Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 -1131/14.08.2023 г. за изработване на проект за  Подробен устройствен план:

  1. План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ ХII119 и УПИ ХI116  в кв.25 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 119 и 116 в кв.25 по ПУП на с.Окоп, съгласно приложената скица предложение, неразделна част от заповедта.
  2. План за регулация и застрояване на УПИ ХII119  В кв.25 по ПУП на с.Окоп, като се  раздели на два урегулирани поземлени имота с определени линии на застрояване, съгласно приложената скица предложение, неразделна част от заповедта.
Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени