Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0174/14.02.2024 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на кабелно захранване на ПИ с идентификатор 47682.116.21 в Стопански двор по КККР на з-ще с. Межда, с начало стълб №8, извод НН „В“, ТП/БКТП Межда 1, КЛ/ВЛ БОТЕВО, п/ст ЯМБОЛ, преминава през тротоарна и улична мрежа, публична общинска собственост между о.т. 16  – о.т. 15 – о.т. 22 до края на регулацията на с. Межда, съгласно приложена ел.схема – проект, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени