Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0355/30.03.2021г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ УПИ Х465 за складова дейност и XIII за стопанска дейност в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, обл.Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

1. План за регулация и застрояване на УПИ Х465 за складова дейност и XIII за стопанска дейност в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, обл.Ямбол като се обединят в едно УПИ с отреждане „ За стопански складови дейности”.

2. Инвестиционен проект за обект „Склад за селскостопанска техника и инвентар”.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени