Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0286/27.02.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I 27 ЗА […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0297/01.03.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05952.457.5 в стопански двор […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за ПУП за имот с идентификатор 77030.22.71 по КККР на с. Хаджидимитрово, м. „До село“, Община Тунджа, Област Ямбол. За имота се обособява УПИ I 22.71 с предназначение „За складова дейност, търговия, услуги и обитаване“ Проектът е на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – – План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ VIII124, УПИ VII121 и УПИ IX123 в кв.11 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 124, № 121 и № 123 в кв.11 по ПУП на […]

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0247/22.02.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване проект за Подробен устройствен план – Ел. схема на трасе, започващо от урегулиран поземлен имот XVI 245 в кв. 25 по плана […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0249/22.02.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ и § 8 от п.р. на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0248/22.02.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0250/22.02.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План схема на трасе на 2 броя  кабели за  ел. захранване на  УПИ ХIII63  в кв. 7А по ПУП на с. Коневец, започващо от ГРТ ново, находящо се в УПИ УПИ ХIII63 в кв. 7А , преминава  през  улична и […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени