Електронни услуги

Услуги, предоставяни чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги:

УслугаУРИ
Гражданска регистрация и актосъставяне
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган1994
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
1997
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние2000
Издаване на удостоверение за наследници2016
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина2017
Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението2020
Възстановяване или промяна на име2033
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път2034
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки2036
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат2037
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)2038
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.2039
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи2040
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година2056
Издаване на удостоверение за родените от майката деца2057
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители2058
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България2073
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца2075
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат2076
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес2079
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина2080
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена2092
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година2104
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес2107
Издаване на удостоверение за правно ограничение2108
Издаване на удостоверение за семейно положение2109
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина2110
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес2128
Промяна в актовете за гражданско състояние2132
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението2138
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)2391
Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси1998
Издаване на удостоверение за декларирани данни2071
Издаване на копие от подадена данъчна декларация2124
Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства2131
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения2834
Подаване на данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвжимите имоти9401
Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък9415
Селско стопанство и екология
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд2006
Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии2068
Търговия, туризъм, транспорт
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение2008
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране2012
Категоризация на места за настаняване2047
Прекратяване на категория на туристически обект2050
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите2069
Категоризация на заведения за хранене и развлечение2088
Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект2089
Устройство на територията
Издаване на скици за недвижими имоти2027
Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж2054
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот2082
Издаване на виза за проектиране2083
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж2084
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването2098
Издаване на разрешение за строеж2112
Одобряване на подробен устройствен план2117
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство2119
Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план2120
Общинска собственост
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот1988
Реклама
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи2100
Достъпност, публичност, прозрачност
Форма за сигнал/жалба/предложение 
Предоставяне на достъп до обществена информация2
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)2134
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)2133
Избори 2021
Вписване в избирателния списък по настоящ адрес910001
Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци910002
Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)910003
Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)910004
Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)910005
Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.910006
Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.910007
Харта на потребителя

Основната цел на Хартата на потребителя е да се подобри качеството на административното обслужване в Община “Тунджа”. Този документ не е закон или наредба, той не създава права и задължения.

Предназначението на хартата е гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява кмета на общината; с видовете услуги, които се извършват от общинската администрация; основните права, които различните закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност; пътя, по който могат да защитят тези права, както и залагането на съвременни по-високи стандарти в административното обслужване.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в община “Тунджа”. Той провежда регионалната политика в съответствие с националните и местните интереси. В тази дейност кметът на общината се подпомага от заместник кметове и общинска администрация.

Кметът на общината:

ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

отговаря за опазването на обществения ред;

организира изпълнението на обществения бюджет;

организира изпълнението на дългосрочните програми;

организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства и кметски наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

поддържа връзки с политическите партии, обществените

организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната;

осъществява международни контакти на общинско ниво;

организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;

възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;

представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и Специализирана администрация, които се ръководят от ресорни заместник кметове и административен секретар.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Община “Тунджа” е администрация на местното самоуправление и провежда политиката на държавата на територията на общината. Осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

законност;

откритост и достъпност;

отговорност и отчетност;

ефективност и ефикасност;

субординация и координация;

предвидимост.

Прилагайки тези принципи, предлагаме Харта за правата на потребителя на административни услуги.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

на административното обслужване

Предоставяне на цялата необходима своевременна и актуална информация за услугите, извършвани от общинската администрация;

Осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите при получаване на услуги;

Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги;

Използване на различни способи и средства за определяне степента на удовлетвореност на потребителите;

Системно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при обслужване на потребителите на услуги.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

за постигане на стратегическите цели:

Подобряване достъпа до услуги и предоставяне на пълна информация чрез различни комуникационни средства и канали-личен контакт, информационно табло, брошури, интернет страница;

Постигане високо качество на административните услуги чрез създаване на по-добра организация;

Осигуряване на етичност, уважение, лоялност, безпристрастност в работата на служителите към гражданите;

Извършване на административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно като стриктно се спазват нормативно регламентираните и установени от администрацията срокове;

Получаване на обратна връзка от потребителите на услуги чрез анкети, телефонна връзка, пощенска кутия и др.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЕМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Да работи професионално, с уважение и отговорност към всеки потребител;

Да предоставя своевременно, лесноразбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства, удовлетворяващи потребностите на клиента;

Административните услуги да се предоставят съобразно установените с нормативни актове на общината стандарти;

Да осигури бързо , икономично по време и с необходимото удобство за гражданите обслужване;

Да осигури леснодостъпен начин за изразяване на мнения относно качеството на обслужването – сигнали, предложения, анкета за отчитане удовлетвореността на гражданите и др.;

Да осигури гаранции, че гражданите няма да бъдат преследвани и дискриминирани за подадени сигнали, свързани с неудовлетвореност от административното обслужване.

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ СЕ ОЧАКВА:

Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват; Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на съответната услуга;

Да правят предложения за подобряване качеството на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали;

Да изразяват неудовлетвореността си от качеството на извършената услуга / устно или писмено / до кмета на общината или населеното място.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ “ТУНДЖА”

Административните услуги, предоставяни от общинската администрация като наименования, срок за извършване на дейността и необходими документи са подробно описани в брошури, които може да намерите в Центъра за административни услуги или на сайта на общината;

Запитвания относно предоставяните услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи за тях могат да бъдат отправяни устно и писмено.

Задаването на въпрос, независимо от формата /устно или писмено/, ангажира и задължава администрацията да отговори в предвидените от законите срокове;

Начини за връзка и получаване на информация:

Посещение в общината или в писмен вид на следните адреси:

гр. Ямбол

пл. “Освобождение“ № 1

Деловодство

e -mail: [email protected] , [email protected]

Кметства и населени места, съгласно приложената справка;

Телефони за връзка с общината:

684 / 209 Деловодство

684 / 303 Дирекция “Стопанска политика и общинска собственост”

684 / 206 Дирекция “Административно-правно и информоционно обслужване”

684 / 210 Дирекция “Териториално и селищно устройство”

телефоните в населените места, отразени в приложението.

Информация можете да получавате всеки работен ден, както следва:

сутрин – 8.00ч. до 12.00ч.

след обяд – 13.00ч. до 17.00ч.

Приемни дни на кмета на Община “Тунджа” :

всеки понеделник от 13,00ч.;

изнесени приемни дни съобразно разработен график.

Приемни дни на заместник кметове:

заместник кмет “Социална политика и култура” – всеки четвъртък;

заместник кмет “Икономическа политика и общинска собственост- всяка срядa

Подадените в писмен вид предложения и сигнали във връзка с административното обслужване от служителите на Община “Тунджа” се разглеждат по реда и в сроковете, определени в Административно – процесуалния кодекс.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ:

Административно – процесуален кодекс;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за административните нарушения и наказания;

Закон за администрацията;

Закон за държавния служител;

Закон за достъп до обществена информация;

Закон за защита на класифицираната информация;

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

Закон за общинската собственост;

Закон за устройство на територията;

Закон за защита на личните данни;

Закон за собствеността и ползването на земеделската земя;

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;

Закон за опазване на селскостопанското имущество;

Закон за подпомагане на земеделските производители;

Закон за гражданската регистрация;

Закон за местните данъци и такси.

Информация относно средства за електронна идентификация

На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), Община „Тунджа” уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за електронна идентификация за предоставяните електронни услуги и справки достъпни чрез портала на Община „Тунджа” са както следва:

  1. За централизирано заявяване на електронни административни услуги за Община „Тунджа” чрез „Единен портал за достъп до електронни административни услуги”:

– Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)

– Квалифициран електронен подпис (КЕП)

  1. За справки „Местни данъци и такси” чрез платформата на ИМЕОН:

– ЕГН/ЕИК/ЛЧН и КИН*

*КИН – Контролен идентификационен номер, който се получава лично срещу предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място в Община „Тунджа “, дирекция „МДТ “.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени