Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План  схема за трасе на ел. кабел НН 29,925 kWp от ГРТ /ново/ в УПИ III 89 ,  кв.6  по ПУП на с. Завой,  Община   „Тунджа”, Област Ямбол, преминаващо през улична и тротоарна мрежа – публична общинска собственост, между о.т. 31 – о.т 15 – о.т. 16 – о.т. – 17 – о.т. 18 и до СБС 6, изв. А, ТП / БКТП „Завой – 3“, КЛ / ВЛ Веселиново, п / ст Ямбол.

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” – стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени