DSC06861

Стартира новa услуга по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ в село Роза и село Кукорево

На 24 Април 2023 стартира изпълнението на основна дейност по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема, който се изпълнява в партньорство между Сдружение Евроклуб Жена и Община „Тунджа“.

bg single team 3

Информация за подаване на сигнали

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ /Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./ Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно […]

electro

Важно! Съобщение улично осветление – ТП 5 Кукорево

Уважаеми жители на с. Кукорево, „Електроразпределение Юг“ ЕАД информира, че с цел подобряване качеството на предлаганите от тях услуги, се извършва ремонт на Трафопост (ТП) № 5 в с. Кукорево, община „Тунджа“ – подменя се мрежата и същевременно се сменя и захранването. Поради извършването на тези дейности, ще бъде прекъснато електрозахранването на уличното осветление на […]

Обяви и съобщения

Ограничителни мерки на Европейския съюз

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на […]

Обяви и съобщения

Уведомление протоколи първо разпределение ПМЛ

Уведомяваме заинтересованите лица, че е извършено разпределение на земеделските земи от общински поземлен фонд с начин на трайно ползване: пасище, мера, определени за индивидуално ползване с решение на ОбС „Тунджа“. Протоколите за разпределението са обявени по реда на чл.37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ и  могат да се обжалват по отношение на площта на разпределените имоти […]

Търг

Обявление за откиване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Ямбол

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели в Районен съд- Ямбол и на основание писмо с Изх. № 419/09.02.2023 година на Председателя на Окръжен съд – Ямбол, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, Общински съвет „Тунджа“ обявява  открита процедура за определяне на 15 броя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол.

Търг

Обявление за откиване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Ямбол

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели в Окръжен съд- Ямбол и на основание писмо с Изх. № АД-13-373/14.02.2023 година на Председателя на Апелативен съд Бургас, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, Общински съвет „Тунджа“ обявява  открита процедура за определяне на 10 броя кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ямбол.

bg single team 3

Съдебни заседатели

Районен съд Мандат 2023 – 2027 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОБРАЗЕЦ във връзка с чл. 68, ал.3, т.9 от ЗСВ. Заявление за проверка за принадлежност ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал.3, т.1 от ЗСВ. Автобиография на кандидата ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал.3, т.5 от ЗСВ. Данни за лицата ОБРАЗЕЦ по […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени