Проекти

Проекти на община Тунджа

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.

Проект „Топъл обяд в община “Тунджа”

Оперативна програма “Добро управление”

МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие

Програма: Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”

РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак

Оперативна програма Храни и/или основно материално подпомагане

Проект „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Тунджа”

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Проект „Изграждане на посетителски център – приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово”

Проект “Доставка и монтаж на улични принадлежности (улични табели и пилони) в 44 населени места на територията на Община „Тунджа“

Проект “Основен ремонт за въвеждане на енергийно-ефективни мерки на сградата на детска градина „Дечка Сюлемезова“, находяща се в УПИ ІІ, кв.24 по ПУП на с. Веселиново”

Проект “Ремонт на сградата на НЧ Зора 1928, находяща се в УПИ VI-282, кв.36 по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“ – II етап”

Проект “Благоустрояване на УПИ III в кв.36 по ПУП на с. Победа, втори етап: изграждане на тротоар, детска площадка и част Ел, Община „Тунджа“ по административен договор № BG06RDNP001-19.657-0002-C01 за предоставяне на БФП по ПРСР 2014-2020г.”

Проект “Реконструкция и ремонт на обекти, свързани с културния живот – Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VI, кв.9 по ПУП на с. Търнава и Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа” по административен договор № BG06RDNP001-19.249-0004-C01 за предоставяне на БФП  по ПРСР 2014-2020 г.”

Проект “Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ ХI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево, Община „Тунджа“ по административен договор № BG06RDNP001-19.249-0005-C01/30.12.2020г. за предоставяне на БФП  по ПРСР 2014-2020 г.”

Проект “Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа“ от о.т.131 до о.т.132, с. Ботево; ул. „П. Волов“ от о.т.203 до о.т.143 и ул. „Поп Андрей“ от о.т.204 до о.т.205, с. Тенево, Община „Тунджа“

Проект “Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение”

Проект “Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” с. Бояджик, община “Тунджа”

Проект “Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“

Проект “Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“, № BG06RDNP001-7.001-0019

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.

Проект „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени