Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0388/02.04.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от съществуващ СБ стълб № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0330/22.03.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване проект изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ XVIII 34 в кв. 4 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0329/22.03.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване проект изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ I 30 в кв. 4 […]

Обяви и съобщения

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение от “Геострой-Инженериг” ЕООД: Информация

Обяви и съобщения

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение от Глобъл Коммерс 1 ООД – гр. Пловдив

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение от Глобъл Коммерс 1 ООД – гр. Пловдив

Обяви и съобщения

Решение №СЗ-13-ЕО/01.04.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение №СЗ-13-ЕО/01.04.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0338/24.03.2021г. за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VII за склад в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, като се определят линии на застрояване.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0355/30.03.2021г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ УПИ Х465 за складова дейност и XIII за стопанска дейност в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, обл.Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени