Публични регистри

Публични регистри, поддържани от община Тунджа

Регистър на общинската собственост
Регистър за разпоредителните сделки с имоти
Регистър на обществените поръчки
Регистър на концесиите
Регистър на безстопанствените кучета
Регистър на даренията
Регистър на военните паметници
Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения
Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти
Регистър на рекламни елементи
Регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала
Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
Регистър на категоризираните туристически обекти
Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
Регистър на заявленията за достъп до информация
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП и издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им
Регистър на недвижимите културни ценности
Регистър на лекарските практики
Регистър на културните институти
Регистър на търговските обекти
Регистър на вероизповеданията
Списък на училища, детски градини и обслужващи звена
Списък на издадените общи административни актове
Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет
Регистър по приватизация
Регистър на язовирите
Регистър на спортните клубове
Регистър на социални институти и услуги
Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Регистър на разрешителни за водоползване и водовземане
Регистър на пчелини и пчелни семейства
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
Регистри на домашните кучета по чл.133, ал.2, т.10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Регистър за юридически лица с нестопанска цел, в които участва общината
Регистър за провеждане на местен референдум

Регистри по ЗУТ, поддържани от община Тунджа

Регистър ПУП

2024 г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – Актуален към 30.04.2024 г.

2023 г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – Актуален към 01.10.2023 г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – Актуален към 01.09.2023 г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – Актуален към 01.05.2023 г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – Актуален към 01.04.2023 г.

2022 г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – Актуален към 01.12.2022 г. Регистър на ПУП до месец декември 2022г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – Актуален към 01.02.2022 г.

2021 г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – актуален към 31.12.2021 г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – актуален към 01.10.2021 г.

Регистър на разрешенията за изработвене на ПУП – актуален към 31.03.2021 г.

Регистър на разрешенията за изработване на ПУП – актуален към 28.02.2021 г.

Регистър на разрешенията за изработване на ПУП – актуален към 31.01.2021 г.

2020 г.

Регистър на разрешенията за изработване на ПУП – актуален към 31.12.2020 г.

Регистър на разрешенията за изработване на ПУП – актуален към 01.12.2020 г.

Регистър на разрешенията за изработване на ПУП – актуален към 01.07.2020 г.

Регистър на разрешенията за изработване на ПУП – актуален към 01.04.2020 г.

Регистър на разрешенията за изработване на ПУП – актуален към 31.01.2020 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени