Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп през поземлен имот с идентификатор 68878.16.211 с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – пасище за обслужване на новообразувания урегулиран поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 68878.16.103 и 68878.16.104 в местност „Бозалъка“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящи се в землището на с. Стара река, община „Тунджа”, област […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение за захранване на УПИ I 31, представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31 по КККР в землището на с. Дражево, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия  от трафопост „Дражево 5 -5“, извод СрН „Дражево“, п/ст „Ямбол – Дражево“, находящ се в ПИ с идентификатор 23501.18.309 и достига до УПИ I 31, представляващ ПИ с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XVI-102 и УПИ XVII-102    в кв.13 по ПУП на с.Кукорево, като се промени дворищно-регулационната линия между тях,съгласно приложената скица предложение, неразделна част от заповедта.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че се извършва уведомление за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VII54 и ХХIII54, кв.8 по ПУП на с. Победа, Община „Тунджа“, Област Ямбол, които да се обединят в УПИ VIII54 за нискоетажно жилищно застрояване […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VII29, урегулиран поземлен имот XIII28 и урегулиран поземлен имот VIII36 в кв. 7 по ПУП на с. Победа, община „Тунджа”, област Ямбол, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VIII112, урегулиран поземлен имот V115 и урегулиран поземлен имот VI114 в кв. 12 по ПУП на с. Стара река, община „Тунджа”, област […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1176/24.08.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VII29, урегулиран поземлен имот XIII28 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план в следния обхват:        1.План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ ХII119 и УПИ ХI116  в кв.25 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 119 и 116 в кв.25 по ПУП на с.Окоп, съгласно приложената […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени