Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод ПЕВП Ф 90 за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.484 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН 1кV  за  захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.484 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0379/17.03.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа“, гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ V 152 в кв. 26 по ПУП на с. Завой, Община „Тунджа“, с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0378/17.03.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа“, гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект проект за Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VI 207 в кв. 21 по ПУП на с. Чарган, Община „Тунджа“, […]

337046073 755101322790618 7605042366024435748 n

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Веселиново ще представя с два отбора областта на ученическо състезание по тенис на маса

Отборите по тенис на маса на Община „Тунджа“ спечелиха две първи и едно второ място в Областния кръг на ученическите спортни игри по тенис на маса.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-0349/15.03.2023г. за изработване на проект за изменение на ПУП  –-         1.План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ III228 УПИ II227  в кв.28 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 228, № 227 и 229 в кв.28 по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-0376/15.03.2023г. за изработване на проект за ПУП  –-  План схема на трасе на кабелно захранване НН за Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с исталирана мощност 95.76 кWp започваща от ново ГРТ, находящо в УПИ II406 в кв. 10, преминаващо през улична и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасета на подземни електрически  кабели СрН 33 kV – 4 броя за Фотоволтаична електроцентрала с мощност 97,2 MWp в УПИ I-58.7 (ПИ 77030.58.7),  УПИ V-24.915 (ПИ 77030.24.915), УПИ VI-24.916 (ПИ 77030.24.916), УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ХIХ 389 в кв.42 по ПУП на с. Кабиле, като се приведат регулационните линии на УПИ към съществуващите на място граници на ПИ №389 и ПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0339/14.03.2023г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I  в кв.38 по ПУП на с. Генерал Тошево, като се промени отреждането му  „за  фотоволтаична централа“  […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени