Местни данъци и такси

Тук вие можете да направите справка за декларираните недвижими имоти и превозни средства, дължимите от вас местни данъци върху тях и такси, както и начините за тяхното заплащане.

Чрез Информационната система Местни данъци и такси на община Тунджа вие можете да направите справка за:

Декларирани недвижими имоти на територията на Община Тунджа

Декларирани превозни средства с регистрация територията на Община Тунджа

Регистрирани патентни дейности на територията на Община Тунджа

Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци

Информация за услуги, предоставяни от Община Тунджа

Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления

Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления

Важно: Декларация за освобождаване от такса за услугите „Сметосъбиране и сметоизвозване” и за „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения”

Кликнете в полето по-долу за да достъпите системата.

Информационна система Местни данъци и такси

Вашите задължение към община Тунджа може да заплатите по един от следните начини:

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени