Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Община Тунджа ТУСЕ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия от поземлен имот с идентификатор 80217.5.41 до трафопост в поземлен имот с идентификатор 80217.5.35 по КККР, находящи се в землището на с. Чарган, община „Тунджа“, област […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1617/28.11.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот III 172 в кв. 15 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII 97 в кв. 16 по ПУП на с. Могила, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници на ПИ № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  –   ПРЗ, както следва: План за регулация, като се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ III162  и УПИ XII163 в кв.35 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 654  и № 655 по кадастралния план на с.Кукорево, […]

1

Ползотворна среща с делегация от Комисията по регионални политики към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

На 23.11.2023 г., Община „Тунджа“ бе домакин на среща с делегация от Комисията по регионални политики към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Поводът за тази среща е свързан с оценяване на готовността на България за присъединяване към организацията.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1470/01.11.2023 г. за разрешаване изработването на на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XI 295 в кв.31 по ПУП на с. Симеоново, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за урегулиран поземлен имот II 177 и урегулиран поземлен имот III177 в кв. 20 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол като се приведат регулационните линии на УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – План за регулация на УПИ VI651 и УПИ V648 в кв.58, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 651 и № 648  в кв.58 по ПУП на с.Маломир, област […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени