Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1503/15.11.2021г. за изработване на проект за изменение – План за регулация , като се  приведат  регулационните линии на УПИ VIII296, УПИ X296 и УПИ IX291 в съответствие със съществуващите  граници на поземлени имоти № 111 и № 112 и № 120 в кв.19 по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ, ЕЛ и ВиК схеми  на  поземлен имот  с идентификатор 40484.32.451, по КККР в землището на с.Кукорево, област Ямбол,  с цел промяна на предназначението на имота за жилищно строителство.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ и ЕЛ схема на  поземлен имот  с идентификатор 46783.27.107, по КККР в землището на с.Маломир, област Ямбол,  с цел промяна на предназначението на имота и образуване на УПИ I27.107 за площадков енергиен обект – Фотоволтаична система от […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация, като се приведат регулационните линии на УПИ VIII296, УПИ  X296 и УПИ IX291 в кв.19 по ПУП на с.Кукорево в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 111, № 112 и № 120 по кадастралния план […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 571 от протокол № 31/27.10.2021 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол за Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Генерал Инзово, до […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 575 от Протокол № 31/27.10.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за  одобряване на задание и разрешаване за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод ПЕВП ф 90 мм за захранване на поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 572 от Протокол № 31/27.10.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за   Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на  оптичен кабел от землището на с. Ханово до землището […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен   проект за изменение на Подробния устройствен план в следния обхват  – План за регулация и застрояване и схеми ЕЛ,  ВиК  на поземлен имот с индетификатор 4048411.171 по КККР на с.Кукорево,  с който се сменя предназначението му и се образува  УПИ-11.171  „ Складова база за съхранение на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1463/09.11.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I 510 и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за Подробен устройствен план (план за регулация и застрояване), с който южната част от УПИ X-89 с площ от 1003 кв.м.  се присъединява към УПИ XI-90  и се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ X-89, УПИ XI-90, УПИ XXI-98, XX-97 и УПИ XVI-93,94  кв.11 в […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени