Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 396 от протокол № 24/26.03.2021 г. на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 68878.17.19 с площ 0.829 дка. Поземления имот е с трайно преназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – за вилна сграда в местност „Долен юрт”, по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Стара река, община „Тунджа”, с който се образува урегулиран поземлен имот с отреждане „За нискоетажно жилищно застрояване”.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени