Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на сградно водопроводно отклонение  за  захранване на урегулиран поземлен имот УПИ I 14.83 за жилищно строителство, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 77150.14.83 по КККР в землището на с. Ханово, област Ямбол.

Трасето на водопроводното отклонение започва от Главния водомерен възел, разположен в съществуваща водомерна шахта в поземлен имот с идентификатор 77150.14.199, вид територия – урбанизирана, с НТП – За животновъден комплекс, частна собственост, преминава през имота с дължина 109.90 м, пресича поземлен имот с идентификатор 77150.44.196, с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост, с дължина 5.00 м и се включва в площадковата водопроводна мрежа за жилищна сграда в УПИ I 14.83 за жилищно строителство по ПУП – ПРЗ, съответстващ  на поземлен имот с идентификатор 77150.14.83, частна собственост, вид територия урбанизирана, с НТП – ниско застрояване.

Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени