Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Община Тунджа ТУСЕ

Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда” с идентификатор 35028.19.67, с.Кабиле, Община “Тунджа”

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда” с идентификатор 35028.19.67, с.Кабиле, Община “Тунджа”

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 03229.44.172 с площ 191907 м2, трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 03229.41.492 с площ 205 184 м2, трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 03229.43.101 с площ 40830 м2, трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 03229.46.33 с площ 259606 м2, трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0070/22.01.2024 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХХ 483 в кв.60 по ПУП на с. Окоп, като се приведат регулационните линии на УПИ към съществуващите на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ  Х 252  и  УПИ ХI 251, в кв.38 по ПУП на с. Победа, с който се привеждат регулационните линии на УПИ към съществуващите на място граници на ПИ […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени