Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Актуално

Обяви и съобщения

Обява набор на персонал по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”

О Б Я В Л Е Н И Е Община „Тунджа“ в качеството си на бенефициент по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидати за следната длъжност: […]

02 005

Паметна вечер, посветена на поета и писателя Марко Недялков

„След хиляди години раздяла, да ми вържат очите със креп, обзалагам главата си бяла, ако друга объркам със теб”. Марко Недялков На 10.11.2023 г., в младежкия дом на НЧ „Светлина-1928” с. Скалица, се проведе паметна вечер, посветена на поета и писателя Марко Недялков.

01 010

Двоен празник на Гълъбинци

На 11 ноември 2023 г. Гълъбинци отбеляза двоен празник – 535 години от създаване на селото и 95 години от откриване на НЧ „П.Р.Славейков-1928“. Приветствие към жители и гости отправи Радостина Тодорова – кмет и председател на читалищното настоятелство. „Едно място е толкова живо, колкото го правят неговите жители!“ – каза тя на  финала на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  на  поземлен имот с идентификатор 40484.42.142 с площ 3 500 кв. м, с НТП – пасище, с трайно предназначение на територията – земеделска в местност „До стопански двор”  и  част от поземлен имот с идентификатор […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – План за регулация на УПИ ХV405,  УПИ I394,  УПИ II395  и УПИ ХIV404  в кв.42, като  се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 405, № 394, № 395 и № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот Х 188 в кв. 28 по ПУП на с. Козарево, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници на ПИ № 188 и ПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  -План за регулация на УПИ VI219, УПИ VII225  и УПИ VIII218 в кв.16, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 376, № 225 и № 218 в кв.16 по ПУП […]

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение – Екстензивно поликултурно отглеждане на топлолюбиви сладководни видове риби в язовир,с.Ген.Тошево, Община ”Тунджа”

Търг
Търг

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени