Защита лични данни

Политика за защита на личните данни в община Тунджа

В качеството си на администратор на лични данни, община Тунджа има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с Община Тунджа:

гр. Ямбол 8000, пл. “Освобождение” № 1

Електронна поща:  [email protected]

Интернет страница: https://tundzha.net

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Кмета на Община Тунджа длъжностно лице по защита на данните – Таня Петрова

телефон: 046/684 301, електронен адрес за кореспонденция: [email protected]

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които физическите лица имат във връзка с обработването на лични им данни от Община „Тунджа“.

Защо събираме лични данни?

Във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на  задача от обществен интерес,

Какво представлява понятието „субект на данни“? Какви лични данни събираме?

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец); данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност (тези данни не се съхраняват от Община „Тунджа”, но чрез тях се извършва проверка за валидност на съответния документ и се проверява самоличността на съответното лице); данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно; данни за комуникация с гражданите (например постоянен и настоящ адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер или др.).

Как обработваме личните данни?

Обработваме личните данни чрез операция или съвкупност от операции, извършвани чрез автоматични или други средства като събиране, записване, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Основни принципи при обработка на данните

Обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на физическото лице, което ни гм предоставя.

Предоставените ни лични данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Събираме подходящи лични данни, свързани със и ограничени до необходимост във връзка с целите, за които се обработват.

Събираме точни лични данни и при необходимост ги поддържаме в актуален вид; предприемаме всички разумни мерки, за да се гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които се обработват.

Личните данни съхраняваме във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните.

Утвърдили сме подходящи технически и организационни мерки за обработване на личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Как събираме лични данни?

В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на общинската администрация.

Предоставяне на компетентни органи.

При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от Община „Тунджа”, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Колко време съхраняваме личните данни?

Личните данни съхраняваме за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни съхраняваме за по-дълги срокове, доколкото ги обработваме единствено за целите на архивирането в обществен интерес; за научни или исторически изследвания или за статистически цели, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данни.

Публична администрация и защита на данните

Можете да се свържете с нас, за да упражните своите права.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

Достъп до собствените си лични данни;

Коригиране (ако данните са неточни);

Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен”) *

Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

Преносимост на личните данни между отделните администратори;

Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че  правата на субекта на данни са били нарушени.

Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, включително координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;

Целите и правното основание за обработването;

Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);

Срока на съхранение на личните данни;

Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);

Информация за всички права, които субектът на данни има; – Правото на жалба до надзорния орган.

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен до два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, които Община „Тунджа” предприема при и по повод упражняването на правата на субектите на данни, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), общината има право, по свое усмотрение да откаже да изпълни искането.

Правото на изтриване (или „правото да бъдеш забравен”) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания.

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са бити събрани ши обработвани по друг начин;

Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните няма друго правно основание за обработването;

Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да инат преимущество;

Личните данни са бити обработвани незаконосъобразно;

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за Детето.

 Правото „да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които община „Тунджа” има възможност да откаже да изтрие данните, когато обработването на конкретните Данни е необходимо за някоя от следните чели:

За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;

За изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес ми упражняване на публична власт;

За целите на общественото здраве;

Архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски и исторически изследвания или статистически цели;

За установяване, упражняване гои защитата на правни претенции.

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Община „Тунджа” или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Защита на личните данни за ползване на официалния сайт на община Тунджа

Община Тунджа отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Община Тунджа чрез официалният си сайт и формите си за връзкана сайта е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Община Тунджа се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате Община Тунджа да ползва тази информация, както е описано тук:

Община Тунджа събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.

Информацията, която Община Тунджа може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.

Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития и публикуват мнения.

Информация може да бъде получена индиректно чрез вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.

Община Тунджа няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Община Тунджа чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.

Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки Община Тунджа не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

Всяко лице, за което се отнасят данните (“субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за съмоличност.

Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.

Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалният сайт на Община Тунджа. При това може да се окаже обаче, че Община Тунджа не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени