Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0329/22.03.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване проект изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ I 30 в кв. 4 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се смени отреждането на „За складова база за селскостопанска техника и продукция” и определят ограничителни линии на застрояване, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

Предишна Тържествена сесия в община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени