Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план – План за регулация на УПИ XVII 144 и УПИ XVIII 144 в кв.24 по ПУП на с. Ботево, като се обединят в един УПИ и се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници на поземлени имоти №144 и №143.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел “АТО и С” на общината.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени