Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0682/10.05.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване задание за проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 80306.41.6 в стопански двор по КККР в землището на с. Челник, Община „Тунджа“, като се образува УПИ с отреждане „за производствена, складова дейност и фотоволтаична инсталация“.

Предишна Община „Тунджа“ почете 147-та годишнина от Бояджишкия бунт

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени