урегулиран поземлен имот II 177 и урегулиран поземлен имот III177 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – План за регулация на УПИ XIII384,383   и УПИ XII383 в кв.8, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 384 и № 383 в кв.8 по ПУП на с.Тенево, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1230 от 18.10.2023 г. на Общински съвет „Тунджа“ гр. Ямбол е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно-водопроводно отклонение за УПИ I 31  за птицеферма, търговия и услуги,  представляващ ПИ с […]

01 002

„Ботево чете”

На 15.11.2023 г. на гости на НЧ „Хр. Ботев -1928” и ОУ „Христо Ботев”, село Ботево, бяха ученици от втори, четвърти и седми клас при СУ „Паисий Хилендарски”, село Скалица, с техните учители г-жа Йонка Динева, г-жа Ани Колева и г-жа Иванка Муцова. Гостите бяха посрещнати с българско право хоро и бонбони пред сградата на […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени