Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план – План схема трасе на ел. кабел НН 1kV от съществуващ СБ стълб № 5, извод „Б”, ТП / БКТП Миладиновци, КЛ/ВЛ Инзово, п/ст Тенево, преминаващо през улица – публична общинска собственост между о.т.35 – о.т. 36 – о.т. 37 – о.т. 38 – о.т. 39 – о.т. 40 – о.т. 41 – о.т. 31 – о.т. 29 – о.т. 28, достигащ до ГРТ /ново/ в УПИ III – За къща за гости в кв. 5 по ПУП на с. Миладиновци, община „Тунджа”, област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” – стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени