Достъп до информация

Уважаеми дами и господа,

Целта на тази рубрика е да предоставим информация за обществения живот в общината не само на настоящите жители на община Тунджа, а и на тези, които живеят в други региони на страната или в чужбина.

Ако в публикуваните материали в официалния сайт на общината https://tundzha.bg, не откривате конкретната информация, която Ви интересува, можете да се възползвате от правото си да получите допълнителна информация по Закона за достъп до обществена информация.

Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:

 • откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 • осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
 • осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
 • защита на правото на информация;
 • защита на личните данни;
 • гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

При подготовката на рубриката са използвани материали на Програма Достъп до информация /ПДИ/. От своето създаване през 1996 година до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъп до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

Адресът на Програма Достъп до Информация е:

София, 1142

бул. Васил Левски 76, ет. 3, ап.3

тел: 02 988 5062 , 02 981 9791 , 02 986 7709

e-mail:  [email protected]

Прием на заявления за достъп до информация :

Център за административни услуги – Деловодство в Община Тунджа

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден

Пощенски адрес:

гр. Ямбол 8600,

обл. Ямбол

пл. Освобождение 1

Служител, отговорен за достъпа до информация :

Димитринка Димитрова – секретар на община Тунджа

Телефон: 046/ 661 587

Как да получите достъп до информация
 1.  КОЙ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ?

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) дава право на ВСЕКИ:

 • Български гражданин;
 • Чужд гражданин или лице без гражданство;
 • Юридическо лице – българско или чуждестранно;

да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

 1. КОЙ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА НИ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ?

Задължени да предоставят информация са:

 • Всички държавни органи, както и техните териториални звена;
 • Органите на местно самоуправление – кметове и общински съвети;

Тук се включват общинските съветници и кметове на общини. Освен кметовете на общини, задължени по реда на закона са и кметовете на кметства, а в градовете с районно деление- и кметовете на райони.

 •  Публичноправните субекти;
 •  Публичноправните организации;
 • Физически и юридически лица,  относно извършваната от тях дейност, финансирана от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми. Това могат да бъдат търговци, страни по договори, заплатени от консолидирания държавен бюджет / обхваща държавния бюджет, бюджета на социалното и здравното осигуряване, автономните бюджети, общинските бюджети и извънбюджетните сметки и фондове /, лица, спечелили финансиране по програми на ЕС, а така също и неправителствени организации, получаващи финансиране от държавни бюджет.

III. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕМ ДА ИСКАМЕ ПО ЗДОИ?

Информацията винаги е записана на някакъв материален носител – напр. хартиен, технически, магнитен, електронен. Обикновено информацията, която съхраняват държавните и общинските органи, се съдържа в документите които те създават. Това могат да бъдат заповеди на министри, кметове и др. решения на Министерски съвет или общинските съвети, договори, заплатени от бюджета, отчети за извършвана дейност, стенограми от заседания, статистически данни и други писмени материали.

Понякога не е достатъчно да се прочете само документът, който ви интересува , можете да поискате и съпътстващи мнения, становища, препоръки и бележки.

ВНИМАНИЕ!

Не е необходимо задължената институция да е създател на информацията, достатъчно е да я съхранява.

 1. МОГАТ ЛИ ДА ВИ ОТКАЖАТ ИНФОРМАЦИЯ?

В някои случаи представителите на различните институции могат да откажат да ви предоставят информация. Тогава в решението за отказ следва да се посочат основания, предвидени в закона. Съгласно ЗДОИ достъп може да бъде отказан, когато исканата информация е:

 • Класифицирана информация, представляваща държавна тайна;
 • Класифицирана информация, представляваща служебна тайна;
 • Свързана с оперативната подготовка на решенията на институциите и няма самостоятелно значение;
 • Съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори;
 • Засяга права на трето лице и то изрично е изразило несъгласие за предоставянето й;
 • Друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

ВНИМАНИЕ!

Ако сте поискали и получили информация в рамките на предходните 6 месеца, при подаване на ново заявление за достъп до същата информация тя може да ви бъде отказана.

 1. КАК ДА ПОЛУЧИМ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИ?

Искане за информация може да получите, чрез писмено или електронно заявление, или устно запитване. При устно  искане на информация трябва да се обърнете към г-н Галина Иванова – Секретар на Община Тунджа, телефон за контакт 046 684 304.

Писмено заявление /чийто примерен текст публикуваме тук/ можете да подадете в Центъра за административни услуги – „Деловодство”, който се намира на партера на сградата на Общинска администрация. Центърът работи от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Попълненото заявление можете да изпратите и на e-mail: [email protected]  или на пощенския адрес на Община Тунджа: гр. Ямбол 8600, обл. Ямбол, пл. Освобождение № 1.

За други институции: проверете във всяка институция, от където искате информация, кой е служителя, отговорен за достъпа до информация.

УСТНО ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Обърнете се към служителя отговорен за предоставянето на информация с въпроса, който ви интересува, и поискайте да ви даде достъп до желаната от вас форма – устна справка, преглед и прочит на търсената от вас информация, копия на хартиен носител или технически носител. Ако считате предоставената информация за недостатъчна, то може да подадете писмено заявление.

ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Заявлението може да бъде в свободен текст, написано на ръка или компютър. То трябва да съдържа:

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Трите ви имена/За юридически лица – наименование и седалище.
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Каква информация искате да получите.
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Адрес за кореспонденция. Ако желаете да получите информация по електронен път, задължително е да посочите адрес на електронна поща.
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Предпочитаната форма, в която да ви се предостави информацията. В противен случаи институцията ще определи формата за достъп по свое усмотрение.
 • НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, но за удобство и бърза връзка с вас можете да посочите телефонен номер и/или електронен адрес.

Ако пропуснете да посочите имената си, исканата информация или адрес за кореспонденция, писменото ви заявление ще остане без разглеждане.

Подаденото от вас заявление трябва да бъде задължително регистрирано в „Деловодство” и да бъде вписано с входящ номер. Не забравяйте да вземете входящия номер. Когато подавате заявлението си по пощата, пазете обратната разписка – тя играе ролята на входящ номер.

 1. КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО?

Отговор на заявлението си за информация трябва да получите задължително до 14 календарни дни от неговото подаване. Исканата информация се предоставя с решение на съответната институция.

 1. Възможно е, преди институцията да вземе решение по заявлението ви, да получите някое от следните уведомления:
 • Уведомление за уточняване на искането – Да уточните каква точно информация ви е нужна. Уточняването трябва да направите до 30 календарни дни, след като получите уведомлението за това. Ако пропуснете да го направите, заявлението остава без разглеждане. След като уточните каква информация искате, трябва да чакате нови 14 дни за отговор.
 • Уведомление за удължаване на срока – Задължително се посочват причините за удължаване на срока.
 • Уведомление за препращане на искането – В уведомлението за препращане задължително трябва да се посочи наименованието и адресът на съответната институция.
 1. Решение за предоставяне на достъп до исканата информация

Когато няма пречки за предоставяне на исканата информация, следва да получите решение за предоставяне на достъп на информация. В решението трябва да се посочи:

 • До каква информация се предоставя достъп;
 • В какъв период от време можете да получите достъп до информация – не може да бъде по кратък от 30 дни;
 • Къде се предоставя достъп до информация;
 • Формата, в която се предоставя достъп;
 • Каква сума  трябва да заплатите.

Ако пропуснете определения в решението 30- дневен срок за достъп или не заплатите определената сума, може да загубите правото си на достъп, предоставен с това решение.

 1. Фактическо предоставяне на информацията – получаване на исканата информация.

VII. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Отказът трябва да се направи с решение, което да получите по пощата с обратна разписка или срещу подпис. В решението трябва да е посочено:

 •  Фактическо основание за отказ;
 • Правното основание;
 • Дата на приемане на решението;
 • Пред кого и в какъв срок се обжалва решението.

Възможно е също така да получите решение, с което ви предоставят достъп до част от поисканата информация, така наречения частичен достъп.

Частичен достъп – когато исканите от вас документи или папки с документи могат  да съдържат части, достъпът до които е ограничен. В такъв случай тази част от текста се заличава, а останалата част от документите се предоставя.

VIII. КАК ДА ОБЖАЛВАМЕ В СЪДА?

Когато сте получили решение за отказ на достъп до информация, можете да обжалвате в срок до 14 календарни дни от датата на получаване на решението. Въпреки, че законът не предвижда т. нар. „мълчалив отказ”, на практика е възможно изобщо да не получите решение. В този случай можете да подадете жалба до един месец след изтичането на срока, в който институцията е била длъжна да ви отговори.

Адресирайте жалбата до Административен съд Ямбол за откази на Община „Тунджа” и други организации от обществения сектор от Ямболска област.

Важно!  Жалбата се адресира до съда и се изпраща чрез органа, който ви е отказал информацията, т. е. трябва да изготвите два комплекта от следните документи:

 1. Жалбата до съда;
 2. Копие от заявлението ви за достъп до информация;
 3. Копие от решението, с което ви се отказва достъп до информация.
Закон за достъп до обществена информация

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет и обхват

Предмет на закона

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

Обществена информация и информация от обществения сектор (Загл. доп. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

(2) Информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г. (*)) Информацията по ал. 3 се поддържа и в електронен вид.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 49 от 2007 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Този закон не се прилага за достъпа до лични данни.

Повторно използване на информация от обществения сектор

Чл. 2а. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Повторно използване на информация от обществения сектор е използването ѝ за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.

(2) Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции не е повторно използване по смисъла на този закон.

Задължени субекти (Загл. изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България, наричани по-нататък “органите”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Този закон се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от:

 1. публичноправни субекти, различни от тези по ал. 1, включително публичноправните организации;
 2. физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Организациите от обществения сектор са длъжни да предоставят информация от обществения сектор за повторно използване, с изключение на предвидените в този закон случаи.

(4) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организации от обществения сектор са субектите по ал. 1 и ал. 2, т. 1.

Субекти на правото на достъп до обществена информация и на правото на повторно използване на информация от обществения сектор (Загл. доп. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 4. (1) Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

(2) В Република България чужденците и лицата без гражданство се ползват с правото по ал. 1.

(3) От правото по ал. 1 се ползват и всички юридически лица.

(4) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 имат право на повторно използване на информация от обществения сектор.

Осъществяване на правото на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор (Загл. изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

Основни принципи

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 – ДВ, бр. 49 о т 2007 г.) Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:

 1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
 3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
 4. защита на правото на информация;
 5. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) защита на личните данни;
 6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

(2) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Основните принципи при предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са:

 1. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор;
 2. прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор;
 3. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор;
 4. забрана за ограничаване на свободната конкуренция.

Допустими ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор (Загл. доп. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

(2) Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен.

Изключение от приложното поле на закона

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Разпоредбите на закона относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която:

 1. се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;
 2. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) се съхранява в Националния архивен фонд на Република България.

Раздел II.
Официална и служебна обществена информация

Видове обществена информация

Чл. 9. (1) Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Официална обществена информация

Чл. 10. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

Служебна обществена информация

Чл. 11. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Глава втора.
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.
Достъп до официална и служебна обществена информация

Достъп до официална обществена информация

Чл. 12. (1) Достъпът до официална информация, която се съдържа в нормативни актове, се осигурява чрез обнародването им.

(2) Достъпът до друга официална информация в случаите, когато това е предвидено със закон или по решение на органа, който я е създал, се осигурява чрез обнародване.

(3) Достъпът до официална информация извън случаите по ал. 1 и 2 е свободен и се осъществява по реда на този закон.

(4) При искане на достъп до официална информация, която е обнародвана, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване.

Достъп до служебна обществена информация

Чл. 13. (1) Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

(2) Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя:

 1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации);
 2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Ограничението по ал. 2 не може да се прилага след изтичане на 2 години от създаването на такава информация.

(4) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

Задължения за предоставяне на обществена информация

Чл. 14. (1) Органите информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.

(2) Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:

 1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
 2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
 3. представлява или би представлявала обществен интерес;
 4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.

Публикуване на актуална обществена информация

Чл. 15. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, съдържаща:

 1. описание на неговите правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
 2. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове;
 3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
 4. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
 5. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
 6. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) стратегии, планове, програми и отчети за дейността;
 7. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;
 8. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
 9. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;
 10. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
 11. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията;
 12. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) обявления за конкурси за държавни служители;
 13. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 14. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
 15. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3;
 16. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета;
 17. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) друга информация, определена със закон.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., доп.- ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Всеки ръководител по ал. 1 изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 периодично публикуват актуална информация за дейността си, съответстваща на информацията по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16 и 17.

(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор, включително обществени библиотеки, в т. ч. и библиотеки на висши училища, архиви и музеи, публикуват всички условия за предоставянето на информацията за повторно използване на интернет страницата си и на портала по чл. 15г.

Публикуване в интернет

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт и на субектите по чл. 3, ал. 2, т. 1.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В секция “Достъп до информация” на интернет страниците по ал. 1 се обявяват данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 11 и годишните отчети по ал. 2, съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж, реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт.

(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Всеки ръководител по чл. 15, ал. 1 ежегодно обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува, съответно се обновява, в срок до три работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация, а ако актът се обнародва – в срок до три работни дни от обнародването, освен ако в закон не е определен друг срок.

Публикуване в отворен формат

Чл. 15б. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) Всяка организация от обществения сектор ежегодно планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до които е свободен.

(2) Органите на изпълнителната власт включват в ежегодните цели за дейността на съответната администрация по чл. 33а от Закона за администрацията цели, свързани с осигуряване на поетапното публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси по ал. 1.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерският съвет ежегодно по предложение на министъра на електронното управление приема списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет.

Платформа за достъп до обществена информация

Чл. 15в. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) Администрацията на Министерския съвет създава и поддържа платформа за достъп до обществена информация.

(2) Платформата осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до информация.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Всеки задължен субект по чл. 3, ал. 1 публикува на платформата по ал. 1 подадените чрез платформата заявления, решенията по тях и предоставената обществена информация при спазване на изискванията за защита на личните данни по отношение на данните на заявителя.

(4) В случай на отказ за предоставяне на достъп до обществена информация решението се връчва и по реда на чл. 39 от съответния задължен субект по чл. 3, ал. 1.

Портал за отворени данни

Чл. 15г. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерството на електронното управление създава и поддържа портал за отворени данни.

(2) (В сила от 13.09.2016 г.) Организациите от обществения сектор публикуват на портала по ал. 1 информацията по чл. 15б, достъпът до която е свободен.

(3) Редът и начинът за публикуване на информацията по ал. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Отчетност (Загл. доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2010 г.)

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2010 г.) (1) Обобщената информация за органите и техните администрации, съдържаща данните по чл. 15, както и друга информация във връзка с прилагането на този закон се включва в доклада за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет.

(2) Обобщената информация по ал. 1 се публикува ежегодно на интернет страницата на Министерския съвет. Тази информация трябва да бъде на разположение за справка на гражданите във всяка администрация.

Отчетност относно повторно използване на информация

Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерството на електронното управление изготвя на всеки три години обобщен доклад относно наличието на информация за повторно използване, предоставяна от организациите от обществения сектор, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита. Организациите от обществения сектор ежегодно изпращат на администрацията на Министерския съвет доклади за тези обстоятелства.

(2) Докладът се оповестява публично и се предоставя на Европейската комисия.

Раздел II.
Достъп до друга обществена информация

Достъп до обществена информация, свързана с дейността на други задължени за предоставянето ѝ субекти

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) Достъпът до обществена информация, създавана, получавана или съхранявана във връзка с дейността на задължените субекти по чл. 3, е свободен.

(2) Информацията по ал. 1, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

(3) Задължените субекти по чл. 3, когато отказват достъп до обществена информация на основание ал. 2, са длъжни да посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците.

Достъп до обществена информация за средствата за масова информация

Чл. 18. Обществената информация за средствата за масова информация е само информация относно:

 1. лицата, които участват в управлението на съответното средство за масова информация или осъществяват ефективен контрол върху управлението или върху дейността му;
 2. икономически свързани лица, които участват в управлението и на други средства за масова информация, което им позволява да осъществяват ефективен контрол върху тяхното управление или върху дейността им;
 3. лицата, които са непосредствено заети в средството за масова информация и участват във формирането на редакционната политика;
 4. направени изявления за обществените цели на средството за масова информация, както и принципите или вътрешните механизми, които прилага средството за масова информация за гарантиране на достоверността и обективността на изнасяната информация;
 5. финансовите резултати на собственика на средството за масова информация и разпространението на неговата продукция.

 

 

Цел на достъпа до обществена информация за средствата за масова информация

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Достъпът до информацията по чл. 18 се осъществява при спазване и балансиране на принципите за прозрачност и икономическа свобода, а също така и за защита на личните данни, търговската тайна и тайната на източниците на средствата за масова информация, пожелали анонимност.

Раздел III.
Условия и ред за определяне на разходите за предоставяне на обществена информация

Безплатен достъп и разходи по предоставянето на обществена информация

Чл. 20. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

(3) При поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите по ал. 2.

Задължение за информиране при подаване на заявление за достъп

Чл. 21. Субектите по чл. 3 са длъжни да обявяват на мястото, където се подават заявленията, възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи и начините за заплащането им.

Безплатни поправки и допълнения на предоставената информация

Чл. 22. Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя.

Приходи от предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 23. Приходите от предоставяне на достъп до обществена информация постъпват по бюджета на съответния орган.

Глава трета.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.
Искане за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление или устно запитване за достъп

Чл. 24. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г. (*), изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(3) Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Съдържание на заявлението за достъп

Чл. 25. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

(3) Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по ред, определен от съответния орган.

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 26. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 1. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
 2. устна справка;
 3. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) копия на материален носител;
 4. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.

(3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

(4) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Задължение за съобразяване с предпочитаната форма на достъп

Чл. 27. (1) Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато:

 1. за нея няма техническа възможност;
 2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
 3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

(2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган.

Раздел II.
Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена информация

Разглеждане на заявленията за достъп

Чл. 28. (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

(2) В срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Уточняване на заявлението за достъп

Чл. 29. (1) В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп

Чл. 30. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

(2) В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

Удължаване на срока във връзка със защита на интересите на трети лица

Чл. 31. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето ѝ.

(2) В случаите по ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

(3) В решението си по чл. 28, ал. 2 съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) При изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ѝ.

 

 

Препращане на заявлението за достъп

Чл. 32. (1) Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

(2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

Уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация

Чл. 33. Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 34. (1) В решението по чл. 28, ал. 2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

(4) Срокът по ал. 1, т. 2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Предоставяне на достъп до исканата обществена информация

Чл. 35. (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

(2) За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 2 и не се заплащат разходи по предоставянето.

(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

(2) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Алинея 1 не се прилага, когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път.

Раздел III.
Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

Основания за отказ от предоставяне на достъп

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

 1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2;
 2. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
 3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

(2) В случаите по ал. 1 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Съдържание на решението за отказ за предоставяне на достъп

Чл. 38. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

Връчване на решението за отказ на достъп

Чл. 39. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Раздел IV.
Обжалване на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация

Подсъдност при обжалване на решенията по достъпа или отказа от достъп

Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на субектите по чл. 3, ал. 2 се обжалват пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване.

Компетентност на съда по обжалваните решения

Чл. 41. (1) В случаите, когато съдът установи незаконосъобразност, той отменя изцяло или частично или изменя обжалваното решение, като задължава органа да предостави достъп до исканата обществена информация.

(2) В случаите по ал. 1 достъп до исканата обществена информация се предоставя по реда на този закон.

(3) При обжалване на отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 съдът в закрито заседание може да поиска от органа необходимите доказателства за това.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите по ал. 3 съдът се произнася по законосъобразността на отказа и маркирането с гриф за сигурност.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР (НОВА – ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Условия за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Чл. 41а. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията от обществения сектор и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл. 15б. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор не са длъжни да предоставят информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

(3) Организациите от обществения сектор не са длъжни да продължават създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното ѝ използване.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

(5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) С наредбата по чл. 15г, ал. 3 се определят стандартни условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат за търговски или нетърговски цели. Тези условия не могат да налагат ненужни ограничения върху възможностите за повторно използване или да ограничават конкуренцията.

(6) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор предоставят за повторно използване информацията безусловно или при определени от тях условия в рамките на определените в наредбата по чл. 15г, ал. 3 стандартни условия.

(7) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информация, представляваща обект на интелектуална собственост, за която библиотеки, включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви, имат право на използване, се предоставя за повторно използване, ако такова повторно използване е разрешено от носителя на правата.

(8) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Повторното използване на информация от архиви – документи от Националния архивен фонд, се извършва при условията и по реда на глава шеста от Закона за Националния архивен фонд и при спазването на този закон.

Информация от обществения сектор, която не се предоставя за повторно използване

Чл. 41б. (1) (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г., предишен текст на чл. 41б – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор:

 1. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на организациите от обществения сектор съгласно закон, устройствен акт или устав и/или акт, с който е възложена обществената задача;
 2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;
 3. която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;
 4. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеки на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви;
 5. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) представляваща класифицирана информация;
 6. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;
 7. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;
 8. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;
 9. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;
 10. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно изискванията за тяхната защита.

(2) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите по ал. 1 за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) При надделяващ обществен интерес организацията от обществения сектор предоставя за повторно използване информация, съдържаща производствена или търговска тайна.

(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите по ал. 3 организацията от обществения сектор може да забрани повторното използване за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията.

Предоставяне на информация от обществения сектор на организации от обществения сектор

Чл. 41в. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване и на организации от обществения сектор при условията и по реда на този закон.

(2) Ако информация от обществения сектор е поискана за повторно използване от организация по ал. 1 във връзка с осъществяване на дейности, които са извън нейните правомощия или функции, се прилагат същите условия и заплащане.

Улеснение за търсене на информация

Чл. 41г. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор осигуряват условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор, като поддържат и публикуват списъци с основни документи и съответните метаданни чрез различни механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подходящ начин. При възможност организациите от обществения сектор осигуряват условия за многоезично търсене на документи.

Забрана за предоставяне на изключително право на повторно използване

Чл. 41д. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Забранява се сключването на договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор.

(2) Сключване на договор по ал. 1 е допустимо единствено в случаите, когато предоставянето на услуга от обществен интерес не може да се осигури по друг начин. Наличието на основание за сключване на такъв договор се преразглежда на всеки три години от организацията от обществения сектор, която е страна по него.

(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Сключването на договор по ал. 1 е допустимо, когато предоставянето на изключително право на повторно използване е свързано с цифровизация на културни ресурси, при който срокът на действие не трябва да надвишава 10 години, а ако по изключение надвишава 10 години, срокът на договора се преразглежда на единадесетата година след влизането му в сила и на всеки следващи 7 години.

(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Разпоредбите на договора по ал. 3, свързани с предоставянето на изключителни права, се оповестяват публично. Организациите от обществения сектор предоставят данни за начина и критериите, по които е определен изпълнителят по този договор.

(5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Договорът по ал. 3 задължително включва правото на организацията от обществения сектор да получи безплатно копие от цифровизираните културни ресурси.

(6) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) След прекратяването на ползването на изключителните права по договора по ал. 3 копието по ал. 5 се предоставя за повторно използване.

Раздел II.
Процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Искане за повторно използване на информация от обществения сектор

Чл. 41е. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или на портала по чл. 15г.

(2) Когато искането е подадено по електронен път, организациите от обществения сектор са длъжни да отговорят също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

Заплащане

Чл. 41ж. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

(2) Принципът за определяне на таксата, посочен в ал. 1, не се прилага за таксите, събирани:

 1. от организации от обществения сектор, които по силата на акта за възлагане на обществената задача са задължени да реализират приходи за покриване на значителна част от разходите, свързани с изпълнението на обществената задача; задължението за реализиране на приходи се определя предварително и се публикува по електронен път;
 2. за повторното използване на информация, по отношение на която организацията от обществения сектор е длъжна да реализира достатъчно приходи с цел покриване на значителна част от разходите, свързани със събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението на информацията, съгласно закон или установената административна практика; задължението се определя предварително и се публикува по електронен път;
 3. от библиотеки, включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 организацията от обществения сектор изчислява общите такси в зависимост от категориите и количеството данни, предоставени за повторно използване, в съответствие с обективни, прозрачни и проверими критерии, определени с методика, приета от Министерския съвет. Общият приход на обществената организация от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите за обществената организация счетоводни принципи.

(4) В случаите по ал. 2, т. 3 общият приход от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането, разпространението, съхранението и придобиването на права за ползването на информацията заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите от обществената организация счетоводни принципи.

(5) Размерът на таксите се определя:

 1. за таксите, събирани от държавен орган – с тарифа, приета от Министерския съвет;
 2. за таксите, събирани от друга организация от обществения сектор – от ръководителя на организацията;
 3. за таксите, събирани от общините – от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават таксите по т. 1.

(6) Размерът на таксите, основата, на която се изчисляват, взетите предвид фактори при изчисляването, както и всички допълнителни условия, ако има такива, се публикуват, включително по електронен път при наличието на интернет страница. При поискване се посочва и начинът, по който са изчислени тези такси, във връзка с конкретното искане за повторна употреба.

(7) Сумите от такси за повторно използване на информация постъпват по бюджета на съответната организация от обществения сектор.

(8) Министерският съвет преразглежда на всеки три години методиката по ал. 3 въз основа на доклада по чл. 16а, ал. 1.

(9) Ако организация от обществения сектор не определи размер на таксите по ал. 5, т. 2 и 3, организацията предоставя тази информация за повторно ползване безплатно или след заплащане на такса, определена с тарифата по ал. 5, т. 1.

Срок за предоставяне на информация от обществения сектор

Чл. 41з. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Ръководителят на организацията от обществения сектор или определено от него лице разглежда искането по чл. 41е в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

(2) В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, организациите от обществения сектор трябва да я предоставят в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.

(3) В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето ѝ, срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

Отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Чл. 41и. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира.

(2) Отказ може да се направи в случаите, когато:

 1. закон забранява предоставянето на поисканата информация;
 2. искането не отговаря на условията по чл. 41е.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Отказът по ал. 1 съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. Когато отказът е на основание чл. 41б, ал. 1, т. 2, организацията от обществения сектор посочва физическото или юридическо лице, което притежава правата, ако то е известно, или лицето, от което организацията от обществения сектор е получила информацията, и разрешението да я ползва. Библиотеките, включително библиотеките на висшите училища, музеите и архивите, не са задължени да посочват тези лица.

(4) Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.

Подсъдност и обжалване

Чл. 41к. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА – ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.)

Административни нарушения и наказания

Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Длъжностно лице, което без уважителна причина не се произнесе в срок по заявление за достъп до обществена информация или за повторно използване на информация, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 50 до 100 лв.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Длъжностно лице, което не изпълни предписание на съда да предостави достъп до искана обществена информация или да предостави информация за повторно използване, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., доп. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) За неизпълнение на задълженията по чл. 14, 15, 15а, ал. 3, чл. 15г, ал. 2, 15б, 15в и чл. 31, ал. 3 се налага глоба от 50 до 100 лв. за физическите лица или имуществена санкция от 100 до 200 лв. за юридическите лица.

(4) За непредоставяне на достъп до обществена информация от субектите по чл. 3, ал. 2 им се налага имуществена санкция от 100 до 200 лв.

(5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., доп. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) За непредоставянето от субектите по чл. 3, ал. 2 на информация за повторно използване се налага имуществена санкция от 50 до 200 лв.

Административнонаказващ орган

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Нарушенията по този закон се установяват от длъжностните лица, определени от министъра на правосъдието в случаите по чл. 3, ал. 2 или от съответния орган на власт в останалите случаи. Нарушенията по чл. 15г, ал. 2 се установяват от длъжностните лица, оправомощени от министъра на електронното управление.

(2) Наказателните постановления се издават, както следва:

 1. по чл. 42, ал. 1 – от съответния орган на власт по чл. 3, ал. 1 или от овластен от него служител;
 2. по чл. 42, ал. 2 – от лицата и по реда на чл. 306 от Административнопроцесуалния кодекс;
 3. (доп. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) по чл. 42, ал. 3 относно чл. 14, 15, 15а, 15б, чл. 15в, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 – от съответния орган, а в случаите, когато задълженият субект е от посочените в чл. 3, ал. 2 – от министъра на правосъдието или от овластен от него служител;
 4. (нова – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) по чл. 42, ал. 3 относно чл. 15г, ал. 2 – от министъра на електронното управление или от оправомощени от него длъжностни лица;
 5. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишна т. 4 – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) по чл. 42, ал. 4 и 5 – от министъра на правосъдието или от овластен от него служител.

Приложим закон

Чл. 44. Нарушенията се установяват, наказанията се налагат, обжалват и изпълняват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

 • 1. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) По смисъла на този закон:
 1. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Материален носител” е всеки хартиен, технически, магнитен, електронен или друг носител независимо от вида на записаното съдържание – текст, план, карта, фотография, аудио, визуално или аудио-визуално изображение, файл и други подобни.
 2. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) “Лични данни” е понятието по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).
 3. “Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на административна структура в системата на изпълнителната власт” е структурирана съвкупност от всички издадени от съответния административен орган нормативни, общи и индивидуални административни актове.
 4. (изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Публичноправна организация” е юридическо лице, за което е изпълнено някое от следните условия:

а) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки;

б) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки;

в) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.

(изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Публичноправна организация е и лечебно заведение – търговско дружество, на което повече от 50 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Публичноправна организация е и библиотека на висши училища, обществена библиотека по смисъла на Закона за обществените библиотеки, музей или архив, чиято дейност се финансира със средства от държавния бюджет или от общинските бюджети.

 1. Не представляват “производствена или търговска тайна” факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ѝ. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя:

а) дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии;

б) улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 относно вземаните от тях решения;

в) гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3;

г) разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица;

д) опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

е) е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3.

 1. “Надделяващ обществен интерес” е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3.
 2. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Машинночетим формат” е електронен формат за данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
 3. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Отворен формат” е електронен формат за данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
 4. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Портал за отворени данни” е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Порталът е изграден по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или части от нея.
 5. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Официален отворен стандарт” е стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
 6. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Висше училище” е училище по смисъла на чл. 17 от Закона за висшето образование.
 7. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Метаданни” са данните, описващи структурата на информацията – предмет на повторно използване.
 8. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Интернет адрес” е унифициран идентификатор на ресурси или унифициран локатор на ресурси.
 9. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Платформа за достъп до обществена информация” е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява заявяване на достъп и публикуване на обществена информация.
 10. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) “Архиви” са централните държавни архиви и регионалните държавни архиви по отношение на съхраняваните от тях държавни архиви от Националния архивен фонд по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд, както и публични институции по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Националния архивен фонд по отношение на съхраняваните от тях архиви и архивни сбирки по чл. 33, ал. 1, т. 1, 6 – 8 и ал. 2 от Закона за Националния архивен фонд.

Заключителни разпоредби

 • 2. Този закон отменя:
 1. Указ № 1086 за работата с критичните публикации (ДВ, бр. 56 от 1977 г.);
 2. член 14, 19 и чл. 57, ал. 1, т. 2 от Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (обн., ДВ, бр. 52 от 1980 г.; изм., бр. 68 от 1988 г.).

————————-

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 22 юни 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

 • 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на:
 1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II “Обжалване по съдебен ред”, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата “окръжния” с “административния” и замяната на думите “Софийския градски съд” с “Административния съд – град София”, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
 2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
 3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в “Държавен вестник”.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

(ОБН. – ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

 • 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.)

 • 16. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно повторното използване на информация в обществения сектор.
 • 17. Сключените до влизането в сила на този закон договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 31 декември 2008 г.
 • 18. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон субектите по чл. 3, ал. 1 са длъжни да определят длъжностни лица от съответната администрация, които отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставената информация.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

(ОБН. – ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2007 Г.)

 • 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 104 ОТ 2008 Г.)

 • 8. Задължението за публикуване в интернет по чл. 15а се изпълнява от ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт или определени от тях лица в срок до една година от влизането в сила на този закон.
 • 9. Задължените по чл. 15 ръководители в системата на изпълнителната власт осигуряват финансово изпълнението на задължението по чл. 15а и обучението на служителите в нея.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 12.01.2016 Г.)

 • 27. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (OB, L 175/1 от 27 юни 2013 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 12.01.2016 Г.)

 • 28. Сключените до 17 юли 2013 г. договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2 – 5, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 18 юли 2043 г.
 • 29. Министерският съвет:
 1. в 6-месечен срок от обнародването на този закон в “Държавен вестник” приема наредбата по чл. 15г, ал. 3 и тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1;
 2. в срок до 1 юни 2017 г. създава платформата за достъп до обществена информация и осигурява възможност за подаване на заявления чрез нея.
 • 30. Общинските съвети в 6-месечен срок от обнародването на този закон приемат и публикуват тарифите по чл. 41ж, ал. 5, т. 3.
 • 31. Администрацията на Министерския съвет изготвя първия доклад по чл. 16а, ал. 2 в срок до 18 юли 2017 г.
 • 32. (1) Органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват:
 1. информация по чл. 15, ал. 1 и 4 при спазване на изискванията по чл. 15а, ал. 2, с изключение на информацията за таксите по чл. 41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1 или публикуването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 3;
 2. списъка по чл. 15а, ал. 3.

(2) Организациите от обществения сектор, които не са органи на изпълнителната власт, публикуват информацията по чл. 15, ал. 4 и тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 2 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(3) Задължените субекти по чл. 3, ал. 1 от 1 юни 2017 г. осигуряват възможност за подаване на заявления за достъп да обществена информация чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в.

 • 33. Разпоредбата на § 1, т. 2 относно чл. 2, ал. 4 се прилага за информацията, създадена след 1 април 2016 г.
 • 34. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на:
 1. параграф 6 относно чл. 15г, ал. 2, който влиза в сила 9 месеца след обнародването на този закон в “Държавен вестник”, и
 2. параграф 6 относно чл. 15в и § 9 относно думите “или чрез платформата за достъп до обществена информация”, които влизат в сила на 1 юни 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. – ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.)

 • 29. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на:
 1. член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., а по отношение на централните органи за покупки – от 1 януари 2017 г.;
 2. член 40:

а) алинея 1 и ал. 3, т. 1 – 4 и т. 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;

б) алинея 3, т. 5 – 9, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;

 1. член 41, ал. 1 – относно техническа съвместимост и свързаност, и ал. 2, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;
 2. член 59, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.;
 3. член 67:

а) алинея 4 – относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която влиза в сила от 1 април 2018 г.;

б) алинея 8, т. 2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.;

 1. член 97, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.;
 2. член 232, който влиза в сила от 1 септември 2016 г.;
 3. параграф 26, ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

 • 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на разпоредбите на:
 1. параграф 15, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
 2. параграф 18, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

 • 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
 1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
 2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в “Държавен вестник”;
 3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в “Държавен вестник”.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2022 Г.)

 • 15. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 97 от 2015 г., бр. 13 и 50 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Навсякъде в закона думите “Държавната агенция “Електронно управление” се заменят с “Министерството на електронното управление”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Релевантни актове от Европейското законодателство

Директиви:

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1024 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор

ДИРЕКТИВА 2013/37/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (отм.)

ДИРЕКТИВА 2007/2/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)

ДИРЕКТИВА 2003/98/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 ноември 2003 година относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (отм.)

ДИРЕКТИВА 2003/4/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА от 17 септември 1974 година относно приемане на разпоредби за разпространяване на информация, свързана с научно-изследователски програми за Европейската икономическа общност

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г.

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022г.

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USBфлаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Списък информация служебна тайна

С  П  И  С  Ъ  К

 

на категориите информация в Община Тунджа, подлежаща

 

на класификация като служебна тайна

 

 1. Протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна” по Закона за защита на класифицираната информация.

 

 1. Кореспонденция с ТД „НС” – Ямбол, относно проучване на лицата за достъп до класифицирана информация .

 

 1. Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, не попадаща в класификацията „държавна тайна” по Закона за защита на класифицираната информация.

 

 1. Информация свързана с отсрочването на резервисти и техника – запас от повикване във Въоръжените сили при мобилизация.

 

 1. Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства, съставляващи служебна тайна.

 

 1. Писма и документи получени от други ведомства в страната носещи гриф за сигурност на информация.

 

 1. Кореспонденция с Областен военен отдел – Ямбол, свързана с отбраната и сигурността и не попадаща в класификацията „държавна тайна” по Закона за защита на класифицираната информация.

 

 1. Въпросници за провеждане на изпити с дежурните по общински съвет за сигурност.

 

 1. Указания на Кмета на община Тунджа, свързани с дейността „Отбранително-мобилизационна подготовка”.
Списък информация публикувана на сайта

Очаквайте скоро

Заявление за достъп до информация

Можете да изтеглите бланка на Заявление за достъп до информация от следната връзка:

Заявление за достъп до обществена информация

Електронна форма на заявление за достъп до информация
Условния за повторно използване на информация

НАРЕДБА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ЗА НЕЙНОТО ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

Приета с ПМС № 147 от 20.06.2016 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

 1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) изискванията за създаването и поддържането на информация от обществения сектор в отворен формат;
 2. редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за отворени данни по чл. 15г, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, наричан по-нататък “Портала за отворени данни”;
 3. стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор.

Чл. 2. (1) (В сила на 11.09.2016 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Организациите от обществения сектор публикуват на Портала за отворени данни информационните масиви, наборите от данни и ресурсите, които създават и поддържат, заедно със съответните метаданни.

(2) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Достъпът до информационните масиви, наборите от данни и ресурсите по ал. 1 е свободен, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване.

(3) (Зал., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Порталът за отворени данни осигурява възможност за подаване на заявки и предложения за повторно използване на информация от обществения сектор, която да бъде публикувана на Портала за отворени данни.

Чл. 3. (1) Организациите от обществения сектор предоставят информацията по чл. 2 за повторно използване безусловно или при условия, които са в рамките на стандартните условия, определени в тази наредба.

(2) В случаите, в които информацията не съдържа и не е съпроводена от съобщение или от условия за повторно използване, може да се използва без условия и ограничения.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОТВОРЕН ФОРМАТ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 60 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2020 Г.)

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Организациите от обществения сектор създават, поддържат и предоставят информация от обществения сектор в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване.

(2) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Организациите от обществения сектор създават, поддържат и предоставят информация от обществения сектор при спазване на принципа “отворени по замисъл и по подразбиране”.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Информацията за повторно използване се публикува и актуализира при възможно най-висока степен на обособеност, гарантираща нейната пълнота.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Данните се предоставят в отворен формат и могат да се използват свободно, повторно и да се споделят от всеки за всякакви цели.

(3) Когато е възможно, данните са достъпни като обобщени записи на данни (масиви от данни), както и чрез приложно-програмни интерфейси (API), за да се улесни автоматичната им обработка.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Данните се създават и поддържат в електронен формат за данни, който съгласно § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Закона за достъп до обществена информация е структуриран по начин, позволяващ лесно идентифициране, разпознаване, извличане на специфични данни и/или свързване с други данни чрез програмни приложения.

Чл. 6. Към информацията по чл. 4 се създават, поддържат и предоставят за повторно използване съответни метаданни или се посочва референция (URL) към схема, съдържаща метаданни, описващи структурата и предназначението на данни, включени в обхвата на информацията.

Чл. 7. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) При разработка на нови и/или надграждане на функционалността на съществуващи информационни системи или регистри организациите от обществения сектор предвиждат разработка и внедряване на приложно-програмни интерфейси (API) за свободен публичен достъп до документите, информацията и данните, създадени в резултат от дейността им, в отворен машинночетим формат съгласно чл. 58а, т. 2 от Закона за електронното управление.

Глава трета.
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ

Чл. 8. (1) (В сила на 11.09.2016 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Информацията от обществения сектор в отворен формат, достъпът до която е свободен, се публикува на Портала за отворени данни, поддържан от Държавна агенция “Електронно управление”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Председателят на Държавна агенция “Електронно управление” определя длъжностни лица – администратори на Портала за отворени данни.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Ръководителите на организациите от обществения сектор по чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация определят длъжностни лица по данните, които публикуват информацията по ал. 1 за съответната организация.

(4) (Зал. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Чл. 9. (В сила на 11.09.2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Организациите от обществения сектор създават, поддържат, актуализират и публикуват в профила си в Портала за отворени данни набори от данни и метаданни към тях, определени по реда на чл. 15б от Закона за достъп до обществена информация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Държавна агенция “Електронно управление” осигурява техническа възможност за автоматично обновяване на публикуваната информация на Портала за отворени данни.

(3) При невъзможност за автоматично актуализиране на данните администраторът на профила на съответната организация от обществения сектор актуализира информацията на Портала за отворени данни, както следва:

 1. (нова – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) веднъж на ден – информация, която се променя всеки ден;
 2. (предишна т. 1 – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) веднъж на всеки две седмици – информация, която се променя обичайно (редовно) за период до две седмици;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) веднъж месечно – информация, която обичайно (редовно) се променя в период от две седмици до един месец;
 4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) при всяка актуализация – информацията, която обичайно (редовно) се променя за период, по-дълъг от един месец, или не е налице обичайна периодичност на промяната.

(4) При всяка актуализация на информацията предишните публикувани данни се запазват.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) (1) Контролът върху дейността на служителите, определени за длъжностни лица по данните, в организациите от обществения сектор се извършва от ръководителите на организациите от обществения сектор по чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация или от упълномощени от тях лица.

(2) Председателят на Държавна агенция “Електронно управление” определя длъжностни лица, които осъществяват контрол относно пълнотата на информацията и сроковете за нейното публикуване на Портала за отворени данни. Длъжностните лица уведомяват председателя за резултатите от контрола на всеки шест месеца.

Глава четвърта.
СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

Чл. 11. (1) С права за свободно повторно използване, преработка и разпространение се предоставят:

 1. нормативните и общите административни актове на органите по чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, както и официалните им преводи, ако са налични такива;
 2. индивидуалните административни актове на органите по чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, за които не е налице основание за отказ съгласно Закона за достъп до обществена информация, при спазване на Закона за защита на личните данни;
 3. актовете на съдилищата при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация;
 4. всяка друга създавана или събирана в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор информация, за която не е налице основание за отказ за повторно използване съгласно Закона за достъп до обществена информация, включително бази данни, при спазване на Закона за защита на личните данни.

(2) Когато по отношение на информация по ал. 1, т. 2 или 4 е налице условие по чл. 41б, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, организацията от обществения сектор предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. В този случай в акта на предоставянето организацията от обществения сектор изрично посочва основанието, на което не се предоставя останалата част от информацията.

Чл. 12. (1) Всички условия, при които се предоставя информацията от обществения сектор за повторно използване, съпътстват информацията или се съдържат в хипервръзка, посочена в информацията или в акта на предоставянето ѝ за повторно използване.

(2) Условията са задължителни за лицето, на което е предоставена информацията. Всяко повторно използване на информацията, включително нейното възпроизвеждане, разпространение или преработване, се счита за приемане от използващия на условията, при които тя е била предоставена от организацията от обществения сектор.

(3) Информацията, предоставена за повторно използване в машинночетим формат, се придружава от разяснения за метаданните и от установена терминология.

Чл. 13. (1) Организациите от обществения сектор могат да включват съобщение съгласно тази наредба под формата на текстово съобщение, контекстуален прозорец или препратка към външен уебсайт.

(2) Съобщението се използва и за посочване на правния статут на информация, за която е изтекъл срокът за защита на авторско право, или при информация, която по закон е изключена от защита на авторските права.

Чл. 14. (1) Условията за повторно използване на информация от обществения сектор трябва да са съобразени с принципите за отворен достъп до информация за насърчаване на премахването на ограниченията пред повторното използване.

(2) Информацията по чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация, а по възможност – и всяка друга информация, се предоставя за повторно използване безплатно чрез публикуването ѝ в интернет.

(3) При определянето и прилагането на условията по ал. 1 се спазват следните правила:

 1. да не се ограничава продажбата или предоставянето на информацията, самостоятелно, като сборно или производно произведение;
 2. да се позволява промяната и създаването на производни произведения/информация, както и разпространението им при условията, при които е предоставено първоначалното произведение/информация;
 3. да не се налагат ненужни технологични ограничения, като се препоръчва информацията да е предоставена в отворен формат;
 4. да не налага дискриминация и да не се ограничават отделни хора или групи от хора да използват информацията;
 5. да не налагат ограничения за използването на информацията – за търговски или нетърговски цели;
 6. да не изисква договаряне на допълнителни условия между предоставящия и получаващия информацията;
 7. да не се налагат ограничения по отношение на други произведения или информация, които се разпространяват заедно с информацията;
 8. когато в предоставената информация е включена част, която не може да се използва повторно, трябва ясно да се посочи коя част от информацията не е предмет на условията и не може да се използва повторно.

(4) Във всеки случай на предоставяне на информация от обществения сектор са допустими следните условия:

 1. при всяко използване на информацията да се посочи източникът и/или авторът ѝ;
 2. при всяко последващо използване да се посочва ясно дали и по какъв начин информацията или част от нея е била променяна след предоставянето ѝ от организацията от обществения сектор;
 3. при разпространението на производни произведения производната творба да има различно име или номер на версия от оригинала.

Чл. 15. (1) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Информацията по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 3, както и информация по чл. 11, ал. 1, т. 4, която не съдържа обект на авторски и сродни права, се предоставя от организацията от обществения сектор безусловно или при условия, съответстващи на стандартните условия по приложение № 1 (CC0).

(2) Информацията по ал. 1 може да се придружава само от съобщение “Без защитени авторски права. Можете да използвате, възпроизвеждате, променяте и разпространявате информацията, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице”.

Чл. 16. (1) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Условията за предоставянето на информация по чл. 11, ал. 1, т. 4 се посочват в съответствие със стандартните условия по приложение № 2 (CC-BY), ако информацията е:

 1. обект на авторски и сродни права на организацията от обществения сектор, или
 2. обект на авторски и сродни права на трети лица, чийто срок на закрила е изтекъл.

(2) Информацията по ал. 1 може да се придружава само от съобщение: “Можете да използвате, възпроизвеждате, променяте и разпространявате информацията, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване”.

Чл. 17. (1) Публичноправни организации, музеи, архиви и библиотеки, които притежават авторски и сродни права върху обекти (произведения), съдържащи се в информацията по чл. 11, ал. 1, т. 4, могат да предоставят тази част от информацията освен при условията на чл. 16, ал. 1 и при следните стандартни условия:

 1. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) “Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното.” – съгласно приложение № 3 (CC-BY-SA);
 2. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) “Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения.” – съгласно приложение № 4 (CC-BY-ND);
 3. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) “Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели.” – съгласно приложение № 5 (CC-BY-NC);
 4. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) “Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Споделяне на споделеното.” – съгласно приложение № 6 (CC-BY-NC-SA);
 5. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) “Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Без производни и сборни произведения.” – съгласно приложение № 7 (CC-BY-NC-ND).

(2) Информацията по ал. 1 може да се придружава от съобщение:

 1. “Можете да използвате, възпроизвеждате, разпространявате и променяте произведението и да създавате производни и сборни произведения, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Когато променяте произведението и създавате производни и сборни произведения, можете да ги разпространявате само при същите условия, при които сте получили оригиналното произведение за повторно използване.”, ако се прилагат условията по ал. 1, т. 1;
 2. “Можете да използвате, възпроизвеждате и разпространявате произведението, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Нямате право да разпространявате производни и сборни произведения.”, ако се прилагат условията по ал. 1, т. 2;
 3. “Можете да използвате, възпроизвеждате, разпространявате и променяте произведението и да създавате производни и сборни произведения, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Не можете да използвате произведението за търговска цел.”, ако се прилагат условията по ал. 1, т. 3;
 4. “Можете да използвате, възпроизвеждате, разпространявате и променяте произведението и да създавате производни и сборни произведения, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Не можете да използвате произведението за търговска цел. Когато променяте произведението и създавате производни и сборни произведения, можете да ги разпространявате само при същите условия, при които сте получили оригиналното произведение за повторно използване.”, ако се прилагат условията по ал. 1, т. 4;
 5. “Можете да използвате, възпроизвеждате и разпространявате произведението, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Нямате право да използвате произведението за търговска цел. Нямате право да разпространявате производни и сборни произведения.”, ако се прилагат условията по ал. 1, т. 5.

(3) Приложимите стандартни условия се определят от организацията от обществения сектор по ал. 1 в съответствие с правилата на чл. 14, ал. 3 и с цел създаването на максимални улеснения за повторното използване на информацията.

Чл. 18. (1) Обект на авторски или сродни права, чийто срок на закрила не е изтекъл, може да се предостави от организацията от обществения сектор само със съгласието на автора или носителя на авторските права и при поставените от него условия съгласно договор или друг акт, с който обектът е предоставен на организацията от обществения сектор.

(2) Изискванията към условията за повторно използване по тази глава се прилагат само доколкото не противоречат на условията, поставени от автора или носителя на авторските и сродните им права.

Чл. 19. (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Когато произведението, предоставено с условията за ползване по чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1 или чл. 18, представлява само част от информацията по чл. 15, ал. 1, предоставена за повторно използване, в условията за предоставянето на информацията по приложение № 1 (CC0) изрично се отбелязва наличието на обект на авторско право, което не е предмет на посочените условия, а за произведението – обект на авторски или сродни права, в отделен документ или в раздел към приложение № 1 (CC0) се посочват приложимите условия за използването на произведението съгласно чл. 16, ал. 2, чл. 17, ал. 1 или чл. 18, ал. 1.

Чл. 20. (1) В случаите, в които организацията от обществения сектор е установила забрана за повторното използване на част от информацията по чл. 11, ал. 1, т. 2 или 4 за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията, на основание чл. 41б, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация в условията за предоставяне на информацията организацията посочва точно коя част от нея съдържа производствена или търговска тайна и включва съобщение в съответствие с приложение № 8.

(2) В случаите по ал. 1 към тази част от информацията не се прилагат изискванията на чл. 14, ал. 1, 2, ал. 3, т. 1 – 2 и 5 – 7 и чл. 15.

(3) В случаите по ал. 1 не се счита за повторно използване на информацията за търговски цели публикуването на статии и журналистически и/или научни изследвания, свързани с предоставената информация, в средствата за масово осведомяване и/или в специализирани научни издания.

Чл. 21. (1) При предоставянето на информация за повторно използване организацията от обществения сектор посочва датата, към която се счита актуална предоставената информация.

(2) Организацията от обществения сектор може да направи уговорки, свързани с точността или верността на предоставената информация по чл. 11, ал. 1, т. 4 или с части от нея, в случаите, в които информацията е създадена от трети лица или на основата на данни, получени или събрани от трети лица.

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. “Отворен машинночетим формат” е машинночетим формат по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторно използване на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информацията, като например CSV, JSON, XML, RDF и др.
 2. “Набор от данни” е набор от еднороден тип информация – файлове в отворен формат с едно и също предназначение и структура.
 3. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) “Приложно-програмен интерфейс” (API) – е автоматизиран софтуерен слой или компонент, с който една информационна система предоставя онлайн достъп до своя функционалност, включително приемане или предаване на данни, на други информационни системи или софтуерни приложения.

Преходни и Заключителни разпоредби

 • 2. Тази наредба се приема на основание чл. 15г, ал. 3 и чл. 41а, ал. 5 от Закона за достъп до обществена информация.
 • 3. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) (1) В срок до 1 септември 2020 г. председателят на Държавна агенция “Електронно управление” определя длъжностни лица – администратори на Портала за отворени данни по чл. 8, ал. 2.

(2) В срок до 1 октомври 2020 г. ръководителите на организациите от обществения сектор определят длъжностно лице по данните по чл. 8, ал. 3.

 • 4. Член 2, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 в частта относно публикуването на информацията по чл. 8, ал. 1 и чл. 9 влизат в сила на 11 септември 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ЗА НЕЙНОТО ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ, ПРИЕТА С ПМС № 147 ОТ 2016 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2020 Г.)

 • 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1

(Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0)

Настоящата информация, включително всички нейни части, се предоставя за повторно използване, без да е необходимо заплащането на допълнително възнаграждение или обезщетение, в степента, в която принадлежи на предоставящата я организация от обществения сектор. Организацията от обществения сектор предоставя публично информацията при настоящите условия, като знае за своите права върху нея, както и значението и правните последици от това предоставяне за повторно използване.

 1. Раздел 1. Права
 2. Настоящата информация по правило не съдържа обект на авторски и сродни на тях права.
 3. В ограничени случаи организацията от обществения сектор може да има върху тази информация или отделни нейни части следните права:

2.1. правото да възпроизвежда, преработва, разпространява, изпълнява, показва, съобщава и превежда информацията;

2.2. неимуществени права, принадлежащи на автора/авторите;

2.3. права на разгласяване или неразгласяване, свързано с показан на произведението образ или с прилика с определено лице;

2.4. право на защита срещу извличане, разпространение, ползване и повторно ползване на данни от произведението;

2.5. права, свързани с бази данни (като тези, които произтичат от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни и от всеки национален акт по прилагането ѝ, включително всички изменения или последващи редакции на такава директива), и

2.6. други подобни, съответни или свързани права, основани на действащото българско законодателство.

 1. Наличието на права по т. 2 или на права на трети лица, или на търговска или производствена тайна по смисъла на чл. 41б, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, ако има такива, и специалните условия за ползване на частта от информацията, за която се отнасят, са посочени в отделен документ/отделен раздел в този документ. По отношение на информацията, съдържаща такива права или ограничения, се прилагат посочените специални условия. Общите условия на раздели 2 – 5 се прилагат само доколкото не противоречат на посочените специални условия.
 2. Раздел 2. Отказ от права

В най-голямата степен, позволена от приложимия закон, но без да му противоречи, организацията от обществения сектор публично, напълно, постоянно, без възможност за оттегляне и безусловно се отказва от всички принадлежащи ѝ права, както и от свързаните с тях претенции и искове, независимо дали са ѝ известни, включително съществуващи и бъдещи претенции и искове, по отношение на информацията: (1) на всяка територия по света, (2) за максималния срок, предвиден в приложимия закон, (3) за всички съществуващи и бъдещи носители и независимо от броя на копията, и (4) за каквато и да е цел, включително, без ограничения, за търговска, рекламна или маркетингова цел (“отказът”). Предоставящият правата прави отказа в полза на всяко лице при безусловната воля, че такъв отказ не може да бъде оттеглян, отменян, отказван, прекратяван или да бъде обект на друго правно или основано на справедливостта оспорване, което да накърни необезпокояваното ползване на информацията/произведението от обществото. Отказът не обхваща правата, посочени в т. 1.3, ако в информацията се съдържат такива, така, както е посочено в отделен документ/раздел към настоящия документ.

III. Раздел 3. Недействителност на публичното предоставяне на права

 1. Когато някоя част от отказа по каквато и да е причина се окаже недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение съгласно приложимото право, отказът ще запази действието си в максималната позволена степен, като се вземат предвид изразените цели от предоставящия правата. В допълнение, при страдащ от такива пороци отказ, организацията от обществения сектор с настоящото предоставя на всяко засегнато лице безплатно, неподлежащо на прехвърляне или последващо предоставяне, неоттегляемо и безусловно право да упражнява принадлежащите на предоставящия правата авторски права върху информацията/произведението: (1) на всяка територия по света, (2) за максималния срок, предвиден в приложимия закон или договор, включително бъдещо удължаване, (3) за всички съществуващи и бъдещи носители и независимо от броя на копията, и (4) за каквато и да е цел, включително без ограничения за търговска, рекламна или маркетингова цел (предоставяне на права).
 2. Предоставянето на правата ще се счита за настъпило от датата, на която тези условия се прилагат към произведението по волята на предоставящия правата.
 3. Когато част от предоставянето на правата бъде обявено за недействително или неподлежащо на изпълнение съгласно приложимото право, това няма да повлияе на действителността или на възможността за принудително изпълнение на останалите части и обществената организация заявява, че няма да: (1) упражнява защита на което и да е от останалите му авторски права, или (2) да предявява каквито и да е свързани претенции или искове, свързани с информацията/произведението по начин, противоречащ на декларираните цели.
 4. Раздел 4. Ограничения и освобождаване от отговорност
 5. Никое право върху търговска марка или патентно право, принадлежащо на предоставящия правата, не е обект на отказ, предоставяне или каквото и да е друго засягане от този документ.
 6. Предоставящият правата предлага информацията на принципа “такава, каквото е” и не налага нейното използване, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, за наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.
 7. Организацията от обществения сектор се освобождава от отговорност за уреждането на правата на трети лица по отношение на информацията и на всяка такава употреба, включително без ограничения за авторски и сродни на тях права на всяко трето лице върху информацията. Организацията от обществения сектор се освобождава от отговорност за получаването на всяко необходимо съгласие, позволение или друго право, необходимо за използването на информацията.
 8. Раздел 5. Други условия (По избор на организацията от обществения сектор могат да се включат едно или повече от посочените условия. Документът може да не съдържа и нито едно от тези условия.)
 9. При всяко използване на информацията да се посочи източникът и/или авторът ѝ.
 10. При всяко последващо използване да се посочи ясно дали и по какъв начин информацията или част от нея е била променяна след предоставянето ѝ от организацията от обществения сектор.
 11. При разпространението на преработени произведения производната творба трябва да има различно име или номер на версия от оригинала.
 12. Раздел 6. Актуалност
 13. Настоящата информация е актуална към датата на предоставянето ѝ (Организацията от обществения сектор може да посочи конкретна друга дата, към която е актуална информацията.).
 14. По отношение на следните данни, създадени, предоставени и/или събрани от трети лица, организацията от обществения сектор не може да гарантира актуалност и/или да изразява резерви за достоверност:

………… (Включва се по преценка на организацията от обществения сектор.)

VII. Раздел 7. Задължителност и приемане на тези условия

Тези условия са задължителни за лицето, на което е предоставена информацията. Всяко повторно използване на информацията, включително, но не само, нейното възпроизвеждане, разпространение или преработване, се счита за приемане от използващия на тези условия, при които тя е била предоставена от организацията от обществения сектор.

Приложение № 2 към чл. 16, ал. 1

(Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

 1. Раздел 1. Определения
 2. “Авторско право” са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.
 3. “Единствени по рода си права върху база данни” са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.
 4. “Ефективни технологични мерки” са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.
 5. “Изключения и ограничения” са свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.
 6. “Организацията” е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.
 7. “Ползвател” е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.
 8. “Предоставени права” са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.
 9. “Произведението” е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското право по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.
 10. “Производно произведение” е произведение – обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставяното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.
 11. “Производни условия за предоставяне на авторски права” са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.
 12. “Сборно произведение” е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.
 13. “Споделяне” е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като например създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване, или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.
 14. Раздел 2. Обхват
 15. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда и споделя производни или сборни произведения.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат каквито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничават правата на носителя на авторските или сродните им права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставените права на всякакви носители и във всякакви формати, независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставяните права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

 1. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване или други подобни неимуществени права, не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставените права, независимо дали пряко или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения за всички останали случаи извън упражняването на предоставените права от ползвателя.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

Признаване.

 1. Когато ползвателят споделя произведението, включително в променена форма, той трябва:

1.1. Да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията, включително чрез псевдоним, ако има такъв;

1.1.2. известие за авторското право;

1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението, до разумно осъществима степен.

1.2. Да посочи дали е изменил произведението и да запази всички предишни изменения, и

1.3. Да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия, като включи в текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него.

 1. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или на хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.
 2. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.
 3. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или сборното произведение да спазват настоящите условия.
 4. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставените права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

 1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1 – на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.
 2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, и
 3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.
 4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставените права включват други авторски и сродни права или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно използване на обществена информация, която не включва авторски и сродни права.
 5. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността
 6. Организацията предлага произведението на принципа “такова, каквото е” и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.
 7. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността те да бъдат причинени.
 8. Раздел 6. Срокове и прекратяване
 9. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права – обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.
 10. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

 1. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставените права.
 2. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

 1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.
 2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

 1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия в съответствие с действащото законодателство.
 2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.
 3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 1

 

(Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

 

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

 

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

 1. Раздел 1. Определения
 2. “Авторско право и сродните му права” са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.
 3. “Единствени по рода си права върху база данни” са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.
 4. “Ефективни технологични мерки” са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.
 5. “Изключения и ограничения” са свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.
 6. “Организацията” е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.
 7. “Ползвател” е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.
 8. “Предоставени права” са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.
 9. “Произведението” е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското право по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.
 10. “Производно произведение” е произведение – обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставеното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или се модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.
 11. “Производни условия за предоставяне на авторски права” са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.
 12. “Сборно произведение” е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.
 13. “Споделяне” е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.
 14. Раздел 2. Обхват
 15. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда и споделя производни или сборни произведения.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат как-

вито и да е права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничават правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставяните права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставяните права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Допълнително разрешение от организацията – за производни и сборни произведения. Всеки получил правото да използва производно или сборно произведение от ползвателя автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права в производно или в сборно произведение при поставените от ползвателя производни условия за предоставяне на авторски права върху производното или сборното произведение.

1.5.3. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

 1. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване и/или други подобни неимуществени права, не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко, или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения за всички останали случаи извън упражняването на предоставяните права от ползвателя.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия:

 1. Признаване.

1.1. Когато ползвателят споделя произведението (включително в променена форма), той трябва:

1.1.1. да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.1.2. известие за авторското право;

1.1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението до разумно осъществима степен;

1.1.2. да посочва дали е изменил произведението и да запазва всички предишни изменения; и

1.1.3. да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия, като включи текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него.

1.2. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1.1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.

1.3. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.1.

1.4. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или сборното произведение да спазват настоящите условия.

 1. Споделяне на споделеното

В допълнение към условията в т. 1, ако ползвателят споделя произведено от него производно или сборно произведение, са приложими следните допълнителни условия:

2.1. Производните условия за предоставяне на авторски права, прилагани от ползвателя, трябва да съвпадат в максимална степен с настоящите условия.

2.2. Ползвателят трябва да включи текста на производните условия за предоставяне на авторски права или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към текста на производните условия за предоставяне на авторски права, прилагани от ползвателя. Ползвателят може да изпълни това условие въз основа на средство, по начин и в контекст, в който той споделя производното или сборното произведение.

2.3. Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни условия на ползване или да прилага ефективна технологична мярка към производното или сборното произведение, които ограничават упражняването на правата, предоставени съгласно производните условия за предоставяне на авторски права, използвани от ползвателя.

 1. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставяните права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

 1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1, на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни за нетърговски цели.
 2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, включително за целите на раздел 3, т. 2, и
 3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, т. 1, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.
 4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставяните права включват други авторски и сродни права или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.
 5. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността
 6. Организацията предлага произведението на принципа “такова, каквото е” и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително без ограничения гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.
 7. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни, последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността те да бъдат причинени.
 8. Раздел 6. Срокове и прекратяване
 9. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права – обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.
 10. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

 1. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.
 2. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

 1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.
 2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

 1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват, като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия и в съответствие с действащото законодателство.
 2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.
 3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1, т. 2

 

(Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

 

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения (CC-BY-ND)

 

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

 1. Раздел 1. Определения
 2. “Авторско право и сродните му права” са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.
 3. “Единствени по рода си права върху база данни” са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.
 4. “Ефективни технологични мерки” са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.
 5. “Изключения и ограничения” е свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.
 6. “Организацията” е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.
 7. “Ползвател” е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия, съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.
 8. “Предоставени права” са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.
 9. “Произведението” е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското право по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.
 10. “Производно произведение” е произведение – обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставяното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или се модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.
 11. “Производни условия за предоставяне на авторски права” са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.
 12. “Сборно произведение” е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.
 13. “Споделяне” е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.
 14. Раздел 2. Обхват
 15. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, и

1.1.2. произвежда и възпроизвежда, но да не споделя, производно или сборно произведение.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат каквито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничат правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставените права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставените права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

 1. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване или други подобни неимуществени права, не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия. Във всички останали случаи организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко, или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения за всички останали случаи.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

Признаване

 1. Когато ползвателят споделя произведението, той трябва:

1.1. Да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.2. известие за авторското право;

1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението до разумно осъществима степен.

1.2. Да посочи дали е изменил произведението и да запази всички предишни изменения, и

1.3. Да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия и да включи текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него.

За избягване на съмнения ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни или сборни произведения.

 1. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.
 2. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.
 3. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или на сборното произведение да спазват настоящите условия.
 4. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставяните права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

 1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1, на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни, при условие че не споделя производни или сборни произведения.
 2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, и
 3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.
 4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставените права включват други авторски и сродни права, или правата и задълженията на ползвателя при условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.
 5. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността
 6. Организацията предлага произведението на принципа “такова, каквото е” и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително без ограничения гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.
 7. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или с пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността те да бъдат причинени.
 8. Раздел 6. Срокове и прекратяване
 9. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права – обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.
 10. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

 1. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.
 2. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

 1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.
 2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

 1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват, като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия, в съответствие с действащото законодателство.
 2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.
 3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 5 към чл. 17, ал. 1, т. 3

 

(Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

 

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели (CC-BY-NC)

 

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

 1. Раздел 1. Определения
 2. “Авторско право и сродните му права” са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.
 3. “Единствени по рода си права върху база данни” са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.
 4. “Ефективни технологични мерки” са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.
 5. “Изключения и ограничения” са свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.
 6. “Организацията” е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.
 7. “Ползвател” е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия, съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.
 8. “Предоставени права” са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.
 9. “Произведението” е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.
 10. “Производно произведение” е произведение – обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставяното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или се модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.
 11. “Производни условия за предоставяне на авторски права” са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.
 12. “Сборно произведение” е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.
 13. “Споделяне” е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.
 14. Раздел 2. Обхват
 15. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и на правилата организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и да споделя произведението, изцяло или частично, само за нетърговски цели, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда и споделя производно или сборно произведение само за нетърговски цели.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат как-

вито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничат правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставените права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

 1. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване или други подобни неимуществени права, не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко, или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Във всички останали случаи организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения, включително, когато произведението се използва за друго освен за нетърговски цели.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

Признаване

 1. Когато ползвателят споделя произведението (включително в променен вид), той трябва:

1.1. Да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.2. известие за авторското право;

1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението до разумно осъществима степен.

1.2. Да посочи дали е изменил произведението и да запази всички предишни изменения, и

1.3. Да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия и като включи текста им, или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него. Ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни и сборни произведения.

 1. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.
 2. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.
 3. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените Производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или на сборното произведение да спазват настоящите условия.
 4. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставените права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

 1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1, на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни за нетърговски цели.
 2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, и
 3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.
 4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставяните права включват други авторски и сродни права или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.
 5. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността
 6. Организацията предлага произведението на принципа “такова, каквото е” и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити или не, до най-голямата степен, допустима от закона.
 7. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или с пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността те да бъдат причинени.
 8. Раздел 6. Срокове и прекратяване
 9. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права – обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.
 10. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

 1. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.
 2. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

 1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.
 2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

 1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия в съответствие с действащото законодателство.
 2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.
 3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. 4

 

(Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

 

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Споделяне на споделеното (CC-BY-NC-SA)

 

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

 1. Раздел 1. Определения
 2. “Авторско право и сродните му права” са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.
 3. “Единствени по рода си права върху база данни” са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.
 4. “Ефективни технологични мерки” са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.
 5. “Изключения и ограничения” е свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.
 6. “Организацията” е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.
 7. “Ползвател” е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.
 8. “Предоставени права” са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.
 9. “Произведението” е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.
 10. “Производно произведение” е произведение – обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставяното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.
 11. “Производни условия за предоставяне на авторски права” са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.
 12. “Сборно произведение” е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.
 13. “Споделяне” е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.
 14. Раздел 2. Обхват
 15. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, само за нетърговски цели, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда и споделя производни и сборни произведения само за нетърговски цели.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат каквито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничават правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставяните права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права при настоящите условия и ред.

Допълнително разрешение от организацията – за производни и сборни произведения. Всеки получил правото да използва производно или сборно произведение от ползвателя автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права в приспособено произведение при поставените от ползвателя производни условия за предоставяне на авторски права върху производното или сборното произведение.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

 1. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване, или други подобни имуществени права не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения за всички останали случаи извън упражняването на предоставяните права от ползвателя.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

 1. Признаване.

1.1. Когато ползвателят споделя произведението (включително в променен вид), той трябва:

1.1.1. да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.1.2. известие за авторското право;

1.1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението, до разумно осъществима степен;

1.1.2. да посочи дали е изменил произведението и да запази всички предишни изменения, и

1.1.3. да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия, като включи текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него; ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни и сборни произведения.

1.2. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1.1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.

1.3. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.1.

1.4. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или на сборното произведение да спазват настоящите условия.

 1. Споделяне на споделеното.

В допълнение към условията в т. 1, ако ползвателят споделя произведено от него производно или сборно произведение, са приложими следните допълнителни условия.

2.1. Производните условия за предоставяне на авторски права, прилагани от ползвателя, трябва да съвпадат в максимална степен с настоящите условия.

2.2. Ползвателят трябва да включи текста на производните условия за предоставяне на авторски права или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към текста на производните условия за предоставяне на авторски права, прилагани от ползвателя. Ползвателят може да изпълни това условие въз основа на средство, по начин и в контекст, в който той споделя производното или сборното произведение.

2.3. Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни условия на ползване, или да прилага ефективна технологична мярка към производното или сборното произведение, които ограничават упражняването на правата, предоставени съгласно производните условия за предоставяне на авторски права, използвани от ползвателя.

 1. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставяните права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

 1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1 – на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни за нетърговски цели.
 2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, включително за целите на раздел 3, т. 2, и
 3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, т. 1, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.
 4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставените права включват други авторски и сродни права, или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.
 5. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността
 6. Организацията предлага произведението на принципа “такова, каквото е” и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.
 7. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или с пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността да те бъдат причинени.
 8. Раздел 6. Срокове и прекратяване
 9. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права – обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.
 10. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно раздел 6, т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

 1. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.
 2. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

 1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.
 2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

 1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия и в съответствие с действащото законодателство.
 2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.
 3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 7 към чл. 17, ал. 1, т. 5

(Доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Без производни и сборни произведения (CC-BY-NC-ND)

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

 1. Раздел 1. Определения
 2. “Авторско право и сродните му права” са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.
 3. “Единствени по рода си права върху база данни” са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.
 4. “Ефективни технологични мерки” са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.
 5. “Изключения и ограничения” е свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.
 6. “Организацията” е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.
 7. “Ползвател” е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението съгласно настоящите условия, съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.
 8. “Предоставени права” са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.
 9. “Произведението” е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.
 10. “Производно произведение” е произведение – обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставеното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или се модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.
 11. “Производни условия за предоставяне на авторски права” са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.
 12. “Сборно произведение” е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.
 13. “Споделяне” е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.
 14. Раздел 2. Обхват
 15. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, само за нетърговски цели, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда само за нетърговски цели, но да не споделя производни или сборни произведения.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат каквито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничават правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставените права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

 1. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване, или други подобни неимуществени права не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Във всички останали случаи организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения, включително когато произведението се използва за друго освен за нетърговски цели.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

Признаване

 1. Когато ползвателят споделя произведението, той трябва:

1.1. Да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.2. известие за авторското право;

1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението, до разумно осъществима степен;

1.2. Да посочва дали е изменил произведението и запазва всички предишни изменения; и

1.3. Да посочва, че произведението се ползва по силата на настоящите условия, като включва текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него. Ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни и сборни произведения.

За избягване на съмнения ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни или сборни произведения.

 1. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.
 2. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани всяка информация, изискана в т. 1.1.
 3. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или на сборното произведение да спазват настоящите условия.
 4. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставяните права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

 1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1 – на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни за нетърговски цели и при условие че не споделя производни и сборни произведения;
 2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, и
 3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.
 4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставените права включват други авторски и сродни права, или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.
 5. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността
 6. Организацията предлага произведението на принципа “такова, каквото е” и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.
 7. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела възможността да те бъдат причинени.
 8. Раздел 6. Срокове и прекратяване
 9. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права – обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.
 10. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

 1. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.
 2. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

 1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.
 2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащите се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

 1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия в съответствие с действащото законодателство.
 2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.
 3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Ограничения по отношение на отделни части на информацията, съдържащи производствена или търговска тайна

Не може да се използва повторно за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията, следната част от информацията:

……………..

В случай че получателят на информацията използва или позволи чрез действие или бездействие на трето лице повторното използване на информацията в нарушение на тази забрана, се задължава да възстанови на организацията от обществения сектор, предоставила информацията: (1) всяко присъдено в нейна вреда обезщетение за вреди, причинени на трето лице от забраненото използване на информацията; (2) всяка глоба и/или имуществена санкция, наложена от компетентен орган, във връзка с нарушението или ограничаването на конкуренцията; (3) всички лихви по такива плащания; (4) всички разноски, свързани с разглеждането на спор между организацията от обществения сектор и третото лице във връзка с причиняването на вредите, и (5) всички разноски, свързани с разглеждането на спор между организацията от обществения сектор и компетентен орган във връзка с налагането на административно наказание за нарушаването или ограничаването на конкуренцията.

Информация, предоставяна повече от 3 пъти по ред глава тререта на ЗДОИ

За периода от 2016 г. до настоящия момент няма предоставяна информация съгласно чл.15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ.

Портал за отворени данни

Достъп до Портала за отворени данни можете да получите от следната връзка:

Портал за отворени данни

Отчети по ЗДОИ

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2023 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2022 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2021 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2020 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2019 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2018 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2017 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2016 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2015 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2013 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2011 г.

Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2010 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени