Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1177/10.09.2021г. за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план –  – План за регулация , като  се приведат вътрешните регулационни линии на  УПИ VIII149  и УПИ V151 в кв.23 по ПУП на с.Кукорево в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1214/16.09.2021г. за изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план в следния обхват  –  План за регулация и застрояване, като част от УПИ Х89, премине към УПИ ХI90 и се  определят линии на застрояване за тях. Привеждане на вътрешно регулационните линии на  УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1132/31.08.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XIV 704 в кв.59 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните им линии към […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XI 110 и урегулиран поземлен имот X 111, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ № 110 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 68878.17.8 по КККР на с. Стара река, община „Тунджа”, област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот I 17.8 с отреждане за нискоетажно […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 80217.21.484 по КККР на с. Чарган, община „Тунджа”, област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот III 21.484 с отреждане за фотоволтаична централа […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени