Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за застрояване на урегулиран поземлен имот XIV общ. в кв. 25 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се определят ограничителни линии на застрояване. Проекта е на […]

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите

Обяви и съобщения

Обявление проект на Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община „Тунджа” за периода 2021 – 2031 година

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.66 и 69 от АПК и чл.10 (1) и (3) от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 40484.32.355 – селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост с цел смяна на предназначението на част от имота във връзка с осъществяването на транспортен достъп до поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0641/25.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VI 232 в кв.20 по ПУП на с. Кабиле, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0640/25.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на проект за Подробния устройствен план – План схема на трасе на кабел СрН 20kV, започващ от УПИ XIII в кв.13 по ПУП на с. Кабиле, преминаващ по тротоарна […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени