Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0388/02.04.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от съществуващ СБ стълб № 5,  извод „Б”, ТП / БКТП Миладиновци, КЛ/ВЛ Инзово, п/ст Тенево, преминаващо през улица – публична общинска собственост между о.т.35 – о.т. 36 – о.т. 37 – о.т. 38 – о.т. 39 – о.т. 40 – о.т. 41 – о.т. 31 – о.т. 29 – о.т. 28, достигащ до ГРТ /ново/ в УПИ III За къща за гости в кв. 5 по ПУП на с. Миладиновци, община „Тунджа“, област Ямбол., съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени