Отчети

Отчети за изпълнението на планове, стратегии и програми, свързани с обществено-икономическото развитие на община Тунджа и провежданите политики:

Отчет на основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

Отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма 2023 г.

Отчет за изпълнение по ЗЕЕ, съгласно чл.12, ал.9

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2022 г.

Отчет за управлението на общинската собственост 2022 год.

Отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма в община Тунджа за 2022 г.

Отчет на основание чл 71-комп. превози

Годишен отчет за 2022г. за изпълнение на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива съгласно чл.10, ал.3, т.2 от ЗЕВИ

Годишен отчет за 2022г. за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на кмета на община „Тунджа“ за периода януари 2021 – декември 2021 година приет с Реш. № 625 от 27.01.2022 г.

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2021 г.

Годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община Тунджа 2018-2020 г. и концесионни договори за 2021 г.

Годишет отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на община Тунджа 2018-2020 г. и концесионни договори за 2020 г.

Мониторингов доклад на община Tунджа за 2020 г.

Отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма в община Tунджа за 2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община Тунджа 2018-2020 г. и концесионни договори за 2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община Тунджа 2018-2020 г. и концесионни договори за 2018 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени