Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, схема В и К на поземлен имот с идентификатор 68878.17.54 с площ 0.818 дка, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – за вилна сграда, находящ се в местност „Долен юрт“ по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Стара река, община „Тунджа”, с който се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищно строителство и да се определят ограничителни линии на застрояване.

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени