Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно намерение ”Риборазвъждане в съществуващи язовири”, с.Савино, Община ”Тунджа”

Уведомление за инвестиционно намерение ”Риборазвъждане в съществуващи язовири”, с.Савино, Община ”Тунджа”

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 29 юли 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 29 юли 2022 г.: 1.Ботево – селото е без вода, има аварии, ВиК работят с общ. багер; 2.Скалица –  селото е без вода, има авария, ВиК работят; 3.Окоп – част от селото е без вода, има авари, ВиК работят; 4.Симеоново – част от […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 28 юли 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 28 юли 2022 г.: 1.Скалица – селото е без вода, има авария, ВиК работят; 2.Челник – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; 3.Окоп –  селото е без вода, има авария, ВиК ще работят; 4.Кабиле – селото е без вода, има авария, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  – парцеларен план за трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 40018.32.9 и 40018.46.2, публична общинска собственост с НТП пасище, 40018.46.38, публична общинска собственост  с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 214 в кв.42 по ПУП на с. Генерал Тошево, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници на ПИ № 214 и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот III 447 и урегулиран поземлен имот IV 447 в кв.51 по ПУП на с. Ботево, като приведат регулационните линии към съществуващите на място граници на ПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот II 9 в кв.5 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се раздели на два урегулирани поземлени имота в кв.5 по ПУП на с. Генерал Инзово, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план: – План за регулация и застрояване на УПИ I общ,  и УПИ II общ., в кв.1 по ПУП на с. Меден кладенец като се обединят  в един УПИ с отреждане „за винарна изба с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0924/13.07.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХVII 705 в кв.59 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0925/13.07.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот IХ 114 в кв.23 по ПУП на с. Симеоново, като се приведат […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени