Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0022/05.01.2023г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХХI 322, урегулиран поземлен имот III 325 и урегулиран поземлен имот IV 324 в кв.35 по ПУП на с. Роза, като […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0025/05.01.2023г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземен ел.кабел, започващо от трафопост ТП 4, преминава през тротоарна и улична мрежа, публична общинска собственост между о.т. 50 – о.т. 51 и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземен ел.кабел, започващо от ТП4, преминава през тротоарна и улична мрежа, публична общинска собственост м/у о.т.50-о.т.51 до края на регулацията по ПУП на с. Хаджидимитрово. Проектът се намира […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нова  кабелна линия СрН от нов ЖР стълб №2А/отклонение за ТП-1, извод СН „Дражево“ подстанция „Ямбол“ до нов БКТП в ПИ 77030.19.80 по КККР в землището на с. Хаджидимитрово. Трасето […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на урегулиран поземлен имот I30.583 ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ по ПУП, с идентификатор 48101.30.586 по КККР, находящ се в землището […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е  издадено Решение №983/21.12.2022г. на общински съвет „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за Подробен  устройствен план – Парцеларен план за трасе на нова  кабелна линия СрН от нов ЖР стълб №2А/отклонение за ТП-1, извод […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0032/06.01.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот III46 в кв. 2 по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0033/06.01.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VI108 в кв. 18 по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0034/06.01.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II2 в кв. 4 по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0031/06.01.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като УПИ XIII526, УПИ XIV46 и УПИ XV525 се […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени