Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0339/14.03.2023г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I  в кв.38 по ПУП на с. Генерал Тошево, като се промени отреждането му  „за  фотоволтаична централа“  […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I 27 ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВА БАЗА ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗ СТАНЦИЯ по ПУП, включващ в състава си поземлен имот с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0342/14.03.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VI 102 и УПИ V 113  в кв. 11 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0322/09.03.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.36.13  в стопански двор […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0340/14.03.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен I125 ДЕТСКА ГРАДИНА в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0341/14.03.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот III43, урегулиран поземлен […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XI327 и УПИ VII327 в кв. 45 по ПУП на с. Болярско, община „Тунджа”, област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от ГРТ /ново/ в УПИ IV 40 за жилищно строителство и ФЕЦ в кв. 1, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е  издадено Решение №1041/28.02.2023г. на общински съвет „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за Подробен  устройствен план – Парцеларен план за външно кабелно захранване на Фотоволтаична централа с мощност 360 kW в ПИ с идентификатор […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение № 1043/28.02.2023 г. на общински съвет „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване на задание проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с отреждане за жилищно застрояване на поземлени имоти с идентификатори 37681.12.111 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени