Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № ДС – 04 – 00007 – 08.11.2022 г., за одобряване на техническо задание и разрешаване изработване проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе на подземен ел. провод СрН 20Кv „АТМ-България“ от ПИ 80217.21.484 по КККР на с. Чарган до ПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1631/03.11.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП  – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 36200.151.19 в Стопански двор по КККР в землището на с. Каравелово, като се обособи урегулиран поземлен имот I 151.19  с отреждане – за  складова […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1632/03.11.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I32.476 за техническо обслужване на автомобили  по ПУП на с.Кукорево, представляващ поземлен имот 40484.32.476 по КККР в землище с.Кукорево, с цел разделяне на два УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1654/07.11.2022г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ IV 264 в кв. 38 по ПУП на с. Завой, бъдат поставени в съответствие със […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1609/01.11.2022г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като част от вътрешните регулационни линии на УПИ ХI 167 и УПИ ХII 167 в кв. 31 по ПУП на с. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1630/02.11.2022г. за разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: УПИ VII 355 и УПИ VIII 355 в кв.25 по ПУП на с. Генерал Инзово, област Ямбол. Комплексният […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XVII, урегулиран поземлен имот XIV и урегулиран поземлен имот XV в кв. 17 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа”, област Ямбол, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II за магазин и урегулиран поземлен имот I 663 в кв.82 по ПУП на с. Роза, като се обединят в един урегулиран поземлен имот и му […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VI152 и урегулиран поземлен имот XVI152 в кв. 7 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се измести вътрешно […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XVII, урегулиран поземлен имот XVIII, урегулиран поземлен имот XIX и урегулиран поземлен имот XX в кв. 31 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа”, […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени