Община Тунджа ТУСЕ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0539/09.05.2024 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0531/09.05.2024 г. за  изработване на проект на План схема  на външно електро захранване с кабел 1 кV „Фотоволтаична инсталация Коневец – Джоди Енерджи“ инсталация за производство на ел.енергия и отдаване в електроразпределителната мрежа в  УПИ I52 в кв.15 по ПУП на с.Коневец, област […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0536/09.05.2024 г. за  изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план  – План за регулация и застрояване на УПИ ХII74, УПИ ХIII74, УПИ ХIV74 и УПИ  ХV74 в кв.1 по ПУП на с. Тенево, като се обединят горепосочените урегулирани поземлени имоти в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 141 от протокол № 9/25.04.2024 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол за одобряване задание и разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел с дължина 2679.20 м. Трасето минава […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадено Решение № 140/25.04.2024 г. за одобряване на задание за проектиране и разрешава не за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелна линия за външно ел. захранване на „Автосервиз“, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ I 32.469 за автосервиз, съответстващ на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.419 и поземлен имот с идентификатор 40484.32.420  в местност Манаф чаир по КККР в землището  на с. Кукорево, с който проект се обособяват два урегулирани поземлени имота- УПИ II-32.495 за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 245 в кв. 26 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа”, област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота. Проектът […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване  на УПИ IIза производствена и складова дейност и УПИ IVза стопанска дейност  в кв.39 по ПУП на с. Каравелово, които се обединяват в един УПИ II276,534 за производствена и складова дейност и му […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – План за регулация и за  на УПИ ХIII714 и УПИ IV714  в кв.25 по ПУП на с. Маломир, които се обединяват в един УПИ.

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване, по чл.62, ал.1 от Закона за водите

Съобщение за публично обявяване, по чл.62, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир – публична общинска собственост: ЯЗОВИР „СИМЕОНОВО – ТЕНЕВО“– ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени