Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Актуално

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, Обект: Ракиен казан, с.Роза, Община “Тунджа”

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, Обект: Ракиен казан, с.Роза, Община “Тунджа”

01 01

Ученически лагер сред природата „Щастливо детство за всяко дете“ се проведе по проект „РЕ-АКЦИЯ“

В периода 07-09.09.2023, в Посетителски център на Община „Тунджа“ в лесопарк „Бакаджик“, се проведе ученически лагер със 17 деца от училищата на Община „Тунджа“ – „Щастливо детство за всяко дете“, като част от изпълнението на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки […]

logo mig tun

Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа съвместно с местно […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот I9 и II8 в кв. 7 по ПУП на с. Козарево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот. Проектът […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1209/05.09.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VI219, урегулиран поземлен имот VII225 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като УПИ V106  и УПИ VI 106  в кв. 13 по ПУП на с. Ботево се обединят в един УПИ с променено […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1 kV от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП-2 до ел.табло Т-ФЕЦ в УПИ IV 201 к кв. 37 по ПУП на с. Межда, област Ямбол. […]

georgiev kmet 1 1

Георги Георгиев, кмет на Община „Тунджа“: Да работим заедно и задружно, за да решаваме по-успешно проблемите си, за да я има България!

Честит Ден на Съединението! Шести септември 1885 година е едно от величавите исторически събития, когато българинът сам е дръзнал категорично да отхвърли чуждия диктат, външните внушения и да поеме сам, в собствените си ръце, съдбата на отечеството. Това е първата категорична заявка за самостоятелно, равноправно участие на българите в списването на историята на Европа.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени