Заповеди, обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0477/18.04.2024 г. за  изработване  на проект за  Подробния устройствен план –  План за регулация и застрояване  на поземлен имот с идентификатор 23978.610.24, трайно предназначение на територията – урбанизирана с НТП – За живодновъдна ферма по КККР в землището на с.Дряново, област Ямбол, като […]

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение Склад за селскостопанска продукция и инвентар, с.Голям Манастир

Уведомление за инвестиционно предложение Склад за селскостопанска продукция и инвентар, с.Голям Манастир

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот IХ 165 и урегулиран поземлен имот Х 165,206 в кв. 22 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като: – […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0417/08.04.2024 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот Х 141 и урегулиран поземлен […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване  на УПИ XII-74, УПИ XIII-74, УПИ XIV-74 и УПИ XV-74 в кв.1 по ПУП на с.Тенево, които се обединяват в един УПИ и му се определят линии на застрояване.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени