Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Уведомление протоколи първо разпределение ПМЛ

Обяви и съобщения

Уведомление протоколи първо разпределение ПМЛ

Уведомяваме заинтересованите лица, че е извършено разпределение на земеделските земи от общински поземлен фонд с начин на трайно ползване: пасище, мера, определени за индивидуално ползване с решение на ОбС „Тунджа“. Протоколите за разпределението са обявени по реда на чл.37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ и  могат да се обжалват по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

Заявителите, за които не е достигната нормата на разпределение съгласно чл.37и, ал. 4 и желаят да участват в допълнително разпределение, следва да подадат заявление в срок до 12.05.2023 г.

В срок до 12.05.2023 г. правоимащите следва да декларират за кои от разпределените имоти желаят да сключит договор за наем.

Договорите следва да бъдат сключени до 16.06.2023 г. включително.

Неявяването в посоченият срок ще се счита за отказ от сключване на договор за наем и имотите ще бъдат обявени на отдаване под наем чрез търг по реда на чл.37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ.

Напомняме, че пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд “Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

Протоколи:

Болярско  Ботево  Бояджик  Ген. Инзово  Ген.Тошево  Голям манастир  Гълъбинци  Дражево  Дряново  Златари  Калчево  Маломир  Могила  Овчи кладенец  Окоп  Победа Робово  Савино  Скалица  Сламино  Чарган

Предишна Обява за търг на 04.05.2023 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени