Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1295/06.10.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ – План за регулация и застрояване […]

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1294/06.10.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ – План за регулация и застрояване […]

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  План за регулация на урегулиран поземлен имот XIV 704 в кв.59 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ № 704,  ПИ № 718 […]

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1338/14.10.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХII 137 и урегулиран поземлен […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1287/04.10.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VII 395 и […]

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение от СД “НЕВЕГА-СТАНЕВ И СИЕ” – землище с. Челник и землище с. Симеоново

Уведомление за инвестиционно предложение от СД “НЕВЕГА-СТАНЕВ И СИЕ” – землище с. Челник и землище с. Симеоново

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Стефан Иванов Генов – землище с. Хаджидимитрово

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Стефан Иванов Генов – землище с. Хаджидимитрово

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1207/14.09.2021г. за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на УПИ V 173 и УПИ IV 203 в кв. 35, като вътрешната регулационна линия на УПИ V 173 в кв. 35, бъде поставена в съответствие със съществуващата имотна […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени