Обяви и съобщения

Обява заповед с.Миладиновци, с.Овчи кладенец, с.Окоп, с.Робово

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР във връзка със Заповед № КД-14-58-19.07.2021г., обнародвана в „Държавен вестник“ – брой 64 от 03.08.2021г. съобщава, че е извършено изменение на основание чл.53б, ал.5, т.2 на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени […]

Лятно училище в селата Завой и Кукорево подготвя бъдещи първокласници

От 3 август в селата Завой и Кукорево започна лятно училище за подготовка на бъдещи първокласници. То ще бъде с продължителност 1 месец и ще обхване 2 групи по 15 деца на възраст от 6 до 7 г. в двете населени места.

Търг

Tърг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2004, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа”.

Tърг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2004, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа”. Заповед Документация за участие Образци Заповед – 14.07.2021 Протокол – 14.07.2021 Протокол документи заличен – 06.08.2021 Договор – 13.08.2021

Предстоящо

Община „Тунджа“ организира бал на седмокласниците и отличниците

На 25 юни 2021 г. ще се проведе традиционният бал на седмокласниците и отличниците от училищата на община „Тунджа” – випуск 2020-2021 г.

Обяви и съобщения

Проект за Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Тунджа” 2021 – 2024 год

У В Е Д О М Л Е Н И Е Община „Тунджа“, област Ямбол във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, в изпълнение на чл. 1, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на […]

Обяви и съобщения

Обява набиране персонал по проект

Във връзка с реализацията на Дейност 1 „Формиране на Общностен интеграционен център КОМПАС и предоставяне на комплексни интегрирани интервенции“ по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа”, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование” – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по […]

Община „Тунджа“ и село Голям манастир възродиха събора в местността „Църквичката“

Община „Тунджа“ и село Голям манастир възродиха събора в местността „Църквичката“ след едногодишно прекъсване. На 13 юни край изградения през 2016 г. параклис „Св. Атанасий Велики“ отново се събраха стотици за дванадесетото издание на Събора на българи и гърци с корен с. Голям манастир. За събора община „Тунджа“ поднови пространството с изграждането на нови пейки […]

Разяснителна кампания за ваксиниране в община „Тунджа“

Разяснителна кампания за ваксиниране на най-рисковите групи от населението на община „Тунджа“ инициират община „Тунджа“ и пенсионерските клубове в 40 тунджански села. Идеята за инициативата възникна на срещата с председатели на пенсионерските клубове, която беше проведена на 8 юни. Община „Тунджа“ е особено рискова и затова трябва да предпазим нашето население, за да може да […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени