Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на   УПИ I11.171 за складова база за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника и поземлен имот с идентификатор 40484.11.4  по КККВ в землището  на с.Кукорево, област Ямбол, които се обединяват в един […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ IХ130,  УПИ II132, УПИ III133 в кв.10,  като  се приведат вътрешните им регулационни линии,  в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 130, № 132 и № 133 по ПУП на с.Ханово, обл.Ямбол, съгласно […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – План схема на трасе за 2 броя подземен ел. кабел  от ГРТ I и ГРТ II, с начало УПИ V568 в кв.427, преминаващо в улична и тротоарна мрежа и дере, публична общинска собственост и достигащо до СБС 1 извод В, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация  на  на УПИ III-83, УПИ II-82, УПИ IV-84 и УПИ XVII -84, като се приведат регулационните им линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 83, № 82 и № 84 по ПУП на с.Голям […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена    съобщава, е  издадена Заповед № РД-07-0956/19.07.2022г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от  ЗУТ за урегулиран поземлен имот  I-1 в кв.1 по КККР по ПУ  на с.Ханово, област Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена    съобщава, е  издадена Заповед № РД-07-0950/19.07.2022г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от  ЗУТ за поземлен имот  с идентификатор 72240.258.289 по КККР в землището  на с.Тенево, област Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 27 юли 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 27 юли 2022 г.: 1.Овчи кладенец – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; 2.Х. Димитрово – селото е без вода, има аварии, ВиК работят с общ. багер; 3.Робово – част от селото е без вода, има подпушен водопровод, ВиК работят; 4.Бояджик […]

Обяви и съобщения

Проект за санитрано-охранителна зона (СЗО) около 4 броя ШК от ПС 1 и ПС 2 “Хидравлика” за питейно-битово водоснабдяване на селата Тенево, Асеново и Симеоново, Община “Тунджа”, Област Ямбол

Проект за санитрано-охранителна зона (СЗО) около 4 броя ШК от ПС 1 и ПС 2 “Хидравлика” за питейно-битово водоснабдяване на селата Тенево, Асеново и Симеоново, Община “Тунджа”, Област Ямбол, с възложеител “ВиК” ЕООД – Ямбол

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 22 юли 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 22 юли 2022 г.: 1.Миладиновци – селото е без вода, има аварии, ВиК работят с общ. багер; 2.Генерал Инзово – селото е без вода, има аварии, ВиК работят с общ. багер; 3.Бояджик – селото е без вода, има авария, ВиК работят с общ. […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени