Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0161/10.02.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр.Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: урегулиран поземлен имот ХІІІ195 в кв. 25 по ПУП на с. Кабиле.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

1. Проект за изменение на ПУП – План за застрояване за определяне ограничителни линии на застрояване на урегулиран поземлен имот ХІІІ195 в кв. 25 по ПУП на с. Кабиле, съгласно приложена скица – предложение и техническо задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ.

2. Инвестиционен проект: „Жилищна сграда” в урегулиран поземлен имот ХІІІ195 в кв. 25 по ПУП на с. Кабиле съгласно приложена скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени